ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ (2006)
ANNUAL CONTENTS (2006)

ГЕОГРАФИЯ
GEOGRAPHY
Кн. стр.
В. Андрейчук (Полша), П. Стефанов – Карстовите геосистеми и принципитe за опазване на карстови територии
W. Andreychuk (Poland), P. Stefanov: Karst geosystems and principles of protection of karst territories
1 5
Ал. Жалов – Защита на карста и пещерите в България
Al. Jalov: Protektion of karst and caves in Bulgaria
1 12
Ур. Мига-Пиентек (Полша) – Заплахи за разнообразието на карстовите ландшафти във връзка с промените на земеползването в Краковско-Ченстоховските възвишения (Южна Полша)
U. Myga-Piеntek (Poland): Threats to karstic landscape diversity in relation to land usage changes in the Krakуw- Czкstochowa Upland (southern Poland)
1 26
Т. Ковачевич, Св. Обрадович, Г. Йованович (Сърбия и Черна гора) – Проблеми на Националния парк „Дурмитор“
T. Kovacevic, Sv. Obradovic, G. Jovanovic (Serbia and Montenegro): Problems of „Durmitor“ National Park
1 31
Пл. Лазаров – Eкологични проблеми на туризма в България
Pl. Lazarov: Ecological problems of tourism in Bulgaria
1 37
П. Михайлов – Промени в броя и статута на селищата и в административно-териториалното устройство на България през 2005 г.
P. Mihailov: Changes in number and status of Settlements and in the Administrative-Territorial structure of Bulgaria in 2005
1 39
*** Съвременният климат и състоянието на планетата
*** Contemporary climate and the state of our planet
2 1
Ст. Велев – Глобалните климатични промени и климатът на България
St. Velev: Global climatic change and Bulgarian climate
2 4
П. Ножаров – Изтъняването на озоновия слой и свързаните с това явлениe рискове
Peter Nojarov: Ozone depletion and resulting risks
2 10
Г. Марков, Е. Евлогиева – Облаци и облачна покривка
G. Markov, E. Evlogieva: Clouds and cloud cover
2 14
Ч. Младенов, Ем. Димитров – Резкият спад на броя на децата – проблем на остаряването на населението в България
Ch. Mladenov, Em. Dimitrov: The abrupt decrease in the number of children – a problem of population aging in Bulgaria
3 4
Д. Стефанова – Регионални аспекти на икономическата реализация на населението в България в периода на социално-икономическа трансформация
D. Stefanova: Regional aspects of employment in Bulgaria in the period of social and economic transformation
3 9
М. Илиева – Трансформацията на българското селско стопанство
M. Ilieva: Transformation of Bulgarian agriculture
3 15
Д. Димитров – Преференциалната регионална политика в България и някои държави от ЕС – сравнителни характеристики и приоритети
D. Dimitrov: The preferential regional policy in Bulgaria and other EU countries-a comparative characteristic and priorities
3 20
Ал. Стоев – Слънчевата система – с осем планети!
Al. Stoev: Solar system of eight planets!
5 3
М. Грозева – Тенденции за развитие на българския туризъм на международния пазар
M. Grozeva: Bulgarian tourism and its trends of development on the international market
5 6
Б. Колев – Нови правила за транслитерация на българските географски имена на латиница
B. Kolev: New transliteration rules for the Bulgarian names in Latin letters
5 10
Ч. Младенов, Ем. Димитров – Динамика в пространствените изяви на смъртността в България през периода на социално-икономическия преход
Ch. Mladenov, Em. Dimitrov: Dynamics and spatial pattern of death rate in Bulgaria during the social-economic transition
6 4
Л. Щефка (Чешка република) – Моравски крас и мрежата от защитени територии в Чешката република
Leoš Štefka (The Czech republic): Moravian karst and the network of protected territories in the Czech republic
6 9

