ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО ГЕОГРАФИЯ
(ТЕМА ИЛИ ТЕСТ ПО ИЗБОР) В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”


Оценките от предварителните изпити важат за официалното балообразуване като това не лишава кандидатите да се явят и на официалните кандидатстудентски изпити през м. юли. Те могат да използват всички дати на явяване, като след това се вземе най-високата от постигнатите оценки.

С ТЕСТ ИЛИ ТЕМА ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ (ПО ИЗБОР ОТ КАНДИДАТ СТУДЕНТА) СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
Програмата за кандидатстудентския изпит може да се открие в изданието “Тестове по география на България за кандидат-студенти” за 2006 г. както и в официалният Кандидатстудентски справочник на Шуменския университет.

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
(изт. Дончев, Д., М. Пенерлиев, 2006.
“Тестове по география на България за кандидат-студенти”, Фабер)


1. Кои от посочените Гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) не са разположени по българо-турската държавна граница:

2. България има обща дължина на сухоземните си граници от:

3. Посочете кои природогеографски обекти не са разположени по западната граница на Р. България:
4. Към кои морфоструктури принадлежат областите Знеполе, Планинско-Завалската, Верило-Руйската и Коневско-Милевската планински редици:
5. Посочете върховете, които се намират в планината Рила:
6. За коя климатична област се отнася следното описание: Положителни температури, малка температурна амплитуда, мека зима със зимен максимум на валежите (ноември – декември):
7. Най-високо разположеното езеро в България е:
8. Посочете реките, вливащи се директно в р. Дунав:
9. Кои от изброените почвени типове не са разпространени в Северна България?
10. Кои от посочените резервати се намират в планината Рила:
11. Половата структура на населението зависи от:
12. Посочете кои от следните селища са разположени по поречието на река Струма:
13. Кое от посочените селища е град:
14. Регионите: Източно-родопски, Струмско-местински, и Северно-български са области на разпространение на:
15. За коя селскостопанска култура се отнася следната характеристика: Влакнодайна култура, която изисква хладен и влажен климат и има благоприятни условия за отглеждането й в причерноморската част на Добруджа.
16. С кой отрасъл от стопанството животновъдството осъществява т.нар. вертикална интеграция:
17. В кои от посочените центрове не се добиват горивни полезни изкопаеми:
18. За кое полезно изкопаемо се отнася следното описание: Разположени са на голяма дълбочина (1370-1900 м); добивът им е нерентабилен поради силна оводненост; намират се до с.Македонка в Добруджа:
19. Мощността на АЕЦ “Козлодуй” след затварянето на I и II енергоблокове възлиза на:
20. Посочете селищата, които не са центрове на фармацевтичната промишленост:
21. Част от химическата промишленост се концентрира преимуществено към българското черноморско крайбрежие. Кои от следните предприятия не се намират там:
22. Кои от посочените групи от градове в България са център на пивопроизводството:
23. Кои от посочените двойки дейности имат най-тясна суровинна взаимозависимост в България:
24. Железопътна връзка за град Габрово има при:
25. Реконструиращата се автомагистрала “Струма” е част от:
26. Посочете с кои отрасли туризмът осъществява най-тясна връзка:
27. Кои от посочените обекти могат да се използват като туристически ресурс в Родопите:
28. Кои от посочените туристически ресурси не са антропогенни:
29. Посочете центровете на развит балнеоложки туризъм в България:
30. За кой български курорт се отнася следното описание: намира се в близост до великолепния залив Тауклиман (“Птичи залив”) по Северното черноморско крайбрежие; в непосредствена близост до нос Калиакра; ваканционно селище; в близост се намира т.нар. Тюленова пещера, обитавана в миналото от тюлени; едно от най-развитите места по крайбрежието за спортен туризъм и анимация – тенис, езда, подводно гмуркане и др.: