ДОКУМЕНТАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Р Е Г Л А М Е Н Т
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
(2005 – 2006 учебна година)


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Националната олимпиада по География:
* Регламентът е отворена система и подлежи на усъвършенстване и актуализиране за всяка учебна година.

ІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
Националната олимпиада по География се организира от Министерството на образованието и науката (МОН), съвместно с регионалните инспекторати по образованието (РИО), висши и средни училища.
Националната олимпиада по География се провежда ежегодно по график, определен от МОН, съгласно чл. 98а от ППЗНП и чл. 16, чл. 22, чл. 33 от ЗНП. Домакинството се поема от РИО на МОН, определено със заповед на министъра на образованието и науката. С негова заповед се утвърждава и Национална комисия, в която се включват преподаватели от висши училища, експерти, директори, учители.

Националната комисия:
Работата на Националната комисия се контролира от експерта по география в МОН. За провеждане на областния кръг на олимпиадата Началникът на РИО на МОН назначава със заповед състава на областните комисии и определя градовете, училищата-домакини, и квесторите.

Областни комисии:
Областната комисия за организация и провеждане на олимпиадата се председателства от експерт в РИО на МОН (или координатор – учител по география) и включва експерти, директори, учители, служители. В тази заповед се определят и членовете на комисията по засекретяване и разсекретяване на писмените работи. Областната комисия по проверка и оценка на писмените работи се председателства от експерта по география в РИО (или координатор – учител по география).

До 14. 03. 2006 г. изпитният материал и критериите за оценяване на изпитните работи от областния кръг следва да се получат съгласно правилата за работа с материали, използвани в системата на средното образование, които представляват ведомствена тайна.

Националната олимпиада на областния кръг се провежда в един ден (18.03. 2006 г.) с продължителност два астрономически часа.

До участие в Националната олимпиада се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в две възрастови групи: младша (VI и VІІ клас) и старша (VIII-ХІІ клас).

За участие в националния кръг се класират ученици съгласно 2.7.4. от изискванията за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2005–2006 година. От всяка област се класират за участие в националния кръг по 1 ученик от всяка възрастова група. От област София-град се класират по 3-ма ученици от всяка възрастова група. При равен брой точки на участници се провежда жребий от Областната комисия по проверка и оценка на писмените работи. Учениците се класират от Областната комисия по проверка и оценка по критериите за подбор на участниците, определен от Националната комисия.

Областната комисия проверява и оценява писмените работи, а съответната комисия ги разсекретява и изготвя протокол с резултатите на всички явили се ученици и протокол с предложените за участие в Националния кръг. Началникът на РИО на МОН заверява двата протокола с подпис и печат, прилага към тях писмените работи и анкетните карти на предложените за участие в Националния кръг на олимпиадата и в срок до 10. 04. 2006 г. ги изпраща в МОН на адрес: гр. София-1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, стая 453 - за г-жа Христина Маркова - главен експерт по география и история в Дирекция “Политика в общото образование”.

Анкетните карти на класираните ученици се изготвят по места и включват следните данни: трите имена, ЕГН, адрес на местоживеене, телефон, степен на владеене на английски език за учениците от старша възрастова група (добро, много добро, отлично), училище, учител и класа, в който учи. Началникът на РИО на МОН ги заверява с подпис и печат.

Класираните за националния кръг ученици се придружават от експерта по география (и/или учител) в съответната област до мястото на провеждане на олимпиадата.
В срок до 20 календарни дни преди датата на националния кръг на олимпиадата експертът по география в РИО на МОН (или координатор – учител по география):
ІII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЛИМПИАДАТА
1. Общински кръг ( до 06. 03. 2006 г.)
Общинският кръг на олимпиадата се организира и провежда съгласно изискванията за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2005/2006 година.

2. Областен кръг (18. 03. 2006 г.):

Състезателните тестови задачи са 40 на брой съответно за двете възрастови групи. За младша възрастова група те се разработват на базата на учебните програми за задължителна и свободноизбираема подготовка. За старша възрастова група тестовите задачи се разработват за VIII клас на базата на учебните програми за задължителна и свободноизбираема подготовка, а за учениците IX –XII - за задължителна и профилирана подготовка. Задачите се подготвят от Националната комисия.
Използваните от учениците консумативи (листа) да са заверени с печата на РИО на МОН.

3. Национален кръг ( 29 и 30. 04. 2006 г.)
Състои се от два етапа:
Задачите се подготвят от Националната комисия, която класира за заключителния етап по 7 ученици от двете възрастови групи.
Устният (практически) изпит се провежда пред публика.

IV. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
1. Оценяването и класирането на учениците на общинския кръг е съгласно 1.8. от изискванията за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2005/2006 година.

2. Оценяването и класирането на учениците на областния етап се извършва от Областната комисия за оценяване на писмените работи съгласно 2.7.4. от изискванията за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2005/2006 година. Класирането е индивидуално и съобразено със системата за оценяване.

3. Оценяването и класирането на националния етап се извършва от Националната комисия съгласно 3.9.5. от изискванията за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2005/2006 година.

4. Националният отбор по география, който ще участва в Международната олимпиада, ще се сформира след провеждането на допълнителен кръг: писмен изпит по география под формата на тестови състезателни задачи на английски език и писмен и устен изпит по английски език. Допълнителният кръг ще се проведе след приключването на заключителния етап. В него могат да участват учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата и отлично владеещи английски език.

V. ФИНАНСИРАНЕ
МОН осигурява финансово дейностите на Националната комисия, вкл. и командировъчните разходи на Националната комисия и на експерта от МОН, в дните на олимпиадата. Финансовите средства за дейностите по организирането и провеждането на олимпиадата за областния кръг, както и за командировка на състезателите и ръководителите, се осигуряват от общини, министерства, юридически лица с нестопанска цел и други лица и организации.

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
Председател - доц. д-р Румен Пенин – ГГФ, СУ “Св. Климент Охридски”
Членове:
1. доц. д-р Тони Трайков – ГГФ, СУ “Св. Климент Охридски”
2. Георги Пейков - учител по география, НПМГ
3. Марияна Султанова - учител по география, 164 ИЕГ “Мигел де Сервантес”
4. Валентина Стоянова - учител по география, 69 СОУ