Инж. Иво Светлик
Институт по ядрена физика –
АН на Чешката република
Деп. по радиационна дозиметрия
Na Truhlarce 39/64
180 86 Prague 8, Czech Republic
Е-mail: svetlik@ujf.cas.cz
Инж. Иво Светлик е завършил химия в Института за химически технологии в Прага (1987 г.).

От 2000 г. свързва тясно научните си интереси с радионуклеидите в околната среда и най-вече около атомните електроцентрали. Основен научен проблем, който разработва, е радиовъглеродът – 14С-датиране на образци, мониторинг на 14СО2, влияние на фосилния въглерод върху активността на 14С.

Участник в 25 международни научни конференции.

Автор и съавтор на повече от 40 научни публикации.
Работи в сътрудничество с БАН, в т.ч. с Географския институт.

Инж. Вацлав Михалек
Национален институт
за радиационна защита
Bartoskova 28
140 00 Praha 4, Czech Republic
Е-mail: Vaclav.Michalek@suro.cz
Инж. В. Михалек е завършил специалност ядрена химия във Факултета по техническа и ядрена физика на Техническия университет в Прага (1966 г.). Оттогава се занимава с определянето на радионуклеиди в околната и в работната среда, в т.ч. и на тритий и 14С.

От 1995 г. работи в Националния институт по радиационна защита в Прага.

РАДИОВЪГЛЕРОДЪТ И ВЪГЛЕРОДНИЯТ ДИОКСИД В АТМОСФЕРАТА*

Въглеродът е необходим елемент за живота на нашата планета. Той притежава уникалното свойство да създава много сложни съединения. Въглеродът е основен елемент във всички органични съединения, които изграждат живите същества. Неговите съединения са най-важните ресурси за химическата и енергийна промишленост. Не бихме могли да си представим съвременната цивилизация без фосилните въглеродни вещества – горивата. Материали на основата на естествени и изкуствено произведени въглероди имат важна роля във всички сфери на човешката дейност.


В естествената въглеродна изотопна смес се намират два стабилни изотопа на въглерода – 12С и 13С. Съдържанието на 13С в околната среда е около 1,12%. Във въглерода в природата обикновено участва и радиоактивен 14С (радиовъглерод). Този радионуклеид, който има време на полуразпад 5730 г., по произход може да бъде и изкуствен (антропогенен).
Значително количество радиовъглерод се съдържа или е натрупано в сухоземната и океанската биота на Земята, а също и в атмосферата като 14СО2, преминаващ във водата в карбонатни форми. Много малка част от атмосферния радиовъглерод се намира във формите 14СО, 14СН4 и в парите на различни органични съединения.
В природата радиовъглеродът възниква в атмосферата като резултат от ядрени реакции, генерирани от космически частици. Активността на радиовъглерода1 в атмосферата и в биотите в резултат на опити с ядрени оръжия надхвърля около 2 пъти нивото на естествено възникващия и има максимум през 1963 г. (фиг. 1).


Фиг. 1. Aктивност на атмосферния 14СО2 след 1961 г. (т.нар. “бомбен радиокарбонов пик”).
Графиката е съставена по данни от дългосрочен мониторинг в няколко станции (Meijer et al., 1995). Активността е дадена в промили Δ14С (Stuiver&Polach, 1977). Активност 0 ‰ Δ14С съответства на активността на естествена продукция 14С (ок. 0,226 Bq/g 14С във въглеродна изотопна смес).
Fig. 1. Activities of atmospheric 14СО2 , beginning 1961, “radiocarbon bomb peak”. Data were assembled from results of several 14С monitoring stations (Meijer et al., 1995). Activities are reported in per mile of Δ14С (Stuiver&Polach, 1977). Activity 0 ‰ Δ14С correspond to activity given by natural 14С production (about 0,226 Bq of 14С per gram of carbon isotopic mixture).

Както се вижда от фиг. 1, след 1963 г. активността на радиовъглерода започва да се понижава приблизително експоненциално. През 80-те години на миналия век понижаването се забавя и около началото на 90-те години вече е стабилно, с приблизително линейната зависимост (вж. фиг. 2).


