ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 6, 2011 г., VІ (LІV), ISSN - 1312-6628Релеф и ГИС
  • ГИС-базиран морфометричен анализ
  • Китайският град – традиции в съвременността
  • Устойчивото развитие през призмата на демографските тенденции
  • Дамаск – светлината на Изтока
  • 20 години български спелеолози в Албания
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География
Geography
Ем. Черкезова - ГИС-базиран морфометричен анализ на българската част на Огражден и Югоизточна планина
Em. Tcherkezova: GIS-based geomorphometric analysis of the Bulgarian Part of Ograzhden and SE-Maleshevska Mountains (SW-Bulgaria)
стр. 3
Ал. Сарафов - Нови – стари факти във физическата география на България
Al. Sarafov: New-old facts in the Рphysical Geography of Bulgaria
стр. 12
П. Стоянов - Китайският град: социални и пространствени промени
P. Stoyanov: The Chinese city: social and spatial changes
стр. 16
Д. Димитров - Преходът към “устойчиво развитие”, демографските процеси и тенденции в света и задълбочаващите се регионални диспропорции в България
D. Dimitrov: The transition to “sustainable development”, demographic processes and trends in the world and widening regional disparities in Bulgaria
стр. 23

Карстология, спелеология
Karstology, speleology
Ал. Жалов - Българските спелеоложки изследвания в Албания (1991-2011)(принос към историята на спелеологията в България)
Al. Zhalov: Bulgarian Speleological Studies in Albania (1991-2011) (contribution to the history of speleology in Bulgaria)
стр. 28

География. Туризъм
Geography.Тourism
Пл. Лазаров - Туристическа и географска компетентност
Pl. Lazarov: Travel and Geographical competence
стр. 37

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
В. Шкалова - Предимства при използването на мултимедийна презентация в обучението по география и икономика в средното училище
V. Shkalova: Advantages of using a multimedia presentation in teaching Geography and Economics in High School
стр. 39

Географски справочник
Geography reference book
Н. Миткова-Димитрова - Дамаск – светлината на Изтока
N. Mitkova-Dimitrova: Damascus – Light of the East
стр. 42

Годишнини. Портрети
Anniversaries. Portraits
* * * 100 години от рождението на проф. д-р Любомир Антонов Динев-Картографов (1911 - 1986)
* * * 100th Anniversary of Prof. Dr. Lyubomir Dinev Antonov-Kartografov (1911-1986)
стр. 46

Годишно съдържание 2011
Annual contents (2011)
стр. 48

Конкурси, състезания
Competitions, contests
* * * Втори международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”
* * * Second International Competition “Karst under protection – gift for the future generations”
стр. 51

Научни форуми
Scientific forums
* * * Нова международна конференция в България за защитените карстови територии
* * * New International Conference in Bulgaria on Protected Karst Territories
стр. 53

Фотогалерия (ІV корица): 20 години български спелеоложки проучвания в Албания – в бездните на пещерата Мая Арапит (долу) в едноименния карстов масив на Албанските Алпи (горе)
© Цветан Остромски