ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ „ЗЕЛЕН ПАКЕТ“ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА СЛЕД СЕДМИ КЛАС

Д-р Георги Железов – учител по география
Националната търговско-банкова гимназия, София
Е-mail: gzhelezov@abv.bg

Развитието на информационните технологии значително промени начините за придобиване на знания. Те предоставиха нови възможности както по отношение на приеманото количество информация, така и по отношение на ползването и манипулирането на данните в пространството и времето.

Настоящата статия има за цел да представи някои възможности за приложение на образователния продукт „Зелен пакет“ в обучението по география (вж. бр. 2-3/2004 на сп. „Обучението по география“). Параметрите на продукта са насочени към формиране на ценностна система по отношение на околната среда и изграждане на нов модел на поведение в училището и обществото. Взаимовръзката между учители и ученици присъства по време на целия процес на обучение. На тази основа се реализират отделните дейности в пакета – дискусии, ролеви игри, вземане на решения и др.

Образователният продукт „Зелен пакет“ се състои от 22 теми, систематизирани в 5 групи: Първа група – „Компоненти на околната среда“ – разглежда замърсяването (въздействието) върху определени компоненти на околната среда (въздух, води, почви и биологично разнообразие);
Втора група – „Заплахи за околната среда“ – като основни заплахи са разгледани урбанизацията, шумът, отпадъците и химикалите;
Трета група – „Човешки дейности и околна среда“ – представени са производството на енергия, транспорта, промишлеността, земеделието, горското стопанство и туризмът.
Четвърта група – „Глобални предизвикателства пред околната среда“ – с най-голямо влияние са определени глобалното затопляне, киселинните дъждове и изтъняването на озоновия слой. Специално място е отделено на нарушеното екологично равновесие в Черно море.
Пета група – „Ценности и околна среда“ – като изключително важни са определени ценностите, свързани с опазването на околната среда. От тях са изведени консуматорското общество, здравословното хранене, гражданските права по отношение на информацията за състоянието и проблемите на околната среда.

Образователният продукт „Зелен пакет“ предлага много големи възможности в сферата на междупредметните връзки и интеракции. Включените материали реално присъстват във всички природни и в някои обществени науки, залегнали в учебните планове на прогимназиалния и гимназиалния курс – география и икономика; биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда; физика и астрономия и др. В най-широк диапазон те са представени в обучението по география и икономика, включително и при темите в 11-ти и 12-ти клас по задължително избираема подготовка. Такива връзки се откриват при темите въздух, вода, почва, енергия, изменения на климата, разрушаване на озоновия слой и подкисляване. Реално в часовете по география и икономика най-ефективно може да се приложи интердисциплинарния подход чрез „Зеления пакет“.

Отделните теми са представени чрез един или няколко урочни плана. Чрез тях се показват водещите идеи на урока, необходимото време и материали, целите и очакваните резултати. Приложените към пакета видеокасета и мултимедиен диск дават допълнителна информация. С техните възможности се онагледяват и подпомагат процесите на разясняване на разглежданите проблеми.

Частта „Протичане на занятието“ е ядрото на урочния план. Главната цел на повечето дейности е да провокират учителите и учениците към проблемно мислене със съответната екологична насоченост. Допълнителни възможности за тази цел предоставят приложените работни листове. Самият продукт предоставя методични насоки коя екологична тема къде конкретно в кой предмет може да се ползва.

Насочеността на „Зеления пакет“ е към формиране на ценностна система в областта на екологията и опазването на околната среда. Друга насока е формирането на поведенчески модели. Познавателният и информационен аспект остават на втори план. Целият учебен процес е поставен на основата на партньорство между преподавателя и обучаваните. Търсят се възможности за включване в дискусията на допълнителни партньори като родители, приятели, граждански организации, институции и др.

Първата група от теми намира широк кръг от приложения в разделите „Атмосфера“, „Хидросфера“, „Литосфера“, „Педосфера“ и „Биосфера“ в 8-ми и 9-ти клас и при уроците „Релеф на България“, „Климат на България“, „Води на България“, „Почви на България“ и „Растителност и животински свят на България“ в 10 клас. Особено важна роля при анализа на отделните компоненти има в уроците, разглеждащи природните условия и ресурси. Разглеждането на стопанските отрасли в света и в България винаги е обвързано с използването на определени природни ресурси. Обособяването на групата екологични фактори в уроците за отделните отрасли задължително трябва да се свързва с останалите групи от фактори. Като част от такъв анализ могат да се използват казусите на продукта „Зелен пакет“.

Втората група от теми е сравнително слабо застъпена в проблематиката на географското обучение. Най-пространно е представена темата „Урбанизация“ в частите, свързани с изучаването на населението в света и в България в 9-ти и 10-ти клас, а също така и при раздела „Демографски особености“ в 11 клас. Разширяването на информацията по темите „Шум“, „Отпадъци“ и „Химикали“ трябва да бъде една от целите при създаването на бъдещи учебни програми и помагала.

Третата група от теми е най-широко развита в учебното съдържание по география (табл. 1). Връзката между човешките дейности и околната среда, базирана върху стопанските отрасли, може да се използва в различни урочни единици в 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас. За целите на географското образование дори се налага разширяване и конкретизация на някои аспекти на „Зеления пакет“. Такива възможности има при темите „Промишленост“, „Транспорт“ и „Земеделие“.

Четвъртата група, която е свързана с глобалните предизвикателства пред околната среда, е част от съвременния модел на географското образование. В различна степен и различна тежест тя е представена в материала от 8-ми до 12-ти клас. В тази тематика реално могат да се използват широкият кръг от възможности на продукта „Зелен пакет“ както в теоретико-методологичен , така и в практически план.