Фиг. 2. Ход на активността на 14СО2 въз основа на данни от мониторинга (от юни 1986 г.) във високопланинската станция Jungfraujoch (JF) в Швейцария (3450 м надм. в.) (по Levin & Kromer, 2004).
Fig. 2. Time behavior of atmospheric 14СО2 activity, since June 1986. Reported data are from high-mountain monitoring station Jungfraujoch (JF) in Switzerland, 3450 m above sea level (Levin & Kromer, 2004).

В планетарен мащаб общото количество радиовъглерод има предимно естествен произход. Относителният дял на антропогенно произведения е малък, което се вижда от приложената табл. 1. Количеството радиовъглерод, което попада в околната среда от ядрената промишленост, е около 0,022 % от общото количество радиовъглерод (по данни за 1997 г.). Най-голямата част (около 88 %) от антропогенния радиовъглерод е продукт на заводите за преработка на ядреното гориво (UNSCEAR, 2000).


В атмосферата и биосферата се съдържа само малка част от общото количество радиовъглерод в околната среда. Както се вижда от фиг. 1, екстремално високите количества радиовъглерод в атмосферата (и в биотата) относително бързо преминават в другите компоненти на околната среда, в резултат на което протича натрупване (депониране), напр. в океаните.

Активността на радиовъглерода в атмосферата и биотата е свързана с човешката дейност. Най-важен съвременен източник на радиовъглерод, който постъпва в околната среда, е ядрената промишленост. Въглеродната изотопна смес във фосилните горива почти не съдържа радиовъглерод. Въглеродният диоксид (СО2), който постъпва в атмосферата при тяхното горене, разрежда съдържанието на радиовъглерода във въглеродната изотопна смес и като следствие активността на радиовъглерода се понижава. Това е т.нар. Суес-ефект (Suess, 1955). От фиг. 3. се вижда, че количеството на антропогенните емисии на фосилен въглерод в атмосферата ежегодно се увеличава и същевременно се увеличава концентрацията на СО2 в атмосферата. Този „зелен газ“ вероятно има важна роля в глобалното затопляне (IPCC, 2007).


Фиг. 3. Годишни антропогенни емисии на фосилен въглерод (лявата вертикална ос и синята линия), сравнени с хода на концентрация на СО2 в атмосферата (дясна вертикална ос, в ppm)(CDIAC).
В атмосферата радиовъглеродът преминава предимно в химичната форма 14СО2. Кривата на концентрацията наСО2 до края на 70-те години на миналия век (тънката червена линия) е съставена по данни от проби от антарктически сондажни ядки (Law Dome, сонд. № DE08). От началото на 50-те години на миналия век се извършва мониторинг на концентрацията на СО2в атмосферата в обсерваторията Mauna Loa на Хавайските острови, САЩ (плътната зелена линия).
Fig. 3. Annual fossil carbon emissions (left vertical axis, in Mt of fossil carbon per year) and its comparison with concentration of atmospheric CO2 (right axis, in ppm).
14СО2 is prevailing chemical form of radiocarbon in the atmosphere. The curve of СО2 concentration (fine line) is assembled on the base of data from Antarctic ice core (Law Dome, No. DE08). From the beginning of 1950s is performed monitoring of atmospheric СО2 concentration on station Mauna Loa on Hawaiian Islands, USA (bold line).

В атмосферата въглеродът преминава предимно в химичната форма СО2. Кривата на концентрацията на СО2 до края на 70-те години на миналия век (тънката червена линия) е съставена по данни от проби от антарктически сондажни ядки (Law Dome, сонд. № DE08). От началото на 50-те години на миналия век се извършва мониторинг на концентрацията на СО2 в атмосферата в обсерваторията Mauna Loa на Хавайските острови, САЩ (плътната зелена линия).

Върху хода на активността на атмосферния 14СО2 оказва влияние Суес-ефектът и това се вижда от фиг. 4. Този ефект може да се прояви на локално, регионално и глобално ниво и е свързан преди всичко с големи източници на фосилен СО2 – големи градове, натоварени участъци от магистрали, промишлени комплекси.


