ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 1, 2009 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628

40 години сп. „Обучението по география”


Тема на броя: ГЛОБАСТЕМАТА
This issue’s topic: THE GLOBASTEM

  • Съвременни перспективи на географията
  • Урбанизацията в България
  • Нашият гост: Проф. Вячеслав Андрейчук (Украйна - Полша)
  • Проектно интердисциплинарно обучение
  • Алтернатива: Пътуващото училище
  • Инициатива: Ученици творят тестове по география
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


География
Geography
В. Андрейчук (Полша-Украйна) - Еволюцията на географската среда и съвременната география. 2. Еволюционните особености на глобастемата и перспективите на географията
W. Andrejczuk (Poland–Ukraine): The Geographic Environment evolution and Modern Geography 2. Evolutional special feature of the Globastem and the perspective of Geography
стр. 3
Ч. Младенов, Ем. Димитров - Урбанизацията в България от Освобождението до края на Втората световна война
Ch. Mladenov, Em. Dimitrov: Development of the urbanization process in Bulgaria during the period between the Liberation and the end of World War Two
стр. 13
П. Михайлов - Промени в имената и броя на селищата в България през 2008 година
P. Mihailov: Changes in names and number of settlements in Bulgaria in 2008
стр. 18

Юбилеи
Anniversaries
П. Стефанов – В памет на Българското географско дружество (2. част)
P. Stefanov: In memory of the Bulgarian Geographical Union (part 2)
стр. 20

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
М. Стефанова, Юл. Първанова - Възможности за интердициплинарно обучение чрез проектна работа (английски език – информатика – география)
M. Stefanova, J Parvanova: Potential of the interdisciplinary education through project work (English language, Informatics, Geography)
стр. 36
Т. Гладков - За системата на „пътуващите училища”
T. Gladkov: About the system of “Traveling schools”
стр. 40

Обратна връзка
Feedback
С. Димитров - Ученици от ГПНЕ „Гьоте”, Бургас представят свои тестове и практически задачи по география и икономика
S. Dimitorv: Pupils from the “Goethe” High School of Burgas present their tests and practical problems in Geography and Economics
стр. 45

Портрети
Portraits
*** Проф. В. Андрейчук: географията – едно незавършващо пътешествие
*** Prof. V. Andreichuk: Geography- a never ending voyage
стр. 49

Конкурси, състезания
Competitions, Contests
*** Седма международна олимпиада по география (Картаген, Тунис, 7-12 август, 2008) – мултимедиен тест
*** Seventh International Olympiad of Geography (Karthahene, Tunisis, 7-12 Auguat, 2008) – a multimedia text
*

ФОТОГАЛЕРИЯ (ІV корица):
Контрастите на карстовите ландшафти - „Бялата пустиня” на Египет край оазиса Бахария и „зеленият лабиринт” на планински Индокитай – околностите на Ван Виенг в Лаос.
© Вячеслав Андрейчук (Украйна-Полша)


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal