ДЕН НА ПРИРОДОЛЮБИЕТО

Ваня Максимова
120 ОУ – София

В началто на ХХІ в. взаимоотношенията между човека и прородата стават все по-сложни, което е една от причините за възникването на много екологични проблеми. Тяхната значимост и актуалност налагат да се работи активно за повишаване на екологичното възпитание и култура на учениците. В тази връзка в 120 ОУ в София на 7 октомври 2005 г. се проведе за дванадесета поредна година училищен празник, наречен „Ден на природолюбитето“. Чрез този вече традиционен празник се стремим да възпитаме в нашите ученици любов и грижа към природата. Караме ги да осъзнават и обективно да оценяват природната среда и промените, извършващи се в нея в резултат от човешката дейност. Разширяваме представите им за опасностите, които грозят човечеството както в регионален, така и в глобален аспект. Всяка година празникът се организира от работна група, включваща учителите по география, химия и биология, като в него участват всички ученици и учители от 1 до 8 клас. В предварителния етап от организацията създаваме програма за работа и разпределяме задачите за предварителна подготовка (табл. 1).

Таблица 1.

В предварителната подготовка учениците от началkrs курс започнаха да събират сухи листа в различни цветове, жълъди, шишарки, миди, сухи цветя, необходими им при работа в ателиета. Учениците и учители от 3 клас посетиха Витоша и предварително се запознаха с видовете гори и техните обитатели. В средkrs курс колегите по английски език раздадоха теми за предварителна подготовка, свързани с опазването и бъдещето на нашата планетата, като задължително условие беше докладите да бъдат на английски език. Организирахме събиране на сухи и свежи цветя и билки за ателиетата по „Икебана“ и „Кошница с билки“. Училищното настоятелство закупи цветя и храсти, необходими за ателие „Творци на красота“, чиято задача беше да ги засади и да почисти училищния двор. Бяха подготвени работни листа за учениците в 5. и 6. клас, участващи в ателиетата „Интервю с членестоноги“ и „Състояние на училищната околна среда“. Фирма „Пандион-Д“ ни предостави видеокасета и две карти на Витоша, които са ламинирани и изрязани във вид на пъзели, необходими за ателие „Национални паркове“. Започна предварителната подготовка на изложбата „Аз отгледах цвете“, в която основно условие за участие беше децата сами да са отгледали цветята, а не да са ги закупили. Подготвяха се костюмите за конкурса „Боклукфест“, изработени от отпадъчни материали (полиетиленови торбички, книжни торби и чували, тоалетна хартия, кашони и други). Поканихме външни лектори от Националния земеделски музей и от Антарктическия инстнтут и уточнихме с тях темите, които ще представят пред учениците.

Официалното откриване стана в 9,30 ч на 7 октомври 2005 г. (денят беше обявен за неучебен). Гости на празника бяха г-н Куюмджиев от Министерството на околната среда и водите, г-жа Вангелова – експерт по география от столичният инспекторат по образование, господата Пимпирев и Петков от Антарктическия институт. Директорът на училището и гостите произнесоха кратки приветствия към учениците и им пожелаха упорство и постоянство в борбата със замърсяването на природата и в полагането на усилия за нейното възстановяване. След откриването учениците и учителите от началния курс започнаха работа по предварително избраните от тях ателиета и изготвиха от сухи листа, миди и други природни материали интересни пана на пеперуди, есенни дървета, морско дъно. В края на празника паната бяха окачени в коридорите пред техните класни стаи. Освен това с различни плодове и зеленчуци бяха изработени интересни човечета и фигури.


Учениците от трети клас с голямо желание разказаха на малките първокласници и децата от ПДГ за своите впечатления, емоции и знания, събрани по време на екскурзията в „мистичната гора“ на Витоша.

Децата от ПДГ, първи и втори клас, с особен интерес проследиха лекцията на музейните работници от Националния земеделски музей „Кои ни храни и облича?“. Предварително бяха аранжирани експонати на много домашни животни и земеделски растения – зайци, пуйка, кокошка, пшеница, памук, овес, ечемик и други, които човекът използва в своя бит. Благодарим на музея с ръководител г-жа Михайлова за дарените различни почвени образци, необходими ни в обучението по природознание в пети клас и по география в осми клас.


Учениците от пети клас участваха в две ателиета. В първото – „Интервю с членестоноги“, имаха задача да проследят жизнения цикъл на пеперудата, като оцветят и изрежат пеперуди, техните яйца, ларви и какавиди, след което да украсят класните стаи и училищния коридор с „ята“ от красиво оцветените насекоми. Второто ателие беше „Национални паркове“ - там те гледаха видеофилм за Национален парк „Витоша“ и споделиха свои впечатления и интересни случки в планината. В края на определеното им време се разделиха на две групи, коета трябваше най-бързо да наредят пъзела на планината Витоша.

Проф. Пимпирев и г-н Петков от Националния антарктически институт запознаха учениците от шести и седми клас с полярните области, като обърнаха особенно внимание на „Непознатият свят на Антарктида“. Те споделиха любопитни факти, знания и впечатления от експедициите си на ледения континент, като с помощта на мултимедия онагледиха своята лекция, а след това отговориха на многобройни въпроси.

След лекцията учениците се разделиха по ателиета.В ателие „Състояние на училищната и околната среда“ с помоща на „Зелен пакет“, предоставен на училището от МОСВ, беше измерено праховото и шумовото замърсяване на околната среда извън двора на училището (на една от най-натоварените софийски улици) и вътре в класните стаи. Установено беше, че стоиностите на праховото им замърсяване са еднакви. Учениците направиха извода, че колите се използват нерационално – само от един човек, и това води до по-голямата замърсеност и запрашеност на градската атмосферата.

Група ученици „пълниха кошницата с билки“, слагаха в пликчета, надписваха и правеха кратко представяне на най-често срещаните билки в България. Друга група аранжира свежи и сухи цветя с жълъди и шишарки в панери и кошници, а след това украси с тях коридорите на училището.

Колегите по английски език и част от учениците споделиха вижданията си за бъдещето на природата и нашата планета на английски език и дадоха препоръки за нейното опазване. Ученическите проекти и доклади по темата бяха изложени на специално предназначени за целта табла в коридора.

Част от учениците в 7. клас рисуваха върху камъни в ателие „Дар от природата“ които след това бяха изложени в училищния зоокът.
Същевременно в училищния двор кипеше усилена рабата – децата почистваха, копаеха, засаждаха трева, цветя и храсти, плевяха училищния алпинеум.

През цялото време на празника можехме да се любуваме на цветята, отгледани от нашите ученици, и подредени под наслов „Аз отгледах цвете“ на специално място в училищния коридор. В училищния Пресцентър цареше творческа атмосфера. Малките журналисти от пети и седми клас посетиха всички провеждани ателиета, направиха кратки интервюта, репортажи и снимки за училищния вестник „Екозвън“, който беше посветен на Празника на природолюбието.

Всички ученици от училището имаха възможност да посетят училищния Зоокът и да се полюбуват на неговите обитатели – морски свинчета, хамстери, различни видове мишки, игуана, червенобузи костенурки, птички, рибки, цветя и камъни, рисувани от седмокласниците.

Празничният ден завърши с „Боклукфест“, на който бяха представени костюмите на учениците, изработени от различни отпадъчни материали. Бяха съобщени резултатите от конкурса за цветя, в който за най-красиво цвете беше обявена една царска детелина. Денят на природолюбието беше официалто закрит в 12,30 ч.

Вярваме, че този празник е нашият скромен и успешен принос за повишаване на екологичното възпитание и култура на младото поколение.