НОВИ УЧЕБНИ ПОСОБИЯ


В обучението по география тестовете дават реална възможност да се измерят резултатите от усвояването на определено учебно съдържание, но когато се прилагат не самоцелно, а в система – обмислено, прецизирано, дидактически правилно. Те дават възможност да се констатират и оценят знанията, уменията и отношенията на учениците, т. е. тяхната географска грамотност, компетентност и изградени модели на поведение. Това се постига с новоизлезлите Тестови варианти на географията на Европа, Балканския полуостров и България.*
Авторският колектив при представянето на учебното съдържание е следвал дедуктивния път на развитие на отделните компоненти, т. е. от общото към частното, като се започва от темите, преминава се през формулиране на основните понятия и се стига до един изключително важен момент – контекста и дейностите за цялата програма. При раздел Европа се започва с държавните образователни изисквания и очакваните резултати по стандарти и теми. Включени са общо 10 теста (географско положение, граници и големина на Европа, брегова линия; релеф и полезни изкопаеми; климат; води; природни зони; население, политическа карта; стопанство и страни в Европа); тематичен контрол, 1 игрословица и 1 географска игра „Футболна Европа“. За Балкански полуостров са включени общо 8 теста (географско положение, големина и брегове на Балкански полуостров; релеф и полезни изкопаеми; климат и води; природни зони/пейзажи; население; население и страни; политическа карта и стопанство; стопанство и страни); тематичен контрол и 1 игрословица.

За България са разработени 8 теста (географско положение, граници и големина, релеф и полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят, природногеографска подялба, население и селища, административно-териториално деление и управление, стопанство); тематичен контрол, 1 кръстословица и лабиринт „България“.

При тестовете е следвана следната рамка: тема, структурен конспект на темата и понятия, 10 въпроса, максимален брой точки и определено място за мотиви. Въпросите са с различен начин на задаване и с различна степен на трудност: за заместване (географска диктовка), с изборен отговор – положителен или отрицателен, със свободен отговор, с асоциативен отговор, с изборни отговори за съотнасяне, за заместване (допуснати грешки и редактиране), за разпознаване на географски обект и комбиниран – с изборен отговор и допълване на отговора. Оценяването може да бъде насочено към повишаване на ефективността на ученето (формиращо оценяване).

При тематичния контрол са включени 15 въпроса – въпроси и задачи за заместване (географска диктовка); с изборен отговор – положителен, отрицателен, с изборен отговор „да – не“, със свободен отговор, с асоциативен отговор; с изборни отговори за съотнасяне, за заместване (допуснати грешки и редактиране), за разпознаване на географски обект; комбиниран – с изборен отговор и допълване на отговора; цифрови индекси върху картна основа. Цел на контрола следва да бъде идентифицирането на състоянието на качеството по ясни и точни критерии, за да се даде конструктивна обратна връзка и да се планира подкрепа за повишаване на качеството.

Тестовете могат да се използват за самостоятелна проверка на постиженията на учениците или за контрол от учителя. Може да се приложи и собствено комбиниране на задачи с оглед състоянието и особеностите на учениците от един или различни класове.


* Дерменджиева, Ст., Б. Димитрова, П. Събева. География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти. Изд. „Сиела“. В. Търново. 2005.