ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 1, 2010 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628


    Юбилеи:
  • Александър фон Хумболт – признатият приживе гений
  • Проф. Димитър Яранов – възкресение в географията


  • География и психология или Географска психология


  • Мястото на географията в образованието – дискусия


  • “Moodle” в обучението по география
    Нашият гост:
  • Димитър Яранов
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

100 години от рождението на проф. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЯРАНОВ (1909-1962)  

География. Юбилеи
Geography. Anniversaries
Г. Балтаков - Проф. Димитър Яранов - фрагменти от една удивителна биография
G. Baltakov: Professor Dimiter Yaranov – fragments of a remarkable biography
стр. 4
Т. Батаклиев – Юбилейни годишнини
T. Batakliev – Anniversaries
стр. 21
*** Проф. Димитър Яранов – реабилитацията (възкресение в географията)
*** Professor Dimiter Yaranov - justification (revival of Geography)
стр. 22
*** Александър фон Хумболт – връщане към изначалното (по случай 240-годишнината от рождението му)
*** Alexander Von Humboldt – a return to the fundamentals (dedicated to the 240th anniversary of his birth)
стр. 26

Нашият гост
Our guest
*** Димитър Яранов - самобитен живописец на бунтарския дух на епохата
*** Dimiter Yaranov - an original painter of the rebellious spirit of his epoch
стр. 34

География
Geography
Ат. Дерменджиев – География и психология (тяло до тяло, рамо до рамо или ... напразни надежди ?)
At. Dermendjiev – Geography and Psychology (body next to body, shoulder next to shoulder… or vain hopes?)
стр. 36

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
М. Дежева - Някои възможности на електронната среда “Moodle” при обучението пo география на английски език
M. Dezhevs – Some potentialities of the “Moodle” electronic environment in teaching Geography in English
стр. 43

Географски справочник
Geographical handbook
П. Михайлов - Промени в статута и броя на селищата в България през 2009 година
P. Mihailov: Changes in status and number of villages in Bulgaria in 2009
стр. 47

Фотогалерия (ІV корица): Водата - ваятел и стихия: Крушунската бигорна каскада 1 , 2 (Природна забележителност „Маарата”, Деветашко плато) – февруари, 2010 г.
© Петър Стефанов