Фиг. 4. Ход на активността на атмосферния 14СО2 по данни от мониторинга в няколко европейски станции (поясненията в текста). Активността е дадена в промили Δ14С.
Fig. 4. Comparison seasonal changes of atmospheric 14CO2 activities in several European monitoring localities (more detailed in text). Activities are reported in per mile of Δ14С.

Най-голямо понижаване активността на 14СО2 се наблюдава през зимата. В студеното полугодие суес-ефектът се засилва допълнително от инверсията в атмосферата. През този период съдържанието на СО2 в приземния атмосферен слой се увеличава и вследствие отопляването на сградите.

За сравняване активността на атмосферния 14СО2 (фиг. 4.) са използвани данни от мониторинга в няколко европейски станции и райони с мониторинг: Jungfraujoch (Швейцария, до юли 2003 г.) – високопланинска станция, представителна за район с най-ниско влияние на Суес-ефекта на локално и регионално ниво; Schauinsland (Германия, до декември 2003 г.) – станция, която също се намира в район с относително ниско влияние на Суес-ефекта; районите B-24 и A-6 край Dunafoldvar a Paks в Унгария; станция Kosetice в Ceskomoravske vrchovine (Чешко-Моравско плато), Чешка република – регион с относително слаби локални източници на фосилен СО2; столичен район Praha-Bulovka, Чешка република – с натоварени транспортни комуникации в периферията на града (Levin & Kromer, 2004; Molnбr et al., 2007; Svмtlнk et al., 2006).


От сезонния ход на активността на атмосферния 14СО2 се вижда ясна диференциация, която зависи от локалното изгаряне на фосилни горива. Относително слабо понижаване на активността през зимата е присъщо за високопланинските станции Jungfraujoch и Schauinsland във връзка с много ниските локални и регионални емисии на фосилен СО2. В станция Koљetice и в унгарските райони на мониторинг се установяват по-големи отклонения през зимата. В тези райони не се намират големи локални източници на фосилен СО2 и затова може да се предполага, че проявяващото се влияние тук е от регионално ниво. Най-голям Суес-ефект се установява за станция Praha-Bulovka, където локалното въздействие на фосилните горива е най-силно.

Поради ограничения достъп до данни от последните години за станциите с най-ниски локални и регионални емисии на фосилен въглерод (Jungfraujoch и Schauinsland) не е възможно количествено да се отчете Суес-ефектът през последните 3-4 години. Това наложи с приближение да бъде определен фонът на активност (без локално и регионално влияние) като се използва линейната зависимост, изчислена по данните за станция Jungfraujoch за периода 2000-2003 г. Количествените изражения на Суес-ефекта за чешкия район Praha-Bulovka (червените стълбчета) и станция Koљetice (зелените стълбчета) са дадени на фиг. 5, заедно с ходовата крива (синята линия) на средномесечните температури на въздуха в Прага.


Фиг. 5. Оценка на количеството фосилен въглерод във въглеродната изотопна смес на атмосферния СО2 (оценка на локалния и регионалния Суес-ефект) в станция Koљetice и в района на Praha-Bulovka, Чешка република. Данните са съпоставени с кривата на средномесечната температура на въздуха в Прага.
Оценката на Суес-ефекта е изчислена чрез линейна екстраполация на данни от мониторинга в станция Jungraujoch. Величините (до края на 2006 г.) са в промили фосилен въглерод във въглеродна изотопна смес (ИHMЪ, 2007).
Fig. 5. Estimation of fossil carbon amount in the carbon isotopic mixture of atmospheric CO2 (size of local and regional Suess effect estimation) in the localities Koљetice and Praha-Bulovka. The data is reported together with the curve of mean monthly temperatures in Prague. To estimate the size of the Suess effect , linear extrapolation of JF data has been done. Values, till the end of 2006, are reported in „per mile of fossil carbon amount in the carbon isotopic mixture“.

Както се вижда от фиг. 4 и фиг. 5, дори в местата с относително високо локално влияние (Praha-Bulovka) през летните месеци активността на 14СО2 се приближава до тази в станция Jungfraujoch.
От август 2001 г. в район Praha-Bulovka се измерва също и обемната активност на 14СО2 (вж. фиг. 6).


