ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ (18-21 ОКТОМВРИ 2005 Г., ШУМЕН)

Широкото разпространение на карста в България и актуалните проблеми на земеползването и устойчивото развитие на карстовите територии са повод Географският институт на БАН да инициира съвместо с Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ Международна научна конференция „ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ“. Темата е особено актуална във връзка с възникналите при протичащата политическа и икономическа трансформация в България конфликти на интереси относно стопанисването и защитата на карста и карстовите обекти, както и във връзка с необходимостта от привеждането на българското законодателство и нормативни актове в съответствие с европейските предвид предстоящото присъединяване на страната към Европейския съюз.
Конференцията е посветена на 25-годишнината от обявяването на Природен парк „Шуменско плато“ и ще се проведе в Шумен под патронажа на Кмета на общината – г-н Веселин Златев. Конференцията се организира със съдействието на Фондация Център по карстология „Владимир Попов“ и РИОСВ – гр. Шумен.

Основни тематични направления на конференцията са:
  1. 25 г. Природен парк „Шуменско плато“.
  2. Защитени карстови територии: Стопанисване и управление. Законодателство. Устойчиво развитие.
  3. Защитени карстови територии: Ролята на научните изследвания. Документация и кадастър. Мониторинг
  4. Защитени карстови територии: Рекреационен и туристически потенциал – оценка и използване.
  5. Познавателно и образователно-възпитателно значение на защитените карстови територии. Добрите практики.
  6. Международно сътрудничество. Мрежата от защитени карстови територии – опит и възможности
В работната програма на конференцията са предвидени 2 пленарни сесии, като заключителната ще бъде под формата на обща дискусия по тематиката на конференцията. В резултат се очаква участниците да приемат различни документи, инициативи и предложения до съответните институции и комисии – български и международни.
Поводът на конференцията предполага една приятна обстановка, в която на участниците ще бъдат предоставени възможности за контакти и дискусии. Планирани са и екскурзии - както в ПП „Шуменско плато“ (по време на деловата работа на конференцията), така и в региона:
Конференцията ще бъде съпътствана от културна програма.
Крайният срок за изпращане на заявки за участие в конференцията е 30 май 2005 г. Резюметата на докладите ще се приемат до 30 юли 2005 г.

Адресът за кореспонденция е:
1113 – София
Географски институт на БАН
ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 3
(за конференцията)
Тел.: (+359 2) 979 33 75
Fax: (+359 2) 870 02 04
E-mail: sh2005@abv.bg

Открит е и специален сайт на конференцията в Интернет на адрес: www.karst.iit.bas.bg

За пенсионери, студенти и ученици, желаещи да участват в конференцията, са предвидени намалени такси. Студенти и ученици, които имат интереси към карста и желаят да се включат в помощ на организацията на конференцията, няма да плащат такси. Те трябва да се запишат предварително на посочените адреси за контакт или за кореспонденция.

Сп. „Обучението по география“ се включва в конференцията като съорганизатор на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“ (за повече подробности вж. стр. 75). Списанието ще публикува и най-интересните доклади и дискусии по време на конференцията по темата: „Познавателно и образователно-възпитателно значение на защитените карстови територии. Добрите практики“.

На организаторите и участниците в конференцията желаем успешна работа!
Петър Стефанов