ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 5/6, 2009 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628

40 години сп. „Обучението по география”  • Международна година на астрономията
  • Морфодинамика на Люлин, Вискяр и Завалска планина
  • География и Музика
  • Картография за незрящи
  • „Военните конфликти” в часовете по география
  • Географски прочит на Балканските тегоби
  • Нашият гост: Христо Кичиков – географ на 2009
  • Марко Поло и „Милионът”
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География. Първи стъпки в науката
Geography. First steps in science
Р. Ризова - Бележки върху съвременната скулптурна морфогенеза на Люлин, Вискяр и Завалска планина
R. Rizova: Comments on the current sculptural morphogenesis of Lulin, Viskyar and the Zavalska mountain
стр. 3
стр. 10

Ретро
Retro
*** Проф. Димитър Яранов: приноси в педологията
*** Professor Dimiter Yaranov: contributions to Pedology
стр. 11

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
В. Каранлъкова - Мултимедиен урок „Военните конфликти в света в началото на 21 век”
V. Karanlakova: Multimedia lesson “Military conflicts in the world at the beginning of the 21st century”
стр. 16
М. Ванева - Методически вариант на урок на тема „Географска карта” в 8. клас
M. Vaneva: Methodological version of a lesson entitled “Geographical maps” in 8th grade
стр. 19
Д. Темелкова - Ролевата игра при формиране на картографски понятия и умения в обучението по география и икономика в V клас в СОУ за деца с нарушено зрение
D. Temelkova: Role games in the formation of capping concepts and skills while teaching Geography and Economics in 5th grade in schools for children with visual problems
стр. 23
стр. 29
С. Димитрова, Т. Кръстева - Мотивиращо обучение в условията на интегрален подход между Музика и География („Човекът и обществото” в ІІІ–ІV клас и „География и икономика” в V клас)
S. Dimitrova, T. Krassteva: Motivating teaching in the conditions of an approach integrating Music and Geography (”Individuals and Society” in IIIrd - IVth grade and “Geography and Economics” in Vth grade)
стр. 30
стр. 37
Л. Добрева - Образователна технология за подготовка за държавен зрелостен изпит по география и икономика
L. Dobreva: An educational technology for preparation for the State maturity exam in Geography and Economics
стр. 38
стр. 45

Методика на обучението. Дискусия
Methods of education. Discussion
Ив. Дреновски - За необходимостта от промени в учебно-изпитната програма за матурите по география
Iv. Drenovski: About the need of changes in the educational/exam program for the matriculation in Geography
стр. 46

Портрети
Portraits
*** Христо Кичиков: Географията – моята голяма любов, училището – моята съдба
***Christo Kichikov: Geography-my big love, School - my faith
стр. 48

Научни форуми
Scientific forums
Ал. Стоев - Международна година на астрономията 2009: основни инициативи и резултати
Al Stoev: The International year of Astronomy 2009: main initiatives and results
стр. 52

Географски справочник
Geographical handbook
Ат. Дерменджиев - География на националностите на Китай
At. Dermendjiev: Geography of the native groups in China
стр. 55

Юбилеи
Anniversaries
Б. Колев – 755 години от рождението на Марко Поло
B. Kolev: 755ths Anniversary of Marko Polo
стр. 58

Географски етюди
Geographical etudes
Ат. Дерменджиев - Географски прочит на Балканските тегоби
At. Dermendjiev: Geographical reading of the Balkan problems
стр. 61
Ан. Иширков – Второ изгонване от Рая (На българския учител с признателност и любов)
An. Ishirkov: Second chase out of Paradise (To the Bulgarian teacher with love)
стр.

Конкурси, състезания
Competitions, Contests
*** Осма Международна географска олимпиада (Тайпе, Тайван, 2010)
*** Eighth International Geographical Olympiad (Taipei, Taiwan, 2010)
стр. 63

Годишно съдържание 2009
Annual contents (2009)
стр. 65

Фотогалерия (ІV корица): Водопадите по света: Дяволското гърло на Игуасу в Южна Америка (Бразилия-Аржентина): фото 1 (горе), фото 2 (долу), фото 3, фото 4, фото 5
© Росица Кендерова

НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ НА сп. “ГЕОГРАФИЯ `21”
*** ЧЕСТИТА И СПОРНА НОВАТА 2010 ГОДИНА! ***