ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ (2003)
ANNUAL CONTENTS (2003)


ГЕОГРАФИЯ
Geography
стр. брой
П. Славейков - Човешките ресурси в света
P.Slaveikov: World human resources.
1 1
Т. Трайков - Световните религии – възникване, развитие и териториално разпространение
T.Traikov: World religions: apperance, development and territorial distribution
14 1
П. Михайлов - Промени в административно-териториалното деление, статута и имената на селищата в България (2000-2002 г.)
P.Mikhailov: Administrative-territorial changes and Bulgarian settlement statute and names (2000-2002)
20 1
Д. Михова - Културна география или география през прочита на културата
D. Mikhova: Cultural Geography or seeing Geography through culture
4 2-3
И. Начев, Ч. Начев - Уникалните рифове край Варна
I. Nachev, Ch. Nachev: Unique reefs near Varna
25 2-3
Б. Колев - Екологични последици от бомбардировките на НАТО над територията на Сърбия
B. Kolev: Ecologic consequences from the NATO bombing of the Serbian Territory
69 2-3
Д. Михова – Културната география във виртуалния свят
D. Mikhova: Cultural Geography in the virtual world
74 2-3
М. Пенерлиев - География на енергопреносната мрежа. Европа и България като част от единна енергоразпределителна система
M. Penerliev: Geography of the energy transmition network. Europe and Bulgaria as parts of a united energy transmition system
61 2-3
Н. Гъдев - Република Ирак
N.Gadev: The Republic of Iraqu
50 1
Б. Колев - "Нова" държава на Балканите
B.Kolev: A ‘new” state on the Balkans
54 1
С. Велев - Променил ли се е климатът на София в края на ХХ век ?
St. Velev: Has the climate changed in Sofia in the end of the 20th century?
4 4
Ил. Илиев - Нарастване и структура на територията на град София
Il. Iliev: Growth and structure of the Sofia city territory
12 4
Ил. Копралев - Географски аспекти на общия устройствен план на София
Il. Kopralev: Geographic aspects in the urban structure of Sofia
27 4
Т. Николов - Особености на геоложкия летопис
T. Nikolov: Features of the Geological Record
6 5
Пл. Лазаров - За по-висока култура на българския туризъм
Pl. Lazarov: For higher culture in Bulgarian tourism
19 5
Г. Алексиев - Концепция за нов Атлас на Република България
G. Alexiev: A concept for a new Atlas of Republic of Bulgaria
24 6
Р. Маринова - Геоморфоложка карта на България в М 1:100 000
R. Marinova: A geomorphologic map of Bulgaria M1:100 000
29 6
Г. Железов - Пространствено моделиране и анализ на Гарванската система от влажни зони
G. Jelezov: Spatial modeling and analysis of the Garvan wet zone system
36 6
Зл. Пиронкова, Ал. Гиков - Развитие на сателитните дистанционни изследвания и приложението им в картографията
Zl. Pironkova, Al. Gikov: Development of remote sensing research and applications in cartography
42 6
Б. Давидков - Първите български карти
B. Davidkov: The firsts Bulgarians maps
4 6
А. Каменаров - Картата на Македония от 1933 г. и нейното място в българската картография
A. Kamenarov: The map of Macedonia from 1933 and its place in the Bulgarian catography
13 6
Б. Колев - Отново за топонимията и транскрибирането на географските наименования
B. Kolev: About topnymy and transcription of geographic names
50 6

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Protected territories

Р. Вацева - Защитени територии в България
R. Vatzeva: Protected territories in Bulgaria
16 2-3
М. Николов, К. Левков, П. Стефанов - Природен парк "Шуменско плато"
M. Nikolov, K. Levakov, P. Stefanov: The Soumen pleateau national park
90 2-3
*** Най-старият парк на Балканите
*** The oldest park on the Balkans
51 4

