Обучението по география
научно-методическо списание
брой 6, 2004 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS


География
Geography

стр., брой
Д. Михова - Kиберпространството и неговото картографиране (нови аспекти на географията)
D. Mikhova: Cyberspace and its mapping (New aspects of Geography)
 

Методика на обучението. Професионален опит
Мethods of education. Рrofessional experience

D. Mikhova, N. Sadakata, K. Misumi, Y. Yoshikawa - Eкспериментален урок по социални науки с използване на ГИС в Младшата гимназия (Япония)
D. Mikhova, N. Sadakata, K. Misumi, Y. Yoshikawa: Experimental lesson of Social Sciences using GIS in Junior High School (Japan)
 
А. Богоева - Образователна технология за изучаване географски профил на страна с използване на информационни комуникационни технологии (ИКТ)
А. Bogoeva:An educational technology to learn a country profile, using Information-Communication technologies (ICT)
 
Н. Петкова - Приложение на информационните технологии в обучението по география и икономика в 11 клас чрез изработването на учебен проект "Туристически ресурси на Ловешка област"
N. Petkova: Application of the Information Technologies in the Geographic education for the eleventh grade through the preparation of a school project "Tourist resources of the region of Lovech"
 
Пл. Лаков, Св. Стойчев - Използване на мултимедийната презентация "Български национални паркове" в образователния процес по география и икономика
Pl. Lakov, Sv. Stoychev: Using a multimedia presentation "Bulgarian national parks" in the teaching process
 
Г. Стайкова - Проект "Опознай Родината, за да я обикнеш" (компютърни презентации по География и икономика)

G. Staykova: Project: "Know your Homeland to love it" (computer presentations in Geography and ecnomics)
 

Проекти
Projects

П. Стефанов - Експериментално въвеждане на съвременни информационни технологии (ГИС и Интернет) в обучението по география и икономика в средното училище в България
P. Stefanov: Experimental introduction of modern Information Technologies (GIS and Internet) in Geography and economics education in High School.
 

Географски вести
Сurrent news

Л. Цанкова, Г. Коцев - Актуални проблеми на географското образование в средното училище (работна среща)
L. Tzankova, G.Kotzev: Current problems of high school geographic education (working meeting)
 

Нови книги
New books

Н. Георгиев - Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда
N. Georgiev: Space research methods in ecology and environmental studies
 

***
Годишно съдържание за 2004 г.
Annual contents of the 2004 editions