ПЪРВИ СТЪПКИ В НАУКАТА
First steps in Science
брой/година
2007
В. Гутов - “Геохрон-1” – оригинално изобретение за учебния процес
V.Gutov: “Geochron-1” – an original invention for the teaching process
1/2007
2006
А. Балтакова - Геоморфоложко развитие на Бесапарските ридове между Родопския масив и Горнотракийската депресия
A. Baltakova: Geomorphologic development of the Bessapara ridges between the Rhodopy massif and the Upper Thracian depression
6/2006
Б. Иванова, Ст. Василева - Река Каменица – преди и след наводненията от лятото на 2005 г.
B. Ivanova, St. Vassileva: Kamenitza river before and after the flodds in the summer of 2005
2/2006
2004
Н. Мончев, В. Георгиева, В. Делова - Търновските височини – природногеографско описание
N. Monchev, V. Gueorguieva, V. Delova: Tarnovo's hills – natural-geographical boundary
2-3/2004
2003
В. Върбанова - Световният екологичен проблем
V. Varbanova: The World ecological problem
4/2003