ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 3, 2010 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628


  Матурите по география

  • ДЗИ по География и икономика – интересен, лесен или ...
  • Екскурзоводство за ученици
  • Образователна технология за обобщение
  • Клуб „Европа” - Монтана
  • Нашият гост: Светлин Кираджиев
  • Йемен – алефът на Юри Варошанов
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

Матури '2010: С. Игнатов - Географията не е само обща култура стр. 1

Методика на обучението. Дискусия
Methods of education. Discussion
Ив. Дреновски - Защо на матурата по география пак има най-много (и все повече) двойки?
Iv. Drenovski: Why did so many (and more) fail at the matriculation exam in Geography again?
стр. 4
Д. Ангелова-Ганчева - Oт друга гледна точка към фактите за матурата по география
D. Angelova-Gancheva: The Geography matriculation exam: another perspective
стр. 8

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
Ел. Диновска - Образователна технология за обобщение при изучаване на „География на континентите” в 6. и в 7. клас
El. Dinovsca: Educational technology for generalization in studying Geography of the Continents (Africa, South America, North America, Asia, Australia) in the 6th and the 7th grade
стр. 13
М. Горрин - Образователна технология за формиране на модели на поведение за екскурзоводско обслужване на испански език. Концепция на изследването
M. Gorrin: Educational Technology for models of behaviour for guide services in Spanish
стр. 17
М. Стефанова, Юл. Първанова - Европейските измерения в извънкласната дейност на Клуб “Европа” към ПМГ – Монтана
M. Stefanova, Y. Parvanova: The European dimensions of extracurricular activities held by the “Europe” club at the School of Mathematics and Natural Science - Montana
стр. 21

Портрети. Юбилеи
Portraits. Anniversaries
*** Ст.н.с. д-р Светлин Кираджиев - 60 години, отдадени на географията
*** Senior Research Associate Dr. Svetlin Kiradziev: 60 years devoted to Geography
стр. 27

Духовно огледало. Великите българи за ... българите
Spiritual mirror. The great Bulgarians about… the Bulgarians
*** Георги Касабов Милев (Гео Милев) – по случай 115 години от рождението му
*** Georgi Kassabov Millev (Geo Milev): dedicated to his 115th Anniversary
стр. 31

Туризъм. Дискусия
Тourism. Discussion
Пл. Лазаров – За професионалната компетентност на туристическите кадри
Pl. Lazarov: : About the travel industry personnel and its competence
стр. 37

Научни форуми
Scientific еvents
Т. Бандрова - ІІІ Съмит по Дигиталната Земя и ІІІ Международна конференция по картография и ГИС (12-20 юни 2010, Несебър)
T. Bandrova: IIIrd Summit of Degital Earth and IIIrd International conference in Map-making and GIS (12-20 June 2010, Nessebar)
стр. *

Конкурси, състезания
Competitions, Contests
В. Стоянова - Национална олимпиада по география и икономика – 2010 г.
V. Stoyanova: National Olympiad in Geography and Economics - 1010
стр. 39

Пътешествия
Travels
Ю. Варошанов - Йемен – моят „алеф”
Y. Varoshanov: Yemen: my “alef”
стр. 41

Фотогалерия (ІV корица): Непознатият Йемен: Остров Сокотра в Арабско море: дървото „Драконова кръв” – символ на острова (горе), и безкрайните островни плажове (долу)
© АЮри Варошанов


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal