Поредното VІІІ издание на справочника* съдържа обработена статистическа информация за 2004 г. Тя може да се използва за икономгеографска характеристика и сравнителен анализ на населението, промишлеността, селското стопанство, транспорта, туризма и административните области на Република България.

Справочникът позволява актуализиране на по-стари разработки от темите за конкурсните изпити. Анализът на данните отразява тенденциите в развитието на отраслите на националното стопанство и е основа при разработване на темите.
Обработената информация е неразделна част от кандидат-студентския изпит по „География на България“ за всички висши училища и е необходима за успешното представяне. Може да се ползва и от ученици, студенти и учители по география.
* Маркова, Хр., М. Бошнакова. За изпита по география на България (статистическа информация). ЕС ПРИНТ, С., 2006.