Фиг. 6. Обемна активност на атмосферния 14СО2, изчислена по данни от мониторинга в район Praha-Bulovka (в mBq.m-3 ) (ČHMÚ, 2007).
Fig. 6. Activity concentration of the atmospheric 14СО2 in the monitoring locality Pague-Bulovka, reported in mBq.m-3 (ČHMÚ, 2007).

Този параметър се изчислява на основата на известната концентрация на СО2 и известната активност на 14СО2. Обемната активност е силен резистентен параметър, който вероятно няма влияние върху концентрацията на фосилен въглерод (СО2). Това ще рече, че върху броя на атомите на радиовъглерода (или на молекулите 14СО2) в атмосферата, съдържащи се в 1 м3 въздух, не оказва влияние броят на атомите на фосилния въглерод (СО2). На локално ниво обемната2 (Bq/m3) или специфичната активност3 (Bq/kg сух въздух) на 14СО2 може да бъде повлияна само от локални източници като емисии 14С от ядрената промишленост (тенденция на повишаване), от улавяне на 14СО2 от растителността по време на вегетационния период (тенденция на понижаване) или от емисии от 14СО2 от почвата в резултат на сапрофитни процеси на разлагане на органичното вещество (тенденция на повишаване).

Определянето на концентрацията на СО2 в атмосферния въздух в Praha-Bulovka е свързано със сравнително висока грешка поради използвания волуметричен метод (титруване) при определянето на карбонатите. В таблица 2 са дадени средногодишните стойности на обемна активност за периода на мониторинг. За целия период е изчислена средна стойност на обемна активност 14С 53,6 mBq/m-3.

През периода на монигоринг в Praha-Bulovka няма значителни разлики в обемната активност на атмосферния 14СО2, т.е. въз основа на получените данни за този период (2002-2006 г.) не е установено значително изменение на броя на молекулите на 14СО2 в единица обем въздух. Ако се предположи, че броят на атомите на 14С или на молекулите на 14СО2 в атмосферата не се понижава, то възможното обяснение на систематичното понижаване на активността на 14СО2 (вж. фиг. 2) е свързано с влиянието на глобалния Суес-ефект.

Понижаване на активността на 14СО2 през годините е около 5,9 %0. Тази стойност е получена чрез екстраполация на данни от швейцарската станция Jungfraujoch. Като се използва линейната зависимост, може да се изчисли понижаването на активността на 14С и за изследвания период 2002-2006, което е около 24 %0. Въпреки относително голямата неточност, която беше отбелязана за нашите измервания, се констатира, че възможното максимално понижаване на обемната активност на 14С е статистически значимо по-ниско от тези изчислени 24 %0. Въз основа на нашите измервания може да се твърди, че понижаващата се активност на 14СО2 не се обяснява с намаляващото съдържание на 14С в атмосферата, който е продукт на опитите с ядрено оръжие. Това заключение отговаря и на резултатите от мониторинга на 14С в стратосферата (Hesshaimer & Levin, 2000).

За изчисляване на нарастващата концентрация на СО2 в атмосферата за периода 2002-2006 г. беше използвана линейна екстраполация на данните от мониторинга на станция Mauna Loa (1970-2004 г.), (вж. фиг. 3). На основата на тази зависимост нарастването на концентрацията на СО2 за периода 2002-2006 г. би трябвало да бъде около 1,6 %. Предполага се, че повишаването на концентрацията на СО2 съответства на вероятната скорост на понижаване на активността на атмосферния 14СО2 през същия този период.

За уточняване и валидизация на нашите резултати са използвани достъпните данни от станция Schauinsland в Германия (CDIAC; WDCGG; Levin & Kromer, 2004). От тази станция могат да се използват два показателя: обемната активност на 14СО2 (от януари 1977 до декември 2003 г.) и концентрацията на СО2 (до декември 2005 г.). Кривата на преизчислената активността, показана на фиг. 7, не може да бъде достатъчно прецизна, защото липсва допълнителна информация за температурата и влажността на въздуха и за атмосферното налягане за периода на мониторинга в станцията.


