ГEOграфия'21
научно-методическо списание

брой 5, 2006 г.

Министерство на образованието и науката,

Тема на броя: Колко са планетите в Слънчевата система?
This issue’s topic: How many are the planets in the Solar system?


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

Астрономия
Astronomy

Ал. Стоев - Слънчевата система - с осем планети!
Al. Stoev: Solar system of eight planets!
стр. 3

География
Geography

М. Грозева - Тенденции за развитие на българския туризъм на международния пазар
M. Grozeva: Bulgarian tourism and its trends of development on the international market
стр. 6
Б. Колев - Нови правила за транслитерация на българските географски имена на латиница
B. Kolev: New transliteration rules for the Bulgarian names in Latin letters
стр. 10

Портрети - приятели на географията
Portraits – friends of Geography

*** Проф. Ромео Ефтими (Албания): С България в сърцето
*** Prof. Romeo Efthimi (Albania): Bulgaria on my heart
стр. 12

Професионален опит
Professional experience

Ив. Дреновски, Кр. Стоянов, Ем. Патарчанова, Н. Николова - Тест по география на България на предварителния кандидатстудентски изпит в ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград
Iv. Drenovski, Kr. Stoyanov, Em.Patarchanova, N. Nikolova: Test in Geography of Bulgaria for the preliminary University entrance exam in South-West University “Neofit Rilski” in Blagoevgrad.
стр. 18
Ел. Бойдева - Проектно-базирано обучение на тема ”Ядрената енергетика и нейното бъдеще в България” Втора част: Мултимедийни презентации
El. Boydeva: Project-based education, entitled “Nuclear energy and its future in Bulgaria” part tow: Multimedia presentations
стр. 26

Пътешествия
Travels

Г. Железов, М. Илиев - Географски феномени в долината на река Бузау в Румъния
G. Djelezov, M. Iliev: Geographic phenomena in the Buzau river valley in Romania
стр. 34
Кр. Стоянов - Вулканът Ерджиас в Турция
Kr. Stojanov: The Volcano Erciyes in Turkey
стр. 38

Географски вести
Current News

Л. Дашовска - Вечер на науката в Националния политехнически музей (22 септември 2006)
L. Dashovska: An evening dedicated to Science in the National Polytechnic museum (22 September 2006)
стр. 43

Конкурси, състезания
Competitions, Contest

*** Capital Cities - Игра на столици
*** Capital cities – A game of capitals
стр. 46

Оферти от EC за сътрудничество с български училища стр. 48

Нашият конкурс
Our competition

*** "По следите на времето" - пети етап
*** “Along the tracks of time” – stage five
стр. 48

На ІV корица:
Карстовите "очи" на Албания: Преспанското езеро (на преден план понорът, подхранващ Охридското езеро) и езерото Вирой (LiqeniViroi) при големия карстов извор край гр. Джирокастpа (Gjirokasrter) - долу.
© П. Стефанов