ЗА АВТОРИТЕ

Редакционната колегия приема и разглежда статии (обем до 10 стандартни страници, вкл. литература и приложения) и съобщения (до 5 стр.), представени в 1 екземпляр на хартия и дублирани на магнитен носител (текст-файлове във формат Word/WINDOWS, графични приложения във формат JPG - resolution 150 dpi или BMP - resolution 300 dpi). Приемат се материали, изпратени и по e-mail. Всички таблици и приложения трябва да бъдат напълно готови за печат и с посочено авторство, вкл. на снимките. Изпратените материали да се придружават с пълен адрес на авторите, вкл. телефон и/или e-mail, а статиите - и с кратка професионална биографична справка за автора/ите и портретна снимка.

Всички материали се публикуват на български език. Статиите трябва да се придружават от резюме на английски език. На английски език се дублират и всички обяснителни текстове към графични приложения, снимки, таблици. От чуждестранни автори се приемат и материали, написани на английски и руски език (печатат се в превод на български).

Във връзка с излизането на списанието в Интернет, редакционната колегия си запазва правото при необходимост да публикува илюстративни материали и части от статии само в електронния вариант. Желателно е авторите също да посочват съгласието си или предпочитанията си относно публикуването на материалите им в електронен вариант.