Фиг. 7. Обемна активност на атмосферния 14СО2, изчислена по официално публикувани данни от мониторинга в станция Schauinsland, Германия (CDIAC; WDCGG; Levin & Kromer, 2004).
Обемната активност (лява вертикална ос, в mBq.m-3) е изчислена от активността на 14СО2 и концентрацията на СО2 в атмосферата. Концентрацията на СО2 (дясна вертикална ос, в ppmV) е измервана чрез инфрачервена (IT) абсорбанция с използване на прибора ULTRAMAT 3.
Fig. 7. Activity concentration of the atmospheric 14СО2 (in mBq.m-3, bold line), calculated from the published data from monitoring station Schauinsland, Germany.
Activity concentration was calculated from the activity of the atmospheric of 14СО2 and concentration of CO2. Monitoring of CO2 concentration was performed utilizing instrument ULTRAMAT 3, measuring on the base of IR absorbance. Values were calculated from published available data (CDIAC; WDCGG; Levin & Kromer, 2004).

Ходът на кривата със стойностите на обемната активност (фиг. 7) е с явни сезонни пулсации. Както се вижда от сравнението с кривата на концентрацията на СО2, основният параметър, който управлява сезонните изменения на обемната активност, е преди всичко концентрацията на СО2. Максималните сезонни концентрации и на СО2 и на обемната активност на 14СО2 съвпадат с времето преди началото на вегетационния период. Същевременно минимумът и на двата параметъра е в края на лятото, когато вероятно в биотата се натрупва най-голямо количество въглерод, а следователно и 14С.

В хода на изчислената обемна активност на 14СО2 за станция Schauinsland се вижда систематично средногодишно понижаване, което продължава приблизително до началото на 90-те години на миналия век. Около 1994 г. средногодишната обемна активност на 14СО2 вече е относително стабилна, което е видно на диаграмата на фиг. 8. Това означава, че броят на атомите 14С (или на молекулите 14СО2) в обемна единица въздух вече не показва значимо систематично намаляване през следващите години.


Фиг. 8. Средногодишна обемна активност на атмосферния 14СО2(в mBq.m-3), изчислена по данни от мониторинга в станция Schauinsland, Германия (CDIAC; WDCGG; Levin & Kromer, 2004).
Fig. 8. Annual mean values of activity concentration of atmospheric 14СО2 in the monitoring station Schauinsland, Germany (CDIAC; WDCGG; Levin & Kromer, 2004). Reported in mBq.m-3.

Средногодишната обемна активност на 14СО2 във въздуха, изчислена за станция Schauinsland в Германия и за района на Praha-Bulovka в Чешката република, не показва систематично понижение след 1994 г. Тъй като се приема, че обемът на атмосферата остава стабилен, то резултатите от изчисленията доказват, че съдържанието на 14С в атмосферата (броят на атомите 14С или на молекулите 14СО2) приблизително от 1994 г. не показва значимо систематично изменение през годините.

Средногодишната обемна активност, изчислена по публикуваните данни за станция Schauinsland за периода 1994-2003 г., е 51,2 +/- 0,7 mBq.m-3. Този показател, изчислен за района на Praha-Bulovka за периода 2002-2006 г., има стойност 53,6 +/- 1,7 mBq.m-3 (вж. табл. 2).

Таблица 2. Средногодишна обемна активност на 14СО2 в район Praha-Bulovka, изчислена в mBq/m-3 (за сух въздух в нормална кондиция)
Table 2. Annual mean values of the atmospheric 14СО2 activity concentration in the locality Prague-Bulovka, reported in mBq per m3 of air in normal conditions.


Разликата между стойностите в двата района с мониторинг са близки до границата на статистическата значимост. Това може би частично се дължи на систематичната грешка при калибрацията и волуметричното (титриметрично) измерване на концентрацията на СО2 в Praha-Bulovka. От друга страна, причина за разликата може да бъде и отсъствието на допълнителни данни (температура и влажност на въздуха и атмосферно налягане) при изчисляването на обемната активност за станция Schauinsland.

Съдържанието на 14С във въздуха зависи от скоростта на неговото постъпване в атмосферата и на преноса му до другите компоненти на околната среда. От това следва, че съдържанието на 14С във въздуха се явява стабилно в резултат на възникнало динамично равновесие. Тази е причината съдържанието на 14С в атмосферата да не се повишава под влияние на постъпващ 14С от другите компоненти на околната среда (напр. почвата, биотата, повърхностния слой на океаните, както и стратосферата) или от съвременни антропогенни източници. Голямото количество 14С, възникнало в резултат на опити с ядрено оръжие в близкото минало, вероятно вече е в равновесно разпределение в компонентите на околната среда и неговият транспорт от атмосферата до другите големи въглеродни резeрвоари*** (компоненти на околната среда) не влияе значимо на съвременното понижаване на активността на 14СО2 във въздуха.

Както беше вече отбелязано, след 1994 г. не се проявява значимо средногодишно изменение на обемната активност на атмосферния 14СО2. Не се наблюдава понижение на обемната активност, което би могло да бъде причинено от транспорт на останки от 14С от опитите с ядрени оръжия до други въглеродни резервоари в околната среда. Не се наблюдава и повишаване на обемната активност, което би било свързано с натрупване на 14СО2 и СО2 в тропосферата. Следователно скоростта на внасяне на 14С в тропосферата се явява компенсирана от скоростта на акумулация на 14С. Отношението между антропогенните емисии въглерод в атмосферата и концентрацията на СО2 (за периода след 1977 г.) има представителен линеен, а не параболичен ход през годините. Тези резултати показват, че скоростта на пренос на тропосферен СО2 към другите компоненти на околната среда вероятно расте пропорционално с нарастването на концентрацията на СО2 в атмосферата (и с нарастването на антропогенните емисии на въглерод) и по всяка вероятност не се извършва акумулация, която би била свързана с удължаване на времето на задържане на СО2 в тропосферата (ако това време се удължи, би се удължило и времето на задържане на 14СО2, който се съдържа в тропосферния СО2.

Мониторингът на обемната активност на 14СО2 във въздуха вероятно ще даде през следващите години надеждни инструменти за индикация на евентуално задържане (натрупване) на СО2 (14СО2) в атмосферата. Когато се констатира повишаване на обемната активност на 14СО2, това ще е индикатор за натрупване на СО2 в атмосферата, съпроводено през следващите години с вече параболично нарастване на концентрацията на СО2 във въздуха. Поради това мониторингът на обемната активност на 14СО2 има пряко отношение и към проблемите за глобалните промени на планетата и глобалното затопляне**.

Данните, използвани в тази статия, са изчислени на основата на приблизителни релации. Възможно е и е необходимо някои от тези релации да се проверят и уточнят. С оглед на трудностите при изчисленията и недостатъчно високата точност на наличната информация, свързана с глобалния транспорт на въглерода, би било добре да се уточнят преди всичко параметрите, които са свързани с транспорта на въглерода в атмосферата до другите въглеродни резервоари в околната среда. В тези изследвания радиовъглеродът може да играе определяща роля.

Въпреки че нарастващата скорост на емисиите на СО2 в атмосферата вероятно се компенсира от нарастващата скорост на преноса на атмосферния СО2 до други въглеродни резервоари, процесите на този обмен на въглерод между атмосферата и други не дотам добре познати резервоари могат да бъдат много по-уязвими, вкл. на антропогенни въздействия, отколкото ние предполагаме от съвременното ниво на знания.

