ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 2, 2010 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628


  Туризъм – що е то?

  • 13 дефиниции в туризма
  • Туристическият обмен България - Полша
  • Прогноза на екстремалните температури
  • Селенография
  • Интегрален урок за природата
  • Географско уеб-базирано училище в “Moodle”
  • Александър Хаджи Русет
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География. Юбилеи
Geography. Anniversaries
П. Ст. Петров - Едно по-различно дефиниране на някои основни понятия в туризма
P. St. Petrov: A different approach to defining some fundamental concepts of tourism
стр. 3
В. Василева - Анализ на туристическия обмен между България и Полша
V. Vasileva: Analysis of the tourist exchange between Bulgaria and Poland
стр. 9
Ил. Копралев - Възможности за оптимизиране организацията на научни и научно-приложни изследвания
Il. Kopralev: Some possibilities for optimization of fundamental and applied research organization
стр. 15
Г. Марков - Прогноза на екстремните минимални и максимални температури в определени метеорологични станции на страната (с оценка на микроклимата)
G. Markov: Extreme minimum and maximum temperatures forecast for some meteorological stations in this country (with pronouncement of microclimate)
стр. 20
Ал. Стоев - Планетография: Луната – естественият спътник на Земята
Al. Stoev: Planetography: The Moon- the natural Earth satellite
стр. 24

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
Д. Русева, Ст. Йоргова - Интегралният урок – възможност за изграждане на цялостна картина за природата чрез обучението по природо-научните дисциплини в V клас
D. Russeva, St. Yorgova: The integral lesson and its potential for construction of an overall picture of nature in teaching Natural science in 5th grade
стр. 32
М. Дежева - Географско уеб-базирано училище в електронната среда „Мoodle” в ГПАЕ ”Гео Милев”, Бургас (урок по география на тема: ,,Settlements and Social justice - eye to eye - geography and the global dimensions”)
M. Dezheva: Web-based Geography school within the “Moodle” digital environment in the “Geo Milev” language school of Burgas (a lesson in Geography, entitled “Settlements and Social justice - eye to eye-Geography and the global dimensions”)
стр. 37

Методика на обучението. Дискусия
Methods of education. Discussion
*** Отворено писмо от университетски преподаватели по География и учители по „География и икономика” в средните училища на страната
*** Open letter of University Geography teachers and secondary school Geography and Economics teachers in Bulgaria
стр. *
Ив. Дреновски, Ст. Велев, М. Йорданова - Как не бива да се прави това
Iv. Drenovski, St. Velev. M. Yordanova: How this should not be done
стр. 40

Юбилеи
Anniversaries
Н. Караиванов - Български възрожденски картограф (200 години от рождението на Александър Хаджи Русет)
N. Karaivanov: A Bulgarian Renaissance cartographer (200th Anniversary of Alexander Нadji Russet)
стр. 42

Научни форуми
Scientific forums
Т. Бандрова - ХХІV Конференция на Международната картографска асоциация (ICА), 15-21 ноември 2009 г., Сантиаго, Чили
T. Bandrova: XXIV Conference of the International Cartographic Association (ICA), 15-21 November 2009, Santiago, Chili
стр. 44

Нови книги
New books
*** Две нови географии на българските села и градове
*** Two new Geographies of the Bulgarian villages and cities
стр. 46

Дискусия
Discussion
Туризмът в България - митове и реалност стр. 48

Фотогалерия (ІV корица): Екотуризъм: Ландшафтен парк „Панега” (горе) и Негованска екопътека (долу)
© Александра Киселкова


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal