ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 4, 2010 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628


  Селски туризъм

  • Винарство и селски туризъм в Португалия
  • Стратегия на селския туризъм в Япония
  • Столицата София – преди и сега
  • Образователни технологии – споделен опит
  • Географска олимпиада „Тайпе `2010”
  • Нашите гости: Стойчо Димитров и Коста Шатров
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География. Туризъм
Geography. Тourism
М. И. М. Пина (Португалия) - Изключителното ландшафтно разнообразие в селските райони на Португалия. Възможности за развитие на примера на класифицирания винарски регион Дору
M.I.M.Pina (Portugal) Extreme landscape variability of rural regions in Portugal. Development possibilities exemplified by the classified wine-production region of Doru
стр. 3
Д. Михова, Н. Сато (Япония) - Организацията на “зелен” и „син” туризъм в Япония (изследване на примера на префектура Ямагучи, Западен Хоншу)
D.Mikhova, N.Sato (Japan) Organization of “green” and “blue” tourism in Japan (as exemplified by Yamaguchi prefecture, West Honshu
стр. 13

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
Ел. Диновска - Образователна технология за обобщение при изучаване на „География на континентите” в 6. и в 7. клас (част 2.)
El. Dinovsca: Educational technology for generalization in studying Geography of the Continents (Africa, South America, North America, Asia, Australia) in the 6th and the 7th grade (part 2.)
стр. 20
М. Горрин - Образователна технология за формиране на модели на поведение за екскурзоводско обслужване на испански език. Резултати от изследването, анализи, перспективи
M. Gorrin: Educational Technology for models of behaviour for guide services in Spanish - results fro the investigation, analysis, perspectives
стр. 25
Н. Миткова - Един поглед върху интердисциплинарното обучение в професионалните гимназии (по тема „София – 130 години европейска столица”)
N. Mitkova: A view on the interdisciplinary education in professional high schools (concerning the topic “Sofia - European capital for 130 years”)
стр. 33

Духовно огледало
Spiritual mirror
*** Св. Кираджиев: София, каквато беше (1944-1989)
*** Sv. Kiradziev: Sofia as it was (1944-1989)
стр. 36

Конкурси, състезания
Competitions, Contests
Р. Пенин, В. Стоянова - VІІІ Международна олимпиада по география (Тайпе 2010 г.)
R. Penin, V. Stoyanova: VIIIth International Geographic Olympiad (Taipei, 2010)
стр. 41

Портрети
Portraits
*** Нашите гости: Стойчо Димитров и Коста Шатров от НЕГ „Гьоте”, Бургас за олимпиадите по география
*** Our Guests: Stoycho Dimitrov and Kosta Shatrov from the “Goethe” German Language school of Burgas, about the Geographic Olympiads
стр. 43

На всички учители по география и на техните ученици, на преподавателите и студентите по география спорна новата 2010-2011 учебна година!

Фотогалерия (ІV корица): Геопарк Йелиу (Yehliu Geopark) на брега на Източнокитайско море в Северен Тайван (1, 2)
© Румен Пенин


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal