Обучението по география
научно-методическо списание
брой 6, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

География
Geography
Ст. Карастоянов, П. Петров - За целостта и комплексността на географската наука
St. Karastoyanov, P. Petrov: On the integrity and complexity of the Geographical science
стр. 3
М. Грозева - Принципи за развитие на устойчив туризъм на Балканите
M. Grozeva: Principles for the development of sustainable tourism on the Balkans
стр. 16
Ем. Иванчев - 95 години от построяването на железопътната линия София-Гюешево
Em. Ivanchev: 95 years since the construction of the Sofia-Guyeshevo railway line
стр. 22
Б. Колев - Геополитическото значение на Г-8
B. Kolev: The geopolitical importance of G-8
стр. 26

Методика на обучението. Професионален опит
Мethods of education. Рrofessional experience
В. Максимова - Ден на природолюбието
V. Maximova: A day of love to nature
стр. 30
Р. Владева, Ил. Десподова - Учебната тетрадка като ресурс в обучението по география и икономика в ІХ и Х клас
R. Vladeva, Il. Despodova: The study notebook as a resource for teaching geography and economics in 9th and 10th grades
стр. 34
Д. Ангелова-Ганчева - Информационните и комуникационни технологии в географското образование в средното училище (първа част)
D.Angelova-Gancheva: Information and communication technologies in teaching Geography in secondary school (part 1)
стр. 38

Проекти
Projects
П. Стефанов, Д. Михова, Д. Стефанова - ГИС в класна стая
P. Stefanov, D.Mikhova, D.Stefanova: GIS in the classroom
стр. 45

Географски вести
Сurrent news
*** Учителка по география - носител на престижна държавна награда
*** A teacher of Geography awarded with a prestigious national prize
стр. 52

Портрети
Portraits
*** Мариана Султанова - размисли след една награда
*** Mariana Sultanova: some thought after a prze
стр. 54

In Honorem
*** Проф. д-р Ангел Велчев на 70 години
*** Professor Dr. Angel Velchev, 70 years old
стр. 57

Годишно съдържание за 2005
Annual Contents 2005
стр. 60