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
МETHODS OF EDUCATION. РROFESSIONAL EXPERIENCE
М. Пенерлиев – Условия и перспективи за развитие на образователен туризъм в карстовите територии на ПП „Шуменско плато“
M. Penerliev: Developing Educational tourism on karst territories of Nature park „Shumensko plateau“
1 50
Йо. Накано (Япония) – Участието на японски деца в конкурса за рисунки „Карст под защита – дар за поколенията“
Yo. Nakano (Japan): Pictures of Children drawing the Akiyoshi karst Plateau,Yamaguchi, Japan in the international competition „Karst under protection – gift for the generations“
1 44
В. Ванет (Шотландия) – Варовикови ландшафти в Националния парк „Йоркшър дейлс“, Великобритания (уроци за карста)
Val Vannet (Scotland, UK): Limestone Landscape, „Yorkshire Dales“ National Park, UK (Karst Lessons)
1 48
П. Лазаров – В пети клас отново география
P. Vazarov: Geography again in Fifth grade
2 34
П. Събева – Дизайн на преподаване на тема „Дейност на ледниците“ в курса по природна география – осми клас
P. Sabeva: Lesson design: „Glaciers’ action“ in the VIII-th grade Natural geography course
2 36
П. Събева – Контролът в обучението при курса „География на България“– аспектни възможности и технология на приложение
P. Sabeva: Control in the teaching process of the course „Geography of Bulgaria“– aspects of opportunities and techniques of application
3 36
Ел. Бойдева – Проектно-базирано обучение, интегрирано с ИКТ на тема „Ядрената енергетика и нейното бъдеще в България“
El. Boydeva: Project-based education, using IT, entitled „Nuclear energy and its future in Bulgaria“
3 41
*** Географските информационни системи и географията
*** Geographic information systems and Geography
4 1
Д. Михова, Н. Амимото, М. Кубота – Използване на географски информационни системи в японското средно училище
D. Mikhova, N. Amimoto, M. Kubota: Using GIS in teaching at Japanese Secondary Schools
4 5
Н. Попова – Използване на ИКТ в урок за дейност в 7 клас на тема „Ние характеризираме, оценяваме и визуализираме особеностите на природата, населението и стопанството на Балканските страни.“
N. Popova: Using ICT at a lesson for 7th grade, entitled: „We characterize, evaluate and visualize the features of nature, population and economy of the Balkan countries“
4 14
Пл. Лаков, Р. Янков, Св. Стойчев – Използване на елементи от географските информационни системи в урока за дейност „Население и селища“ в 10. клас – нов подход в обучението по география и икономика
R. Yankov, Pl. Lakov. Sv. Stoychev: The use of elements from the Geographical Informational Systems in the lesson activity „Population and settlements“ in X-th class – a new approach in teaching Geography and Economics
4 20
Д. Ангелова-Ганчева – Образователна информационно-комуникационна технология с ГИС за развитие на географска култура в средното училище
D. Angelova-Gancheva: An educational information-communication technology with GIS for the development of geographic culture in secondary school
4 25
Д. Михова, П. Стефанов – Едно мнение за статията „Образователна информационно-комуникационна технология с ГИС за развитие на географска култура в средното училище“ с автор Даниела Ангелова-Ганчева и някои ръзсъждения за въвеждането на ГИС в българското училище
D. Mikhova, P. Stefanov: One opinion about the paper „An educational information-communication technology with GIS for the development of geographic culture in secondary school“: some reflections on introduction of GIS in Bulgarian schools.
4 30
Ив. Дреновски, Кр. Стоянов, Ем. Патарчанова, Н. Николова – Тест по география на България на предварителния кандидатстудентски изпит в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Iv. Drenovski, Kr. Stoyanov, Em.Patarchanova, N.Nikolova: Test in Geography of Bulgaria for the preliminary University entrance exam in South-West University „Neofit Rilski“ in Blagoevgrad
5 18
Ел. Бойдева – Проектно-базирано обучение на тема „Ядрената енергетика и нейното бъдеще в България“ втора част: Мултимедийни презентации
El. Boydeva: Project-based education, entitled „Nuclear energy and its future in Bulgaria“ (part tow: Multimedia presentations)
5 26

РЕТРО
RETRO
*** Пионери на българската карстология – Х. и К. Шкорпил и Ж. Радев
*** Pioneers of Bulgarian karstology: H. K. Shkorpil and J. Radev
1 20
*** Из историята на българската метеорология и климатология
*** From the history of the Bulgarian Meteorology and Climatology
2 24
*** Пионери на българската климатология: Киро Киров и първата „Климатична скица на България“
*** Pioneers of Bulgarian Climatology: Kiro Kirov and the first „Climatologic diagram of Bulgaria“
2 25
К. Киров – „Черният вятър“ в България
K. Kirov: The Black wind“ in Bulgaria
2 27
Ж. Радев – Повече география!
G. Radev: More Geography!
6 12

ПЪРВИ СТЪПКИ В НАУКАТА
FIRST STEPS IN SCIENCE
Б. Иванова, Ст. Василева – Река Каменица – преди и след наводненията от лятото на 2005 г.
B. Ivanova, St. Vassileva: Kamenitza river before and after the flodds in the summer of 2005
2 30
А. Балтакова – Геоморфоложко развитие на Бесапарските ридове между Родопския масив и Горнотракийската депресия
A. Baltakova: Geomorphologic development of the Bessapara ridges between the Rhodopy massif and the Upper Thracian depression
6  

ПОРТРЕТИ
PORTRAITS
*** Д-р Масаюки Фуджикава (Япония) – от любов към карста
*** Dr. Masyuki Fujikawa (Japan): To karsts with love
1 41
*** Георги Марков – полетът възможен
*** Georgi Markov: the flight is possible
2 21
*** Владимир Бешков – за моя баща и за географията
*** Vladimir Beshkov – about my father and Geography
3 32
*** Проф. Ромео Ефтими (Албания): С България в сърцето
*** Prof. Romeo Efthimi (Albania): Bulgaria on my heart
5 12
*** Д-р Леош Щефка (Чешка република) – 26 години пътуване към карста
*** Dr. Leoš Štefka (Czeck republic): 26 years journey to karst
6 16

