XXXI СВЕТОВЕН
ГЕОГРАФСКИ КОНГРЕС

Поредният ХХХI световен конгрес по география ще се проведе от 12 до 15 август 2008 г. в изложбения център Крам в град Тунис. Организатори са Асоциацията на географите в Тунис (AGT) в сътрудничество с Международния географски съюз (IGU). Конгресът ще се проведе под патронажа на президента на република Тунис, господин Зине Ел Абидине Бен Али. Организационният комитет се ръководи от Аднан Хайдер, президент на AGT. Вече е получено официално писмо-покана за участие и до българския Национален комитет по география.

Научна програма

След темите на предишните конгреси: „География и открития“ (Вашингтон, 1992), „Земята, морето и човешките усилия“ (Хага, 1996), „Да живеем с разнообразието“ (Сеул, 2000) и „Една Земя, много светове“ (Глазгоу, 2004), предстоящият световен конгрес в Тунис предлага за основна тема „Да изграждаме заедно нашите територии“ („Building Together our Territories“). Така формулирана, тя носи повече от едно послание, но подчертава необходимостта от ангажиране по-дълбоко в изграждането и управлението на територията, където живеем, както и осмислянето на общи действия.

„Да изграждаме заедно нашите територии“ се отнася до устройството на териториите в сътрудничество с всички заинтересовани, като се съобразяваме с хора и фактори, които може и да не са базирани на тази територия. Понятието „територия“ се отнася до всички географски нива – от локалното до глобалното през регионалното, националните и наднационалните – те служат като жива рамка за човешките действия. Да се занимаваме с територията означава също да се вземат под внимание взаимовръзките между обществото и природната среда и да се фокусира върху приноса на географията и нейната специфика.

Територията е преди всичко континуална структура. Тя се игражда и представлява резултат от един дълъг исторически процес. Територията винаги трябва да се преизгражда в смисъла на по-ефективна пространствена организация за бъдещите поколения. Териториалната структура става все повече колективна задача, а светът – общо „село“. Благодарение на новите комуникации, информационните технологии и растящата глобализация ние все по-често говорим за „мястото Свят“. Тази колективна структура засяга както вътрешни, така и външни фактори. Настоящит свят е свят, където животът на всеки е все повече зависим от действията на другите; където проблемите на управление трябва да бъдат взети под внимание на локално, национално и даже на световно равнище; и където сложните проблеми все повече се усложняват. Териториалната структура, като главната тема във фокуса на Тунизийския конгрес,фокусира върху операционния обхват на географията.

Географите трябва да бъдат насърчавани да излязат извън простото анализиране на териториите. Те трябва да развият амбиция да участват активно в структурирането или по-скоро в преструктурирането на териториите. Днес светът преживява критичен период, период на промени, в които проблемите на устойчивото развитие, управление и солидарност на различни нива (локално, урбанистично, национално и международно) са все по-осезаеми. Това води до поява на проблеми, свързани с намеса на външни за територията фактори. В същото време увеличаващата се глобализация и размиването на границите, развитието на новите комуникационни и информационни технологии хвърлят нова светлина върху термините и проблемите на териториалната организация, поставят въпроса за границите на териториално влияние на човешките дейности.

Териториите са изградени от тези, които живеят там, но също и с пряката или косвена намеса и на други, които са извън тези територии и чието съществуване, влияние и даже действия не можем повече да игнорираме. Какъвто и да е статусът на дадена страна (голяма сила, малка, индустриализирана или резвиваща се, богата или бедна), трябва да се вземат под внимание трудностите и ограниченията, които се появяват, както и възможностите и компетенциите на всички участници в териториалното устройство.

Паралелна тема на конгреса в Тунис ще бъде „Еволюция на географската мисъл“. Нужно е да се преосмисли ролята на различните култури в прогреса на научното познание – тема, която днес става все по-централна сред социалните науки.

Работни секции

Физическа география. Биоразнообразие и природно равновесие. География на аридните земи. Биогеографско разнообразие. Крайбрежна морфология. Климат. География на студените региони. Планински системи. Природни рискове. Релеф и карст.

