ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 4-5, 2011 г., VІ (LІV), ISSN - 1312-6628Сеизмичността в България
  • Геодинамика и сеизмотектоника
  • Сеизмогенни зони
  • Мониторинг на сеизмичността
  • Нашият гост: Проф. Н. Милошев
  • 142 години БАН: НИГГГ
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

Науки за Земята.
Sciences of the Earth
Ем. Ботев, Ив. Георгиев, Д. Димитров - Геодинамиka на територията на България и прилежащите земи
E. Botev, Iv. Gergiev, D. Dimitrov: Geodynamics of the Territory of Bulgaria and its Adjacent lands
стр. 4
Ем. Ботев - Сеизмотектоника на България по данни за механизмите на земетресенията
Em. Botev: On the Seismotectonics of Bulgaria by earthquakes mechanisms data
стр. 24
Д. Димитров, Ив. Георгиев, Ем. Ботев - Геодезични изследвания на сеизмогенната зона Чирпан – Пловдив
D. Dimitrov, Iv. Georgiev, Em.Botev: Geodetic research in the seismic zone of Chirpan-Plovdiv
стр. 45
Ив. Георгиев, Д. Димитров, Ем. Ботев - Геодезични изследвания на съвременните геодинамични процеси в Югозападна България
Iv. Georgiev, D.Dimitrov, Em. Botev: Geodetic studies of current geodynamic processes in South West Bulgaria
стр. 54
Б. Рангелов – Земетресенията в София
B. Ranguelov: Sofia seismisity
стр. 66
Ем. Ботев - Мониторинг на сеизмичността в България
Em. Botev: Monitoring of Seismicity in Bulgaria
стр. 71

Географски справочник
Geographical handbook
*** Терминологични пояснения
*** Terminological clarification
стр. 14
*** Земетресенията по света - статистически данни
*** Earthquakes in the world – statistics
стр. 18
*** Най-страшните земетресения в България – разкази на очевидци
*** Worst earthquakes in Bulgaria: stories of eyewitnesses
стр. 37
*** Мнението на експертите: Готовност да се посрещне и преживее силно земетресение в България
*** Expert opinion: Readiness to face and survive a major earthquake in Bulgaria
стр. 78
*** Полезни съвети за предпазване от земетресения
*** Tips to prevent from earthquakes
стр. 83
*** Прогнозиране на земетресенията и системи за ранно предупреждение
*** Forecasting earthquakes and early warning systems
стр. 86
*** Развитие на сеизмологията в България
*** Development of Seismology in Bulgaria
стр. 90

Нови книги
New books
*** Природни бедствия – възникване, последици, защита
*** Natural disasters – occurrence, consequences, protection
стр. 89
Нашият гост
Our guest
*** Проф. дфн Николай Милошев – за професионалната отговорност и толерантността
*** Professor DSc Nikolai Miloshev - About the professional responsibility and tolerance
стр. 92
Представяме ви
Introducing:
*** Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН
*** National institute of Geophysics, Geodesy and Geography, BAS
стр. 98

Фотогалерия (ІV корица):
Земетръсни „бръчки” в лика на българските земи: разкъсване по разлома край Крупник (горе) и пропукване в синтровата украса на пещерата Съева дупка (долу)
© Димитър Димитров © Петър Стефанов