НАУЧНИ ФОРУМИ
INTERNATIONAL EVENTS
П. Стефанов – Резултати от първата международна научна конференция в България за защитените карстови територии
*** Results from the 1st international scientific conference in Bulgaria about protected karst territorie
1 23

ДОКУМЕНТАЦИЯ
DOCUMENTATION
*** Регламент за организиране и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика (2005-2006 учебна година)
*** Rules for the National Olympiad of Geography and Economy (2005-2006)
1 57
*** Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика
*** Leaching/Testing program for National graduation exam in Geography and Economics
6 26

ПЪТЕШЕСТВИЯ
TRAVELS
Г. Железов, М. Илиев – Географски феномени в долината на река Бузау в Румъния
G. Djelezov, M. Iliev: Geographic phenomena in the Buzau river valley in Romania
5 34
Кр. Стоянов – Вулканът Ерджиас в Турция
Kr. Stojanov: The Volcano Erciyes in Turkey
5 38
Р. Пенин – Мадагаскар – една географска приказка
R. Penin: Madagaskar: a Geographic fairy tale
6 32
Т. Трайков – Дубровник – минало и настояще
T. Traikov: Dubrovnik: past and present
6 38

НОВИ КНИГИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
NEW BOOKS AND LEARNING AIDS
Св. Кираджиев – Нова книга за София
Sv. Kiradjiev: New book about Sofia
1 56
П. Берон – Една вълнуваща изповед за спелеологията
P. Beron: An exciting confession about Speleology
1 56
Гр. Гюнева-Косева, Т. Попова – Тестовите варианти в обучението по география
Gr. Gyuneva-Kosseva, T.Popova: Tests in geographic education
2 46
*** Статистически справочник за изпита „География на България“ *** Statistical handbook for the exam of „Geography of Bulgaria“ 2 46
Н. Тодоров – „География на Южна Америка“
N. Todorov: „Geography of South America“
4 37
П. Стефанов – Нов пътеводител за Сърнена Средна гора
P. Stefanov: A new guidebook of Sarnena Sredna gora
4 37

ВЕСТИ
CURRENT NEWS
Кр. Левков – Шуменското географско дружество
Kr. Levkov: The Geographic society of Shumen
1 53
Л. Дашовска – Вечер на науката в Националния политехнически музей (22 септември 2006)
L. Dashovska: An evening dedicated to Science in the National Polytechnic museum (22 September 2006)
5 43
*** „Проблеми и перспективи на педагогическата научна периодика“ – среща-разговор
*** „Problems and perspectives of the pedagogical research publications“
6 2
Д. Иванова – Студентски пленер в Природен парк „Шуменско плато“
D. Ivanova: Students’ plener in the „Shumen plateau” national park
6 43
*** Оферти от ЕС – Полша
*** Offers from EU: Poland
5-6 48

ЮБИЛЕИ
ANNIVERSARIES
*** Любен Мелнишки – 100 години от рождението
*** Lyuben Melnishki: 100 years since his birth
2 42
Х. Харалампиев – Моят учител по география
H. Haralampiev: My Geography teacher
2 42
П. Стефанов – Благородството и високият професионализъм не са подвластни на времето (110 години от рождението на акад. Анастас Бешков)
P. Stefanov: Nobility and high professionalism are not subordinates of time (Acad. Anastas Beshkov: 110 years since his birth)
3 27

ГЕОГРАФСКИ КАЛЕНДАР
GEOGRAPHIC CALENDAR
*** Народна метеорология
*** Рeople’s Meteorology
2 47

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
COMPETITIONS, CONTEST
*** Национална олимпиада по география и икономика (областен кръг) – тестови задачи
*** National Olympiad in Geography and Economics (regional round): test problems
2 43
М. Султанова – Географията – начин да откриваш света
M. Sultanova: Geography as a Way of Exploring the World
3 45
Р. Пенин – Ново отличие за младите български географи (VI Международна олимпиада по география, Бризбейн, Австралия, 2006)
R. Penin: A new medal for the young Bulgarian geographers (VI International Geographic Olympiad, Brisbane, Australia, 2006)
4 33
*** Capital Cities – Игра на столици
*** Capital cities – A game of capitals
5 47

НАШИЯТ КОНКУРС
OUR COMPETITION
*** „Карст под защита – дар за поколенията“ – резултати от международния конкурс
*** „Karst under protection: gift for the future generations“: results from the nternational competition
1 59
*** „По следите на времето“ – ново предизвикателство към родолюбците
*** „Along the tracks of time“ – stage sixth
1 60
втори етап
second stage
2 48
трети етап
third stage
3 48
четвърти етап
fourth stage
4 40
пети етап
stage five
5 48
шести етап
stage sixth
6 48

ТЕМАТИЧНИ БРОЕВЕ
THEMATIC ISSUES
Карст под защита (с цветно приложение: „Природните паркове в България“)
Кarst under Protection (with a colour supplement: „Natural parks in Bulgaria“)
1/2006  
Махалото на климата
The Pendulum оf Climate
2/2006  
България в преход
Bulgaria in transition
3/2006  
2006 – година на е-образованието
2006: the Year of e-Education
4/2006