НОВА КНИГА ЗА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ*


На книжния пазар неотдавна се появи книгата на д-р Пламен Лазаров „Маршрутно-познавателният туризъм в България“, посрещната с оправдан интерес. Като използва своя богат опит в системата на туризма и впечатленията си от многократното посещаване на природните, историческите, битовите и култовите средища в страната, авторът е откроил основните, най-важни и интересни от туристическа гледна точка маршрути за екскурзиране в България. Чрез тях се получава необходимата представа за родната страна и нейните забележителности. Определени са и са характеризирани осем основни туристически маршрути с кратко, но достатъчно за посетителя описание на обектите в тях. Тези маршрута са:
  1. София – Дупница – Рилски манастир
  2. София – Пазарджик – Пловдив – Бачковски манастир – Пампорово – Смолян
  3. София – Благоевград – Банско – Сандански – Мелник – Роженски манастир
  4. София – Карлово – Казанлък – Сливен – Бургас
  5. София – Копривщица
  6. София – Плевен – Ловеч – Велико Търново – Шумен – Варна
  7. Варна – Зл. Пясъци – Албена – Балчик
  8. Варна – Сл. бряг – Несебър – Бургас
Дадена е интересна и полезна информация за главните забележителности по всеки маршрут, за времетраенето на неговото изминаване, за отстоянието на обектите в него от София. Селищата и другите забележителности са характеризирани в природногеографско, историческо, стопанско и културно отношение, като са използвани съвременни данни. Авторът е успял да открои индивидуалните особености и познавателната стойност на съответните туристически обекти. Към всеки маршрут е приложена картосхема, спомагаща за по-добрата ориентираност.

Книгата „Маршрутно-познавателният туризъм в България” на д-р Пламен Лазаров има не само конкретен професионален адрес. Тя е достъпна и полезна за всички българи и чужденци, които проявяват интерес към страната ни като туристическа дестинация, към нейното минало и настояще. За работещите в системата в географското образование тя е полезен източник на ценнаинформация, която може да се използва в учебната работа по география.

Ст.н.с. д-р Св. Кираджиев

* Лазаров, Пл. Маршрутно-познавателният туризъм в България. Унв. изд. ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, 2005, 120 с.