ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 6, 2007 г., ІІ (L), ISSN - 1312-6628
Тема на броя: НА ПОЛЗУ РОДУ
This issue’s topic: DEDICATED TO HOMELAND
  • 110 години “Училищен преглед”
  • 50 години “История и география” –“Обучението по география”- “География `21”
  • 170 години краезнание в България
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


Нашият юбилей
Our Jubilee
П. Лазаров - Половин век методическо списание по география
P. Lazarov: Half a century of the methodological journal of Geograhy
стр. 1

Портрети
Portraits
*** Проф. д-р Петър Лазаров - призванието да обучаваш по география
*** Prof. Dr. Peter Lazarov: The Mission to teach Geography
стр. 5

Юбилеи
In Honorem
*** Проф. Петър Лазаров
*** Prof. Petar Lazarov
стр. 7
*** Списанието през годините
*** The Journal’s history
стр. 8

Краезнание
Home land knowledge
М. Ковачев - Поява и развитие на краезнанието в България
M. Kovachev: Appearance and development of home land studies in Bulgaria
стр. 20
П. Стефанов – Приноси на българските географи за развитието на краезнанието
P. Stefanov: Contributions of Bulgarian Geographers to the development of native region studies
стр. 25
Хр. Кичиков - Научни краеведски конференции, посветени на 170-годишнината на българското краезнание
Chr. Kichikov: Home land research conference dedicated to the 170th Anniversary of the Bulgarian Home
стр. 31

Нашият конкурс – лауреатите
Our competition: the winners
стр. 34
Хр. Кичиков, В. Гутов - В света на габровските часовници (изследване)
Chr. Kichikov, V. Gutov: The world of the Gabrovo alarm clocks (research)
стр. 35
Зл. Кулчева – Аз и моят град Горна Оряховица (есе)
Zl. Kulcheva: My native city of Gorna Oryakhovitsa and me (essay)
стр. 38
Н. Нури – Природно и културно наследство на моя роден край – град Дулово
N. Nuri: Natual and cultural heritage of my native land, near the town of Dulovo

презентация (presentation)
стр. 40
М. Маринов - Културното наследство на днешните млади хора (фотография)
M. Marinov: The cultural heritage of today’s young people (photograph)
стр. 41
Т. Петров – две гледни точки за природното наследство на родния ми край (карикатури)
T. Petrov: two viewpoints about the natural heritage of my native land (caricatures)
стр. 41

Портрети – видни учители по география
Portraits – distinguished teachers of Geography
*** Генка Минчева - учителка по география получи наградата на МОН „Неофит Рилски”
*** Genka Mincheva, a teacher of Geography received the MON award of “Neofit Rilski”
стр. 42

Нашите спомоществователи
Our supporters
*** Стойчо Димитров (Бургас)
*** Stoicho Dimitrov (Burgas)
стр. 43

Годишно съдържание (2007)
Annual contents (2007)
стр. 44

Анонс 2008
Announcement 2008

140 години от рождението на патриарха на българската география проф. Ан. Иширков
140 years from the birth of the Patriarch of the Bulgarian Geograhy, professor An. Ishirkov
стр. 4
90 години от създаването на Българското географско дружество (БГД)
90 years since the foundation of the Bulgarian Geographical Society
стр. 4

Фотогалерия (ІV корица): Книжовни центрове на българската духовност: Велико Търново (горе) и Рилски манастир (долу).