Документация
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УТВЪРДЕН ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Компонент А

Направете разработки по посочените теми:

1. Стопанска характеристика на Германия:
а) обща характеристика и специализация на стопанството
б) промишленост
в) аграрно стопанство
г) транспорт

2. Характеристика на климатичните области на България:
а) умереноконтинентална област
б) континенталносредиземноморска област
в) преходна област
г) черноморска област
д) планинска област

Компонент Б

1. Кой от посочените газове е причина за екологичното явление „парников ефект“?
а) озон
б) въглероден диоксид
в) кислород
г) азот

2. Кой от енергийните източници се отнася към алтернативните?
а) въглища
б) нефт и природен газ
в) геотермална енергия
г) ядрено гориво

3. Кой от посочените природни ресурси е неизчерпаем?
а) въглища
б) енергия на вятъра
в) горски ресурси
г) почвени ресурси

4. Понятието „демографски взрив“ означава:
а) бързо намаляване броя на населението
б) висока смъртност на населението
в) силно изразени миграции
г) рязко увеличаване броя на населението

5. Мегалополисите са:
а) градове-държави
б) пръснати селища
в) сливане на градски агломерации
г) купни селища

6. Коя от посочените организации НЕ е подорганизация на ООН?
а) НАТО
б) ЮНЕСКО
в) ФАО
г) Световна здравна организация

7. Групата на кои държави включва само републики?
а) Полша, Гърция, Мароко
б) Дания, Испания, Ирландия
в) Франция, Белгия, Швейцария
г) Чехия, САЩ, Италия

8. Коя от посочените страни НЕ е член на Европейския съюз?
а) Дания
б) Норвегия
в) Швеция
г) Финландия

9. За коя страна от Източноевропейския регион се отнася следната характеристика? „Въглищата и желязната руда са в основата на развитата й промишленост. Отглеждат се зърнени култури, захарно цвекло, зеленчуци и др. Най-голямото Ј пристанище е Одеса.“
.....................................................................
.....................................................................

10. Една от посочените страни НЕ е между тези с най-големи запаси на желязна руда:
а) Германия
б) Русия
в) Бразилия
г) Индия

11. Една от посочените страни НЕ принадлежи на Източноевропейския регион:
а) Полша
б) Австрия
в) Румъния
г) Словения

12. В коя от двойките „регион-страна„ е допусната грешка?
а) Западноевропейски регион – Испания
б) Северноамерикански регион – Никарагуа
в) Африкански регион – Алжир
г) Източноазиатски регион – Република Корея

13. Открийте грешката в посочените крайни точки на България.
а) на север – устието на р.Тимок
б) на юг – връх Вейката в Родопите
в) на запад – връх Руен в Осоговска планина
г) на изток – нос Шабла

14. В коя българска планина има запазени ледникови форми на релефа? а) Витоша б) Стара планина в) Огражден г) Пирин 15. В кое от посочените находища в България НЕ се добиват оловно-цинкови руди?
а) Мадан
б) Кремиковци
в) Рудозем
г) Лъки

16. Преобладаващият пренос на въздушни маси за България е в посока:
а) от запад на изток
б) от север на юг
в) от изток на запад
г) от юг на север

17. Височинното зониране на климата се обуславя от:
а) географската ширина
б) географската дължина
в) преноса на въздушни маси
г) надморската височина

18. На територията на България са формирани две отточни области. Кои са те?
а) Дунавска и Черноморска
б) Черноморска и Егейска
в) Дунавска и Егейска
г) Черноморска и Адриатическа

19. Какво е по произход езерото Сребърна?
а) тектонско
б) карстово
в) крайречно
г) ледниково

20. В коя от посочените групи почвите са азонални?
а) черноземни и сиви горски
б) канелени горски и смолници
в) кафяви горски и планинско-ливадни
г) алувиално-ливадни и хумусно-карбонатни (рендзини)

21. Във високите части на планините над горната граница на гората до 2500 м надморска височина се формират храстови съобщества от:
а) клек и хвойна
б) дрян и трънка
в) драка и глог
г) люляк и шипка

22. В кой от посочените райони на България възрастовата структура на населението е най-влошена?
а) Източни Родопи
б) Краище
в) Лудогорие
г) долината на р. Места

23. Един от посочените отговори НЕ съответства на съвременната демографска ситуация в България:
а) отрицателен естествен прираст
б) застаряване на населението
в) висока емиграция
г) висок относителен дял на младите възрасти

24. Кой от посочените градове попада в групата на най-малките градове в България?
а) Казанлък
б) Дупница
в) Плиска
г) Димитровград

25. Кой от районите НЕ е специализиран в овощарството?
а) Софийско-Пернишки
б) Габровско-Троянски
в) Пазарджишко-Пловдивски
г) Кюстендилски

26. В кой от посочените градове е организирано производството на соди в България?
а) Варна
б) Русе
в) Провадия
г) Девня

27. В коя от посочените групи градове всички са центрове на тютюнева промишленост?
а) София, Кюстендил, Враца
б) Пловдив, Хасково, Благоевград
в) Бургас, Добрич, Асеновград
г) Плевен, Ловеч, Дупница

28. С коя от посочените групи страни България осъществява най-голям стокообмен?
а) страни от ЕС
б) страни от Централна и Източна Европа
в) арабски страни
г) страни от Северноамериканския регион

29. Посочете определящия фактор за формирането на гр.Сандански като курортен център.
а) минерални извори
б) карстови извори
в) исторически паметници
г) възможност за ски туризъм

30. В коя административна област на България се намират градовете Клисура, Брезово и Садово?

Компонент В – Практически задачи

Върху картата на Европа допишете останалите страни – членки наЕвропейския съюз, и техните столици (приложение 1).

Отбележете върху административната карта на България пропуснатите областни центрове (приложение 2).ВЕРНИ ОТГОВОРИ

Компонент В
Областни центрове: 1. Кюстендил; 2. Пазарджик; 3. Смолян; 4. Кърджали; 5. Сливен; 6. Ямбол; 7. Добрич; 8. Шумен; 9. Силистра ;10. Разград; 11. Търговище; 12. Габрово; 13. Ловеч; 14. Плевен; 15. Монтана

Компонент Б