ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 4, 2008 г., ІІІ (LІ), ISSN - 1312-6628

50 години научно-методическо списание по география
Поздравление 1, Поздравление 2, Поздравление 3
ЧЕСТИТА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА


Тема на броя:
УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ

This issue’s topic:
SCHOOL: A DESIRED TERRITORY

  • Театърът в географията
  • Проектна дейност с ИКТ
  • Практически уроци по екотуризъм
  • Асеновград в ученически мултимедийни продукти
  • Габровско лятно училище
  • Дискусия: SOS за училищната география
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


Духовно огледало. Великите българи за ... българите
Spiritual mirror. The great Bulgarians about… the Bulgarians

*** Пейо Крачолов Яворов (по случай 130-годишнината от рождението му)
*** Peyo Kracholov Yavorov (130th Anniversary of his birth)
стр. 3

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise

*** Училището – желана територия
*** School: a desired territory
стр. 8
М. Стефанова, Юл. Тимова - Театралното представление като мотивираща форма на извънкласна дейност
M.Stefanova, Jul. Timova: Theater performance as a motivating form of extracurricular activity
стр. 9
Ст. Костова - Програма за интегрирано изучаване «География на Северна Америка» (6. клас) с презентационна и с уеб-базирана информационни технологии
St. Kostova: A syllabus for integrated studying Geography of North America (6th grade) with a presentation and a web-based information technology
стр. 14
Д. Радева - Образователна технология за проектна дейност с ИКТ в обучението по география - 6. клас
D. Radeva: Educational technology for project activity with IT in 6th grade
стр. 20
Юл. Коева - Използване на уеб-базирано задание в практическите уроци по екотуризъм в профилирана паралелка
Jul. Koeva: Use of web-based tasks in practical lessons in Eco-tourism in the respective specialized class
стр. 26
Ст. Генчев – Мултимедийните образователни продукти „Асеновград в миналото и днес” и „Асеновград – столица на религиозния туризъм” за обучението по география на родния край
St. Genchev: Multimedia educational products “Assenovgrad in the past and now” and “Assenovgrad: a capital of religious tourism” for teaching Native place Geography
стр. 28
Хр. Кичиков - Лятната ваканция – време за отдих, но и за географски знания
Chrk. Kichikov: Summer vacation: time for relaxation, but also for learning Geography
стр. 30

Дискусия
Discussion

*** SOS за българската училищна география
*** SOS for the Bulgarian school Geography
стр. 32
Д. Ангелова-Ганчева - Географското образвание в средното училище в контекста на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) стр. 33
D. Angelova-Gancheva: Secondary Geography education in the context of the National program for development of school and preschool education (2005-2015) стр. 41

Юбилеи - 140 години от рождението на акад. проф. д-р Анастас Иширков
Anniversaries: 140 years since the birth of Academician Professor Dr. Anastas Ishirkov

П. Михайлов - Топонимията в научното наследство на проф. Анастас Иширков стр. 42
P. Mihailov: The toponymy in Prof. Anastas Ishirkov's Scientific legacy стр. 47

In Honorem
П. Лазаров - Юбилей на Павлина Векилска
P. Lazarov: Pavlina Vekilska – anniversary
стр. 48

Фотогалерия (ІV корица): 1 (горе) и 2 (долу).
© Юри Варошанов
С ЮРИ ВАРОШАНОВ ОТНОВО НА ПЪТ ...
Демирказък (3756 м), Ерджиясдаъ (3917 м), легендарната Кападокия ...