ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 5, 2008 г., ІІІ (LІ), ISSN - 1312-6628

50 години научно-методическо списание по география
Поздравление 1, Поздравление 2, Поздравление 3


Тема на броя: АНТРОПОГЕОМОРФОЛОГИЯ НА ЯПОНИЯ
This issue’s topic: ANTHROPO-GEOMORPHOLOGY OF JAPAN

  • „Икономическите оазиси” в България
  • Интерактивни методи в обучението по география
  • Образователни технологии с ИКТ при изучаването на континентите
  • Портрети: Жечо Чанков
  • Нашият гост: Юри Варошанов - Родина зад хоризонта
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


Духовно огледало. Великите българи за ... българите
Spiritual mirror. The great Bulgarians about… the Bulgarians
*** Добри Попов Войников (по случай 175-годишнината от рождението му)
*** Dobri Popov Voynikov (175th Anniversary of his birth)
стр. 3

География
Geography
Н. Садаката (Япония) - Промени на формите на релефа в речните долини и крайбрежните низини, свързани с исторически антропогенни дейности
N. Sadakata (Japan): Changes in the topography of river valleys in coastal lowlands relating to historical anthropogenic impact
стр. 6
Д. Стефанова - Тенденции в социално-икономическото развитие на общините с административни областни центрове през периода 1996-2005 г.
D. Stefanova: Trends in the socio-economic development of municipality with district administrative centers during the 1996-2005 period
стр. 13

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
Д. Радева - Образователна технология за проектна дейност с ИКТ при изучаване на националните паркове "Серенгети", "Амазония", "Йелоустоун" в 6. клас
D. Radeva: Educational Technology for Project activity with ICT in Learning the National Parks "Serengeti", "Amazonian", "Yellowstone" at 6th Grade , , , ,
стр. 26
Ст. Костова - Технология за интегрирано изучаване география на Северна Америка (6. клас) с две ИКТ - презентационна и уеб-базирана
St. Kostova: Technology for Integrated Learning Geography of North America with two ICT – Presentation and Web based at 6th grade
стр. 32
Д. Петкова - Интерактивни методи в обучението по география и „Програмата за развитие на критическото мислене чрез четене и писане”
D. Petkova: Interactive methods in Geography studying and “The programme for development of critical thinking through reading and writing”
стр. 38

Дискусия
Discussion
Д. Петкова - Към дискусията, предложена в брой 2/2008 г. на сп. „География `21”
D. Petkova: To the discussion offered in ed.2/2008 of “Geography `21”
стр. 40

Юбилеи
Anniversaries
М. Пенерлиев - 140 години от рождението на Жечо Чанков (1878-1964)
M. Penerliev: 140 years since the birth of Zhecho Chankov (1878-1964)
стр. 42
140 години от рождението на акад. проф. д-р Анастас Иширков:
П. Михайлов – Неизвестни литературни произведения на Анастас Иширков

140 years since the birth of Academician Professor Dr. Anastas Ishirkov:
P. Mihailov: Unknown literary works of Anastas Ishirkov
*

Нови книги
New books
Б. Бобев - Един хърватски поглед върху Княжество България в края на ХІХ век
B. Bobev: A Croatian view of the Bulgarian princedom in the end of the XIX century
стр. 44

Портрети – приятели на географията
Portraits – friends of Geography
*** Юри Варошанов – Родина зад хоризонта
*** Yuri Voroshanov: Homeland beyond the horison
стр. 45

Пътешествия
Travels
Ю. Варошанов – В Иран през 2008, 1429 или 1387 година
Y. Varoshanov: In Iran in 2008, 1429 or 1387
*
Р. Пенин - Индонезия – географски етюди: 3. Суматра – земя на вулкани и земетресения
R. Penin: Indonesia: Geographic etudes: 3. Sumatra - Land of volcanoes and earthquakes
*

С ЮРИ ВАРОШАНОВ ОТНОВО НА ПЪТ ...
ФОТОГАЛЕРИЯ: В планините на Северен Пакистан: вр. Шиспар (7611 м) в Каракорум и Читрал в Хиндукуш (долу) © Юри Варошанов


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal