ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 4, 2009 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628

40 години сп. „Обучението по география”


140 ГОДИНИ БАН
140 YEARS BAS

Нашият гост: Акад. Никола Съботинов  • Туристическият обмен България - Япония
  • Световен опит: обучението по география в Португалия
  • Научни проекти: proKARSTerra
  • 80 години българска спелеология
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

140 години Българска академия на науките, Основоположниците
140 years Bulgarian Academy of Sciences
стр.
*** Акад. Никола Съботинов – БАН: от настоящето към миналото и бъдещето
*** Academician Nikola Sabotinov, BAS: From the present to the past and the future
стр. 4
П. Стефанов, Г. Методиева – И се съгради първият български храм на науката
P. Stefanov, G. Metodieva: And the first temple of the Bulgarian science was built
стр. 17
Г. Методиева – Периодичните издания на Българското книжовно дружество
G. Metodieva: Periodicals of the Bulgarian society of letters
стр. 30

География
Geography
В. Василева – Анализ на туристическия обмен между България и Япония
V. Vasileva: Analysis of the tourist exchange between Bulgaria and Japan
стр. 33

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
Ф. Мартинс (Португалия) - Обучението по география в основния и гимназиалния курс в Португалия
F. Martins: Teaching of Geography in Portugal at primary and secondary school levels
стр. 40

Спелеология и карстология
Speleology and Karstology
*** Проф. Димитър Яранов: приноси в карстологията
*** Professor Dimiter Yaranov: contributions to Karstology
стр. 49

Проекти. Научни форуми
Projects. Scientific forums
П. Стефанов - Първа координационна среща на участниците в международен проект за комплексен мониторинг на защитени карстови територии
P. Stefanov: First coordination meeting of the participants in an International project on complex monitoring of protected karst territories
стр. 57

Нови книги
New books
*** Дългоочаквана книга за пещерното богатство на България и за неговите изследвания
*** A long expected book about the cave treasure of Bulgaria and its studies
стр. 64

Юбилеи
Anniversaries
*** Юбилей на спелеологията в България
*** Jubilee of Speleology in Bulgaria
стр. 65
Ал. Жалов - 80 години организирана спелеология в България
Al. Zhalov: 80 years organized Speleology in Bulgaria
стр. 67
*** Факти от историята на българската спелеология
*** Facts from the History of the Bulgarian Speleology
стр. 72

Фотогалерия (ІV корица): Български експедиции в пещерите по света: пред входа на пещерата Мая Арапит (Shpella ne Majes te Harrapit), Албания (горе) и на дъното (- 1549 м) на пропастната пещера Сарма в платото Арабика в Кавказ, Абхазия (долу).
© Алексей Жалов
© Светломир СтанчевД. Михова (Япония) – Отзив за статията „Анализ на туристическия обмен между България и Япония” с автор д-р В. Василева
D. Mikhova (Japan): Reflection on the paper “Analysis of the tourist exchange between Bulgaria and Japan”, author Ph.D. V. Vassileva