Петата група е свързана с формирането на ценности. Тя е ориентирана към параметрите на гражданското общество. Тук изпъква учебно-възпитателната роля на образователния процес. Възможностите в тази насока на географското образование са големи, но на този етап те се използват сравнително непълно. Частично проблематиката се включва в темите от 11-ти и 12-ти клас. Изграждането на нови ценности и конкретно на ценности в областта на опазването на околната среда може да се изведе като приоритет на географското обучение.

+ + +

Предлаганите материали в „Зеления пакет“ могат пряко да се обвържат с професионалната ориентация на различните гимназии. Особено удачни за тази цел са предложените ролеви игри. В зависимост от конкретната специалност на учениците се определя и тяхната насоченост. Такъв вариант бе приложен в Националната търговско-банкова гимназия в град София с учениците от 11 клас при разглеждането на урока „Градска среда и градски начин на живот“ – урок за нови знания от темата „Взаимодействието природни условия – градска среда в урбанизирани територии“.

Урокът започна с кратка встъпителна лекция за възникването и развитието на градовете и характера на градската среда (10 минути). В тази част бяха развити теоретичните параметри на темата и се очерта общата визия на разглежданите проблеми.

Следващият етап в урока включи представяне на образователен филм (15 минути). Чрез него вниманието на учениците се концентрира върху:
– връзките между градовете, хората и стопанството;
– влиянието на промишлеността върху качеството на градската среда;
– силата на гражданските съвети и инструментите за обществен натиск;
– значението и възможностите на медиите;
– силата на гражданското общество.

След филма на учениците се постави задача да реализират ролева игра с аналогичен казус (15 минути): в зелената зона на жилищен квартал „х“ се планира изграждането на търговски комплекс от строителна компания „у“. Водещ мотив при развитието на казуса е постигане на стопанско развитие в съответния район, но не за сметка на качеството на средата за живот.
1. Основната част от класа „формира“ групата на хората, които живеят в района на бъдещия строеж. Учениците изложиха различни мнения и позиции със съответната аргументация.
2. Двама до четирима ученици влязоха в ролята на представители на строителната компания. Те трябваше да промоцират бизнес-план пред обществеността и местната власт за изграждане на търговски комплекс.
3. Двама участници бяха в ролята на представители на местната власт и администрация. Тяхната основна цел е да задържат инвеститорите, но в същото време да не провокират отрицателна обществена реакция в резултат от загубата на парковата зона. Жителите на квартала са техни потенциални избиратели.
4. Двама ученици бяха „представители“ на търговска банка, която се явява инвеститор на проекта. Чрез механизмите на банката той може да стимулира някои допълнителни придобивки за местните хора или за бизнесмените.

Всяка от целевите групи изложи своята стратегия. Първи бяха представителите на строителната компания, които запознаха обществеността, търговската банка и местната власт със своя бизнес-план. Отчете се първоначалният обществен отзвук. Следваха представителите на местната администрация и банката, които се стремиха да постигнат баланс на интереси между населението и бизнес-инвеститора. Последни представиха решение жителите на квартала „х“.

Занятието завърши с обобщение на резултатите и извеждане на решение на казуса. Във всички случаи сме се старали то да бъде компромисно и максимално да удовлетворява всички заинтересовани страни. Напълно реално е някои от участниците в тази ролева игра в бъдеще да попадне в подобна житейска ситуация.

При наличие на време се стартира следващо разиграване на играта, като ролите се разменят. Посредством ролевата игра се постига не само екологична насоченост на мисленето и създаване на предпоставки за изграждане на определени ценности, но и възможности за представяне и аргументиране на идеи и стратегии (презентирането на бизнес-плана). Друга насока на играта е създаването на възможности за проблемно мислене и достигане на комплексни решения (при представителите на банката и местната администрация). Особено важно е учащите да придобият вяра в силата на общественото мнение. Именно поради тази причина те представляват най-голямата по численост група от ученици.

В резултат от проектирането на казуса се получиха някои добри практически решения като:
– изграждане на търговски комплекс с градина на покрива (модел на баланс между бизнес-интереса и нуждите на хората и градската екология);
– създаване на търговски комплекс с подземен паркинг, за да се предпазят повече зелени площи от унищожение;
– преференциални възможности за работа в комплекса на живеещите в района като компенсация за загубата на зелената зона.

В процеса на работата се установиха някои съществени трудности. Сериозен проблем при учащите се оказа свободното представяне на собствено мнение, неговата аргументация и отстояване. Масово явление (във всички класове) е недоверието в общинската администрация като инструмент за решение на проблемите на хората.

Този модел на работа може да бъде приложен и при други теми и проблеми на обучението по география. Акцент трябва да се постави при учениците в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас, където в най-голяма степен се формира ценностна ориентация, манталитет и модели на поведение посредством възможностите на образованието.

ЛИТЕРАТУРА
Железов, Г., М. Денчева, А. Манолова, В. Филипова. Интегративно приложение на възможностите на образователния продукт „Зелен пакет“ в обучението по природни науки. Сб. доклади от 41 Научно-методична конференция на учителите по химия, Ловеч, 2005 (под печат)
Образователен продукт „Зелен пакет“. МОСВ. С., 2004.OPPORTUNITIES FOR USE OF THE EDUCATION PRODUCT „GREEN PACKET“ IN THE EDUCATION IN GEOGRAPHY AND ECONOMY AFTER SEVENTH CLASS

Dr. Georgi Zhelezov
e-mail: gzhelezov@abv.bg

SUMMARY

The article accents on the theoretical and practical opportunities of the education product „Green packet“ in the education in geography and economy. The investigation presents the links between subject of biology and health education, chemistry and protection of the environment, geography and economy and physic and astronomy, based on ecological aspects. The general aim is creation of the ecological thinking and new mentality.Приложение 1