НОВИ КНИГИ
Научно-популярните книги на географска тематика винаги са били топло посрещани от широка и разнородна публика. Шеметното развитие на технологиите и лесният достъп до огромно количество информация не спряха, а като че ли засилиха интереса и на издателите, и на читателите към такива книги. Без съмнение днес е по-трудно от всякога да се намери „ниша” в пъстрото разнообразие на справочна и научно-популярна географска литература. И все пак, необятната тема за природните съкровища на Земята далеч не е изчерпана. Ярко доказателство за това е книгата на ст. н. с. Николай Максаковский1, който повече от 10 години работи в Руския научно-изследователски институт за културно и природно наследство.

Изданието е богато по съдържание и впечатляващо като оформление. В 395 илюстровани страници са представени същността и целите на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО, принципите и критериите за подбор на обектите със световна значимост, както и всички 177 обекта с природен и смесен културно-природен характер, включени в Списъка на ЮНЕСКО към 1 август 2004г2.
Информацията за отделните обекти се отличава с пълнота и прецизност, каквито не винаги се срещат в подобен род издания. По този начин представата дори за най-известните природни феномени се допълва с нови акценти. От друга страна, читателят се запознава с многобройни обекти, за които въпреки световно призната им ценност не се знае почти нищо,. С научна вещина и майсторство на разказвач, авторът успява не само да опише невероятните творения на природата, но и достъпно да обясни начина на тяхното образуване под въздействието на вътрешните и външните земни сили. Специално внимание е отделено и на важния въпрос за съвременното състояние и проблемите, свързани с използването и опазването на световното природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

Представените обекти са групирани по географски региони и вид, в зависимост от ладшафтните им характеристики и природните компоненти, носители на най-голяма ценност. Наред с многобройните силно въздействащи снимки, изданието съдържа и карти на континентите с означение на местата, където се намират съответните природни и културно-природни обекти.

Книгата на ст.н.с. Н. Максаковский „Световното природно наследство” успешно съчетава функциите на увлекателно научно-популярно четиво и надежден справочник. Тя представлява интерес както за ученици, студенти, преподаватели и специалисти в сферата на географията и туризма, така и за широк кръг от читатели, изпълнени с любопитство към света, любов към природата и страст към пътешествията.

Гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева
СУ „Св. Кл. Охридски”

1 Максаковский, Н. Всемирное природное наследие. Изд. Просвещение, Москва, 2005.
2 По този начин изданието се явява логично продължение на публикуваната две години по-рано книга „Световното културно наследство” от акад. Вл. П. Максаковский, която беше представена на читателите в бр. 5 / 2004 на сп. „Обучението по география”.