ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА „КАК СЕ СЪЗДАВАТ КАРТИТЕ“

Инж. Атанас Каменаров – гл. уредник

Национален политехнически музей
София, ул. „Опълченска“ 66

В последното десетилетие сме свидетели на широкото разпространение на картографски произведения, създадени с помощта на компютърни технологии. Основно това са карти, предназначени за средствата за масова информация, рекламни карти, обработени изображения на снимки от Космоса и пр. Като автори на такъв тип произведения много често се включват компютърни дизайнери без необходимата картографска подготовка, което неминуемо води до сериозни нарушения на теоретично утвърдени основни принципи за съставянето и оформянето на картите.

В своята дейност Националният политехнически музей включва и проучването на историята на геодезията и картографията като част от историята на техниката. Музеят е участвал в организирането на международни и национални конференции и семинари, а също и на изложби, посветени на историята на геодезията и картографията, съвместно с Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Федерацията на научно-техническите съюзи, Военнотопографската служба, Картография ЕООД и др.

Картографските произведения се прилагат широко в музейната практика, например в проучвателната дейност при експедиции, в музейни експозиции, в научни, научнопопулярни и рекламни издания и пр. Посетителите в музея могат да получат познания по картография главно по два начина – чрез музейната експозиция и чрез специализирани образователни програми.

Разработената в Националния политехнически музей експериментална образователна програма „Как се създават картите“ е предназначена на първо време за горните класове на училищата, което предполага основни познания за компютърните информационни технологии. Програмата включва кратка история на картографията и най-важните моменти от нейното развитие в България. Нагледно се показват отиващите вече в историята класически методи за изработване на съставителските и издателски оригинали на картите, които обаче са залегнали в структурата на графичните компютърни програми, използвани в момента. Особено внимание се обръща на запознаването с основните елементи от съдържанието на картите и отношението на общогеографските елементи към различната картографирана тематика.

Целта на програмата е да се даде известна теоретична подготовка на младите хора, проявяващи интерес към картите, тяхното създаване и използване. Така, когато те решат сами да съставят една карта, ще знаят как да изберат подходящата географска основа и какви принципи да прилагат при изобразяването на картното съдържание. Предвижда се и запознаването с някои основни картометрични задачи. Програмата е предвидена за около 1 час, като времетраенето може да се увеличи съобразно интереса на участниците. Експерименталната програма ще се провежда през цялата учебна година в сградата на Националния политехнически музей, София, ул. Опълченска 66, телефон за справки и записвания 8313004.

Фиг. 2.
Фрагмент от първата карта на български език, съставена от Ал. х. Русет
Фиг. 3.
Първият български глобус, направен от Неофит Рилски
Фиг. 4.
Руска топографска карта от Освободителната война
Фиг. 5. Антични и средновековни геодезически уреди


ЛИТЕРАТУРА
  1. Каменаров, А. Топографската карта на България, създадена през Руско-турската освободителна война и нейното използване. Годишник на Националния политехнически музей, т.14, св. ІІ, Варна, 1984 г.
  2. Каменаров, А. Изложба „Из историята на българската картография“, Национален семинар „История на картографията в България“, София, 1994.
  3. Каменаров, А. Геодезическите уреди – една хилядолетна история, в. Музей 1-2 /64/, Варна, 2000.
  4. Каменаров, А. Картографията в музейната експозиция, Геодезия, картография, земеустройство, 6, София, 2001.
  5. Каменаров, А. Картографията в музейното дело, Беседи по музейно дело, Нац. политехнически музей, 6 , София, 2001.
  6. Kamenarov. A. Cartographic Education in Museums, E-mail Seminar of Cartography 2001, vol.3, Sofia. 2001.
  7. Kamenarov, A. Cartographic Materials in the TV programs, E-mail Seminar of Cartography 2002, vol.4, Sofia, 2002.