РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
EDITING STAFF

Петър Лазаров, проф. д-р - работи в системата на образованието близо 50 г. (учител, зам. директор, н.с. в Нац. инст. по образованието, преподавател по Методика на обучението по география - МОГ в СУ, ВТУ, ЮЗУ). Участвал многократно в планирането и реализирането на учебната документация по география за СОУ. Автор на повече от 220 публикации в областта на МОГ и на учебници по родинознание (ІV кл.) и география (VІ, VІІ и VІІІ кл.). Организатор и ръководител на научни форуми с общопедагогическа и частнометодическа тематика.Девет години член на Научната комисия по обществени науки при ВАК, а от 2003 г. - на СНС по педагогика при ВАК. 30 г. член на редколегията на сп. "Обучението по география", а понастоящем гл. редактор на сп. "География '21"
 
Ася Богоева
 
Георги Коцев
 
Георги Бърдаров
Даниела Ангелова–Ганчева - висше образование география (геоморфология и картография - магистър) и английски език (втора спец.) в СУ (1987), д-р по педагогика (1998), преподавател по дидактика на географията в ДИУУ-СУ (от 1989). Съавтор на програми по география и икономика (V-VІІІ кл.), учебници и учебни пособия по география. Участник в проекти за използване на ИКТ в обучението по география. Има сертификати от Microsoft и от IITE-UNESCO.
Димитрина Михова - висше образование по география (география на туризма) в СУ (1977). Д-р и н.с. (1988) в Геогр. инст. БАН, доц. (1997) в Образователния факултет на Университета Ямагучи (Япония). Специализира ГИС (1889/90 в САЩ) и чете първите лекции по ГИС за географи в СУ и ЮЗУ. Съавтор на учебната програма и на учебник по география за VІІІ клас. От 1997 г. преподава в Япония (ГИС, хуманна и културна география, геогр. на света, геогр. на Източна Европа и Русия). През 1987-1997 г. е секретар на Нац. ком. по география в България. Член на Сюъза на учените в България и на Асоциацията на японските географи. Сътрудник на сп. "Обучението по география", от 2006 г. член на редколегията на сп. "География '21".
 
Димо Падалски
 
Емилия Патърчанова
 
Люсила Цанкова
 
Петър Стоянов
Росица Владева - висше образование по география (икономическа география - магистър) и история (втора спец.) в СУ (1987). 1897-1995 г. учител по география (втори клас квалификация, 1993), от 1995 г. асистент и гл. асистент (2001) по МОГ в ШУ. Научни интереси и към географията на населението и селищата. Автор и съавтор на повече от 30 публикации и доклади и на 1 учебник за ВУЗ.
Христина Маркова - висше образование по география (икономическа география) и история (втора спец.) в СУ (1984). От 1986 г. е учител, има втори клас квалификация.Съавтор на учебници и учебни пособия по география. От 2001 експерт в МОН (ст. експерт по география и история). Член на редколегията на инф. бюлетин “Управление на средното образование”. Координатор на националната олимпиада по география.
Петър Стефанов - зав. редакция - висше образование по география (геоморфология и картография) в СУ (1978). Изследовател в Географския инст. - БАН, с научни интереси в карстологията и приложението на ГИС за изследователски и образователни цели. Автор и съавтор на редица научни публикации и доклади. Ръководител и участник в 38 проекта и организатор на 2 международни научни конференции (2002, 2005). Съавтор на учебната програма и на учебник по география за VІІІ клас. От 2003 г. зав. ред. на сп. "Обучението по география". Организатор и член на жури на 7 конкурса с географска тематика за ученици.

Предпечатна подготовка: Надежда Христова
Коректор: Спас Смирийски