Литература
 1. Meijer, H.A.J.; van der Plicht, J.; Gislefoss, J.S.; Nydal, R.: Comparing long-term atmospheric 14C and 3H records near Groningen, the Netherlands with Fruholmen, Norway and Izaсa, Canary Islands 14C stations, Radiocarbon, 1995, 37(1): 39-50.
 2. Stuiver, M., Polach, H.A.: Reporting of 14C data. Radiocarbon, 1977, 19(3): 355-363.
 3. Levin, I., Kromer, B.: The tropospheric 14CO2 level in mid-latitudes of the northern hemisphere (1959–2003). Radiocarbon, 2004, 46(3): 1261–1272.
 4. UNSCEAR: Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly (UNSCEAR): Exposures from natural and man-made sources of radiation, Report 1, 2000.
 5. Suess, H.E.: Radiocarbon concentration in modern wood. Science, 1955, 122: 415-417.
 6. IPCC: Climate Change 2007 - The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment. Report of the IPCC, 2007. Available on: http://www.ipcc.ch.
 7. CDIAC: Available on: http://cdiac.esd.ornl.gov.
 8. Molnбr, M., Bujtбs, T., Svingor, Й., Futу, I., Svмtlнk, I. (2007b).: Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks Nuclear Power Plant, Hungary. Radiocarbon, 2007, 49(2), in print.
 9. Svмtlнk, I., Molnбr, M., Svingor, E., Futу, I., Pintйr, T., Rulнk, P., Michбlek, V.: Monitoring of atmospheric 14CO2 in central European countries. Czechoslovak Journal of Physics, 2006, 56D: 291-297.
 10. ИHMЪ: Koљetice Observatory – 20 years. Czech Hydrometeorological Institute, 2007, chapter 7.6 (in print).
 11. Hesshaimer, V., Levin, I.: Revision of the stratospheric bomb (CO2)-C-14 inventory. Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 2000, 105(D9): 11641-11658.
 12. WDCGG: World Data Centre for Greenhouse Gases (WDCGG). Dostupnй na internetovй adrese: http://gaw.kishou.jp/wdcgg/PlotData.php.
Превод: П. Стефанов
Radiocarbon and Carbon dioxide in the Atmosphere

Ing. Ivo Svitlik
Dept. of Radiation Dosimetry
Nuclear Physics Institute, AS Czech Republic
Ing. Vaclav Michalek
National Radiation Protection Institute
Czech Republic

Summary

The research reported in this paper aimed at showing the anthropogenic influence upon the 14C (14CO2) activity in both the atmosphere and terrestrial biota. Using data from the Prague-Bulovka locality, as well as data from other monitoring areas (in the Czech Republic, Germany, Hungary, and Switzerland), some new results, connected with fossil CO2 emissions into the atmosphere, have been obtained about. Although the annual decrease of atmospheric 14CO2 activity has been relatively uniform during the last decade, the mean amount of 14C (14CO2) in the atmosphere seems to be stable since 1994. This effect can be explained with the prevailing influence of the global Suess effect from fossil carbon emissions. The stable amount of 14C (14CO2) in the atmosphere, as a tracer of atmospheric CO2, indicates stable delay time of CO2 in the atmosphere (without accumulating effect), which seem to be independent from the actual CO2 concentration.


* Бел. ред. Статията е написана специално за сп. „География `21“. Някои от основните изводи в нея са с оригинален характер и се публикуват за първи път.

** В България също се подготвя мониторинг на 14С (14СО2), който ще се проведе в БЕО „Мусала“ (район без значими локални и регионални влияния на фосилен въглерод, представителен за целия Балкански полуостров) и в София. Допълнителни оригинални изследвания на радиовъглерода са планирани и са в процес на експериментиране в карстови пещери и в почвата в моделни райони от страната. Мониторингът ще се осъществи в сътрудничество между Географския институт и ИЯИЯЕ – БАН и в партньорство с инж. Иво Светлик (бел. ред.).

Забележка 1: Активността на атмосферния 14С (14СО2) изразява съдържанието (в Bq) на 14С в единица маса въглеродна изотопна смес на атмосферния СО2.
Забележка 2: Обемната активност е съдържанието на 14С в 1 m3 въздух в нормално състояние (Bq/m3).
Забележка 3: Специфичната активност е съдържанието на 14С в 1 kg сух въздух (Bq/kg).

*** Използвания термин "въглероден резервоар" е превод на английския "carbon sink"

Активността на атмосферния 14С (14СО2) изразява съдържанието (в Bq) на 14С в единица маса въглеродна изотопна смес на атмосферния СО2. Обемната активност е съдържанието на 14С в 1 m3 въздух в нормално състояние (Bq/m3).Специфичната активност е съдържанието на 14С в 1 kg сух въздух (Bq/kg).