НОВИ КНИГИ
НОВ НАУЧЕН ПРИНОС ЗА ГЕОДИНАМИКАТА НА БАЛКАНИТЕ

Сложността на геодинамичните процеси и комплексната структура на съвременния тектонски режим на Балканския полуостров налагат мултидисциплинарен подход за по-дълбокото и адекватно разбиране на процесите и закономерностите, наблюдавани в този регион. От своя страна разработването и изграждането на новата европейска инфраструктура изисква задълбочено познаване на процесите и явленията в твърдата земя, което дава възможност да се избегнат или намалят всякакви негативни последици от различни природни бедствия и екологични катастрофи. В особено висока степен това важи за Югоизточна Европа, където са характерни редица природни екологични бедствия – земетресения, свлачища, цунами, активни вулкани и др.

Значителен принос в тази насока е излезлият наскоро от печат монографичен сборник „Геодинамика на Балканите „(Geodynamics of the Balkan Peninsula1 ), публикуван от Варшавския политехнически университе в рамките на проект ОCERGOP-2/Environment“. Отделните глави на монографията са посветени на изследвания в различните балкански страни – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словения и Турция. Разделът за България включва 15 статии, в които се разглеждат проблеми на сеизмичността, сеизмотектониката, геоморфологията, мониторинга на активни разломи, инструменталните изследвания на геодинамични процеси, геологични и GPS изследвания, абсолютни гравиметрични изследвания, изследвания на вертикални движения, индуцирани земетресения и др.

Представените в сборника измервания, изследвания, анализи и обобщения, както и изводите и заключенията потвърждават, че Балканският полуостров е регион със сложна геодинамика и комплексна структура на съвременния тектонски режим. Спектърът на дискутираните проблеми е от дълбочинните тектонски модели, повърхностните структури и най-ярки изяви на съвременната геодинамика, та до ежедневните практически приложения, свързани с опазването на околната среда и запазването на здравето и живота на хората. Освен в чисто теоретичен аспект, монографията разглежда и множество практически приложения, имащи пряко отношение към сигурността на инфраструктурата на този бързо развиващ се икономически регион на Европа.

Монографичният сборник „Геодинамика на Балканите“ представлява интерес не само за тесни специалисти в областта на геодинамиката, но и за по-широка читателска аудитория. А едно евентуално издание на книгата и на български език ще спомогне за по-широкото използване на публикуваните в нея резултати и изводи в ежедневната практика на редица институции.

Проф. дтн Гаро МАРДИРОСЯН
ИКИ-БАН


1 Geodynamics of the Balkan Peninsula (отг. ред. проф. Г. Милев). In Reports on Geodesy No 5 (80), Warsaw, 2006, 647 s.