ДОКУМЕНТАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание
География на света
География на България III. Оценявани компетентности
IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от три компонента.
Компонент А включва две писмени разработки - на една тема върху учебното съдържание от География на света и една тема върху учебното съдържание от География на България. Максималният брой точки е 45.

Компонент Б включва тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен, и тестови задачи със свободен отговор. Максималният брой точки е 30.

Компонент В включва две практически задачи - по една върху учебното съдържание от География на света и от География на България. Максималният брой точки е 25. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.


Приложение № 14
към чл. 4, т. 14 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (обн. ДВ, бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 47 от 2004 г.).
Издадена от Министерството на образованието и науката (Обн. ДВ. бр. 98 от 5 декември 2006 г.)

Очаквайте в следващия брой:
Примерен изпитен вариант за държавен зрелостен изпит по география и икономика, утвърден от МОН.