Човешка намеса в чувствителни (уязвими) среди. Градско планиране и земеустройство. Локално и регионално развитие. Селски райони и трансформации. Мобилизация и използване на водите. Динамика на населението. Подобряване на крайбрежията. Риск и агресивност в крайбрежните райони. Планини и човешки дейности. Опустиняване и отговорът на човека. Икономическа география. Нови икономически процеси в глобализиращата се ера. География и транспорт. География на пристанищата. География на туризма. Индустриални пространства. География на риболова. География и търговия.

Урбанистични пространства. Устойчивост на малките и средните градове. Агломерации. Градско управление и развитие. Градът – място за живот.

Световното пространство. Големите политически изменения в настоящия свят. Социо-културни и пространствени явления по целия свят. География на големите геополитически пространства. Предградия и маргинизирани пространства. География на нововъзникващите страни. Отговор на лошото икономическо развитие. Географски виждания за глобализацията.

Концепции, географски средства и методи. Картографията в съвременния свят. Нови технологии в географията. География и моделиране. Новите информационни технологии в географията. Методи и презентативни инструменти на географското пространство. Концепциите в географията. Епистемология на географията. Говори и географски езици. Дидактика на географията. Гографията в мрежи. Разпространение на географските концепции. География и обучение. География и ландшафти. География и хуманизъм.

Други сфери на географията. Приложна география. Културна география. Психогеография. География и здраве. Социална география. География и население. Политическа география.

Особени райони. Средиземноморие. Сахара. Африка. Географско разнообразие на арабските страни.

Конгресът в Тунис ще обърне особено внимание на специфичните теми, в които се разглеждат специални действия, предприети от Международния географски съюз или негови партньори. Те ще бъдат обсъждани в отделни секции.

Във връзка с конгреса ще бъдат организирани теренни наблюдения и екскурзии – еднодневни и по-продължителни, като маршрутите са в Тунис и в съседните средиземноморски държави.

Формата на заявката за участие можете на намерите в интернет-сайта на списанието на адрес: www.geography.iit.bas.bg или в сайтовете на МГС (www.homeofgeography.org) и на конгреса (www.agt.org.tn).


Географска олимпиада

Традиционната Международна географска олимпиада (седмата след Бризбейн, Австралия, вж. бр. 4/2006 на „География ‘21“) ще се проведе също в Тунис седмица преди конгреса. По време на олимпиадата млади географи от различни страни ще имат възможност да открият разнообразието на тунизийските ландшафти и да използват таланта и знанията си за генериране на идеи за тяхното рационално използване. До редакционното приключване на броя все още нямаше информация за организацията и условията на провеждането й, но всеки, който проявява интерес може да ползва интернет-адрес www.geoolympiad.org/008-2008Tunisia (на този адрес се съдържа и подробна информация за проведените досега от 6 олимпиади в Нидерландия, Португалия, Южна Корея, Южна Африка, Полша и Австралия). След официалното оповестяване на детайлите около олимпиадата, сп. „География ‘21“ своевременно ще информира своите читатели (моля, следете и рубриката „Новини“ в сайта на списанието).

Комисията по географско обучение
Комисията по географско обучение към IGU (http://igu-cge.tamu.edu) е в процес на обсъждане дали да проведе предконгресен симпозиум, или да предложи участие в конгреса в Тунис с доклади и с организационни заседания. Има идеи и за провеждане на симпозиум във връзка с конгреса, без той да е непременно в Тунис.

В последния доклад на председателя на комисията проф. Лекс Чалмърс (Нова Зеландия) са посочени по-важните форуми по географско образование за 2007 г.: „Изменящата се география – нови учебни програми“ (на английския подкомитет) – 10 – 12 април в Лондон (http://hopelive.hope.ac.uk/international/karld/IGU/events.html); регионален симпозиум по географски виждания в обучението по устойчиво развитие – 29 юли – 3 август в Люцерн, Швейцария (http://www.igu-cge.luzern.phz.ch); международен форум по Регионални центрове на опит в обучението по устойчиво развитие – 15-18 август в Пекин, Китай.

* * *

От представената програма може да се очаква, че Световният географски конгрес в Тунис ще допринесе както за засилване ролята на географията, така и за активния обмен на научни идеи и знания и за лични контакти на географите по света. Редакционната колегия на „География ‘21“ пожелава на своите читатели да посетят конгреса. Ще очакваме вашите впечатления. Актуална информация за конгреса в Тунис очаквайте и в следващите броеве, както и на нашият сайт в интернет.

Димитрина Михова
Петър Стефанов