„ЕДНА ЗЕМЯ – МНОГО СВЕТОВЕ“

Подзрав към всички географи и всички не-географи по целия свят!
Първите години на 21 в. разкриват дълбоки изменения в състоянието на Планетата Земя, с някои колебливи стъпки към промени, необходими в научната практика. Острите различия и институционни разделения между различните клонове на научните изследвания отстъпиха пред по-флуидни гранции, междудисциплинарни и по-творчески подходи във взамиовръзките между „фундаментални“ и „практически“ изследвания. Научни, политически и популярни светове днес са изправени пред основното предизвикателство на човечеството през 21 в., а именно - да се намерят по-умни начини за нашия живот на планетата – въпрос, който винаги е бил приоритетен в Географията.

Физикогеографите се вслушват в аналитичните предизвикателства, поставени от глобалните природни изменения, а Хуманитарната география изследва причините и последствията от глобализацията. Но както последните изменения във всекидневните жизнени ситуации на някои места се дължат на комбинирания ефект на двата процеса, точно така става очевидно важно да се възстанови взаимодействието между тези два клона на нашата научна дисциплина. Предизвикателствата на устойчивото развитие дават достатъчно доказателства за тази нужда.

Изпълнителният екип на Международния географски Съюз (2000-2004 г.) се изправи пред тези предизвикателства с енергия и смелост. Географските проблеми пресичат политическите граници, но географската практика все още се формира тясно в национални рамки. Програмата на МГС се опитва по-скоро да допълва, а не да се конкурира с национално определените правила, улеснявайки междунационалните дебати и научното сътрудническво с други области по проблеми от общ интерес относно човечеството и Земята. При всички случаи, за географията и, разбира се, за цялата наука на 21 в., работата по тези въпроси не може да бъде повече „обикновена работа”. Продължителното пространствено картографиране и измерване на нашата планета бе започнато от географите на Ренесанса още преди 500 години. Но и днес хората живеят на определени места и често откриват, че тези места са откъснати от неуморимия ход на пазарно-движената глобализация на предприятия и търговия. Според учените глобализацията трябва да предложи една сцена за всички: място за среща на умовете и сърцата, нетърпение да се въвеждат по-добри и почтени практики на производство и търговия, уважнение към интегритета на всички човешки цивилизации, новоосъзната чувствителност към ландшафта, природата и културните идентичности – накратко, преродена география.

Темата на XXX конгрес на МГС (2004 г.) „Една Земя, много светове“ символизира общото предизвикателство. В нашето разнообразие е нашата сила. МГС отправя своето топло „Добре дошли“ до всички учени от всички науки и общества да се присъединят към общото ни усилие да хвърлим светлина върху условията и начините, по които човечеството може да направи по-щастлив живота си на планетата Земя.

Professor ANNE BUTTIMER
Президент на МГС (2000-2004 г.)
(по официалните материали на конгреса)