ГEOграфия'21
научно-методическо списание
брой 4, 2006 г.

Министерство на образованието и науката,

Тема на броя:
2006 - година на е-образованието


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

*** Географските информационни системи и географията
*** Geographic information systems and Geography
стр. 1

Професионален опит
Professional experience

Д. Михова, Н. Амимото, М. Кубота – Използване на географски информационни системи в японското средно училище
D. Mikhova, N. Amimoto, M. Kubota: Using GIS in teaching at Japanese Secondary Schools
стр. 5
Н. Попова – Използване на ИКТ в урок за дейност в 7 клас на тема „Ние характеризираме, оценяваме и визуализираме особеностите на природата, насе-лението и стопанството на Балканските страни”
N. Popova: Using ICT at a lesson for 7th grade, entitled: „We characterize, evaluate and visualize the features of nature, population and economy of the Balkan countries“.
стр. 14
Р. Янков, Пл. Лаков, Св. Стойчев – Използване на елементи от географските информационни системи в урока за дейност „Население и селища“ в 10. клас - нов подход в обучението по география и икономика
R. Yankov, Pl. Lakov. Sv. Stoychev: The use of elements from the Geographical Informational Systems in the lesson activity „Population and settlements“ in X-th class – a new approach in teaching Geography and Economics
стр. 20
Д. Ангелова-Ганчева – Образователна информационно-комуникационна технология с ГИС за развитие на географска култура в средното училище
D. Angelova-Gancheva: An educational information-communication technology with GIS for the development of geographic culture in secondary school
стр. 25

Дискусия (Дискусионен клуб „ГИС в класна стая“)
Discussion (Discussion club „GIS in the classroom“)

Д. Михова, П. Стефанов – Едно мнение за статията „Образователна информационно-комуникационна технология с ГИС за развитие на географска култура в средното училище” с автор Даниела Ангелова-Ганчева и някои ръзсъждения за въвеждането на ГИС в българското училище
D. Mikhova, P. Stefanov: One opinion about the paper „An educational information-communication technology with GIS for the development of geographic culture in secondary school“: some reflections on introduction of GIS in Bulgarian schools.
стр. 30

Конкурси, състезания
Competitions, Contest

Р. Пенин – Ново отличие за младите български географи (VI Международна олимпиада по география, Бризбейн, Австралия, 2006)
R. Penin: A new medal for the young Bulgarian geographers (VI International Geographic Olympiad, Brisbane, Australia, 2006)
стр. 33

Нови книги
New books

Н. Тодоров – „География на Южна Америка“
N. Todorov: „Geography of South America“
стр. 37
П. Стефанов – Нов пътеводител за Сърнена Средна гора
P. Stefanov: A new guidebook of Sarnena Sredna gora
стр. 37

Нашият конкурс
Our competition

*** „По следите на времето“ – четвърти етап
*** „Along the tracks of time“ – fourth stage
стр. 41

На ІV корица:
Българското участие в VІ международна олимпиада по география
(Бризбейн, Австралия - юни-юли, 2006)
© Р. Пенин