ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 3, 2011 г., VІ (LІV), ISSN - 1312-6628Географията в Шуменския университет
  • Морфоструктурен анализ
  • Естественият прираст в България
  • Социално-икономически мониторинг
  • Туризмът и Световната криза
  • Вулканът на Плиний
  • № 193 – най-новата държава в света
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География
Geography
Д. Владев - Морфоструктурният анализ – обощаващ интердисциплинарен научен метод
D. Vladev: Morphostructural аnalysis – synthesis interdisciplinary scientific method
стр. 3
Св. Станкова - Морфология и морфогенеза на Еминска планина
Sv. Stankova: Morphology and morpho-genesis of Mount Eminska
стр. 5
Ч. Младенов, Ем. Димитров - Естествен прираст на населението в България – тенденции, фактори и съвременно състояние
Ch. Mladenov, Em. Dimitrov: Natural population growth in Bulgaria: trends, factors and current state
стр. 11
Д. Стефанова – Експериментален модел на анкетно проучване като част от система за социално-икономически мониторинг на ПП „Шуменско плато”
D. Stefanova: Experimental model of inquiry as part of a system for socio-economic monitoring of the PP "Shumen Plateau"
стр. 17

География. Туризъм
Geography.Тourism
В. Василева - Отражение на световната икономическа криза върху изходящите туристопотоци на България
V. Vassileva: Impact of the World economic crises on outbound tourist flow from Bulgaria
стр. 27

Първи стъпки в науката
First steps in Science
М. Великова - Изригването на Везувий
M. Velikova: Eruption of Mt. Vesuvius
стр. 32

Юбилеи
Anniversaries
Д. Владев - Двадесет години от възстановяването на обучението по география в ШУ “Еп. Константин Преславски”
D. Vladev: Twenty years since reestablishment of Geography teaching at the “Ep. Konstantin Presslavski” University of Shumen
стр. 38

Нови книги
New books
Г. Алексиев – Нов двутомен терминологичен справочник по геология и геоморфология
G. Alexiev: A new two-volume terminological reference book in Geology and Geomorphology
стр. 42

Географски справочник
Geographical handbook
П. Стоянов - Република Южен Судан - най-новата държава в света
P. Stoyanov: Republic of South Sudan – the newest country in the world
стр. 43
*** ПП „Шуменско плато” с нов план за управление
*** “Shumen plateau” Natural Park with a new management plan
стр. 48

Фотогалерия (ІV корица):
Природен парк „Шуменско плато”: мест. Кьошковете над гр. Шумен (горе) и нейният подземен бисер - карстовата пещера Бисерна (долу)
© Петър Стефанов