КРАЕЗНАНИЕ
Home region

И. Владев, Р. Владева - Община Шумен.Обща географска характеристика
I. Vladev. R. Vladeva: Obshtina Soumen - General Geographic characterization
77 2-3
*** Спелеоалпийски клуб "Хадес" - Шумен
*** Speleology club “Hades”
95 2-3
А. Лазаров - Съвременна информационна система на София
A. Lazarov: Modern information system of Sofia
32 4
И. Донева - Книжовната памет на София
I. Doneva: The book memory of Sofia
35 4
П. Стефанов - Стара Загора - 8-хилядолетия съграждане
P. Stefanov: Stara Zagora: a city of 8 millenniums
23 5

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Methods of education

Р. Владева - Варианти за решаване на методически проблеми в обучението по география при изучаване на населението и селищата
R.Vladevа: Variants for solveing methodological problems in teaching population and settlement geography
22 1
Р. Владева - Изграждане на ценностни ориентации в обучението по география въз основа на знанието за население и селища
R. Vladeva: Building up value oriengtation in teaching Geography of pupulation and settlements
35 2-3
П. Кръстев - Нова образователна технология за изучаване на връзката "Стопанска дейност - локална околна среда" в ЗИП - Х клас
P. Krastev: New educational technology n studying the Economic activity-local environment relationship in the supplementary class of 10th forms.
46 2-3
В. Денчева - Икономическият начин на мислене в обучението по география и икономика в XII клас
V. Dencheva: The economic way of thinking in geography and economic education at 12th grade in the secondary school
42 5
Н. Найденов - Работата с карти и атласи в началното образование
N.Naidenov: Work with maps and atlases in elementary school
52 6
P. Stefanov: Geographic calendar 124 2-3
*** Избрани тестове по география
*** Selected tests in Geography
60 4

* * *
*** "Учител на годината '2002" - географ
*** “Techer of the year 2002” – geographer
56 1
*** Структурни промени в катедрите по география в Геолого-географския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"
*** Structural changes in the department of Geography of the Geologic-Geographic faculty of the St.Kl.Ohridski University
56 1
М. Контева - 30 години катедра "Ландшафтознание и опазване на природната среда" в Геолого-географския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"
M. Konteva: 30 years Department of Landscape research and environmental protectioin at the Geology-Geography Faculty of the University of Sofia
57 1
*** Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
*** The “Ep.Konstantin Preslavski” University of Shoumen
88 2-3
*** Кандидатстудентска кампания 2003
*** University entrance campaign 2003
118 2-3
М. Върбанов - 20 години специализирано обучение по Науки за Земята
M. Varbanov: 20 years specialized education in Sciences of the Earth
38 4

ПЪРВИ СТЪПКИ В НАУКАТА
First steps in Science

В. Върбанова - Световният екологичен проблем
V. Varbanova: The World ecological problem
42 4

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Documents

*** Учебно–изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика
*** Program for the National graduation exam in Geography and Economics
32 1
*** Държавен зрелостен изпит по география и икономика (Изпитен материал от пробния държавен зрелостен изпит, проведен през месец май 2002 година)
*** State graduation exam in Gegoraphy and Economics (Examination material from the sample state graduation exam, held in May 2000)
38 1
*** Опазване на околната среда и защитени територии (по смисъла на българското законодателство)
*** Environmental protection and protected territories (in the contents of the Bulgarian legislation)
110 2-3

ПОРТРЕТИ
Portraits

*** Пепи Димитров Кръстев - учител на годината '2002
*** Pepi Dimitrov Krasstev – the teacher of the year “2000”
41 2-3
*** Акад. Тодор Николов
*** Academician Todor Nikolov
4 5
*** А. Стоев - астрономът, влюбен в пещерите
*** A. Stoev: the astronomer enamored in caves
30 5
*** Инж. Иван Петров - картографът, вдъхновен от зова на планините
*** Eng. Ivan Petrov: the cartographer inspired by the mountains
67 6

РЕТРО
Retro

Д. Яранов - Физикогеографски изучвания в Западна Африка
D. Yaranov: Phisical Georaphical research in West Afriva
106 2-3
А. Иширков - Областното име Загорье или Загора в миналото и сега
A. Ishirkov: The regional name Zagorie or Zagora in the past and now
28 5
*** Най-новата географическа карта на България
*** The latest geographical map of Bulgaria
21 6

ПЪТЕШЕСТВИЯ
Travels

Р. Пенин - Срещи със Серенгети и Нгоронгоро
R. Penin: Meeting Serengeti and Ngorongoro
98 2-3
А. Стоев - Монблан - една несбъдната мечта
A. Stoev: Monblan – an unrealized dream
38 5

МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ
International Events

Т. Бандрова - Научни форуми по картография '2003
T. Bandrova: Scientific events in cartography ‘2003
58 6

НОВИ КНИГИ
New books

И. Копралев - Едно изследване на новата географска действителност
I. Kopralev: A survey of the new geographic reality
113 2-3
Т. Кръстев - Една много полезна книга
T.Krastev: A very useful book
61 4

ГЕОГРАФСКИ ВЕСТИ
Current News

П. Стефанов - 50 години Институт по картография
P. Stefanov: 50 years of the Institute of cartography
64 6
*** Празници на картографията в СУ "Св. Кл. Охридски"
*** Cartography festivals in “St.Ohridski” University of Sofia
57 6

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Competitions, contests

*** Международно състезание по география
*** International competition in Geography
47 1
*** Национален конкурс за научна разработка “Земята – позната и непозната”
*** National competition of a research “The Earth: known and unknown”
48 1
Хр. Маркова - Резултати от първото национално състезание по география
Hr. Markova: Results from the first national competition in Geography
116 2-3
Д. Михова - Американското състезание "National Geography Bee"
D. Mikhova: The American competition National Geography Bee
56 4
Н. Петрова - Първо участие на български отбор в Международната олимпиада по география - Тампа, Флорида (12-17 юли 2003 г.)
N. Petrova: First participation of a Bulgarian team in the International Geographic Olympiad, Tampa, Florida (12-17 July, 2003)
50 5
Д. Михова - Нови инициативи на Международния географски съюз
D. Mikhova: New initiatives of the International Geographical Union
54 5

КОНКУРСИ НА СП. "ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ"
Competitions of the jorunal “Educaiton in Geography”

*** "100 Национални туристически обекта" (първи етап)
*** ”100 National tourist sites” (1st stage.)
128 2-3
*** "100 Национални туристически обекта" (втори етап)
*** ”100 National tourist sites” (2nd stage)
65 4
*** "Нашият роден край" (международен конкурс за училищен постер)
*** “Our Home Area” (International competition for school posters)
2 5
*** "100 Национални туристически обекта" (трети етап)
*** ”100 National tourist sites” (3rd stage)
63 5
*** "100 Национални туристически обекта" (четвърти етап)
*** ”100 National tourist sites” (4th stage)
81 6

* * *
Г. Димитров - Географски факти
G. Dimitrov: Geographic facts
59 1
П. Стефанов - Географски календар 62
120
1
2-3

ПЛЕВЕЛИ В ГЕОГРАФИЯТА
Weeds in Geography

З. Чолакова - Кандидатстудентски "плевелчета" '2003
Z. Tcholakova: University entrance exam “weeds” '2003
59 5
Плевели в картографията
Weeds in Cartography
74 6

*** Обратна връзка
*** Feedback
61 5
*** Право на отговор
*** Replication right
73 6

IN MEMORIAM
М. Маноилова - Проф. д-р Димитър Кънчев
M. Manoilova: Prof.Dr. Dimiter Kancehv.
60 1
*** Проф. Тянко Йорданов
*** Prof. Tjanko Yordanov
63 4

Годишно съдържание - 2003
Annual contents: 2003
81 6

ТЕМАТИЧНИ БРОЕВЕ
Thematic Issues

160 години българска картография 6/2003 160 years Cartography in Bulgaria   6/2003