ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 5, 2010 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628


  Черно море

  • Нефтопроводите – жонглиране на ръба на екологичния бръснач
  • Авиация и ветрове
  • Ноу-Рин-Гьо-Ка в Япония
  • Урбанизацията в света
  • Община Шабла
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География.
Geography.
Т. Кръстев - Проектът „Новоросийск – Бургас – Александруполис” – жонглиране по ръба на екологичния бръснач
T. Krastev: The project “Novorossiisk-Burgas-Alexandropulis”: juggling on the verge of the ecological razor
стр. 3
Г. Марков - Опасни за авиацията ветрове в Ямболска и Бургаска област
G. Markov: Winds in the Yambol and Burgas regions dangerous for aviation
стр. 13

Туризъм
Тourism
Н. Сато, Д. Михова (Япония) - Къщи за селски туризъм в Япония (“Ноу-Рин-Гьо-Ка” - селски туристически къщи в земеделски, горски и рибарски райони, на примера на префектура Ямагучи, Западна Япония)
N.Sato, D.Mikhova (Japan): Houses for rural tourism in Japan (“Now-Rin-Gyo-Ka” – rural tourist houses in agricultural, forest and fishing regions, exemplified by the Yamaguchi Prefecture, Western Japan).
стр. 18

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
И. Желева - Информационните технологии в обучението по география и икономика в 6. клас - постижения и проблеми
I. Zheleva: Informational Technologies in Geography and Economics classes in sixth grade - achievements and problems
стр. 28

Географски справочник
Geographical handbook
Ч. Младенов, Ем. Димитров - Същност и изяви на съвременния урбанизационен процес в света
Ch. Mladenov, E. Dimitrov: Characteristic features and trends of the current urbanization process in the world
стр. 34

Общините в България
Obshtinas in Bulgaria (obshtina is next to the lowest administrative unit in Bulgaria)
М. Пенерлиев - Община Шабла – съвременни проблеми и тенденции
M. Penerliev: The Obshtina of Shabla: current problems and trends
стр. 44

Фотогалерия (ІV корица): Черноморски брегови ландшафти: льосовият клиф край с. Крапец (горе) и пясъчната коса при устието на река Велека край с. Синеморец.
© Петър Стефанов


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal