ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 6, 2008 г., ІІІ (LІ), ISSN - 1312-6628

50 години научно-методическо списание по география
Поздравление 1, Поздравление 2, Поздравление 3


Тема на броя: ЗА ГЕОГРАФИЯТА С УПОВАНИЕ
This issue’s topic: ABOUT GEOGRAPHY WITH TRUST

  • Кризата в съвременната география
  • 120 години университетска география
  • Помен за БГД
  • Дискусия за образователната география
  • Портрети:Проф. Живко Гълъбов
  • Лауреати по география
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


Духовно огледало. Великите българи за ... българите
Spiritual mirror. The great Bulgarians about… the Bulgarians
*** Димитър Талев Петров-Палисламов (по случай 110-годишнината от рождението му)
*** Dimiter Talev Petrov-Palislamov (110th Anniversary of his birth)
стр. 3

География
Geography
В. Андрейчук (Полша-Украйна) - Еволюцията на географската среда и съвременната география Кризата на геогpафията. Еволюционни състояния на глобастемата
W. Andrejczuk (Poland–Ukraine): The Geographic Environment evolution and Modern Geography 1. Crises in Geography. Evolutional states of the Globastem
стр. 7

Научни форуми
Scientific еvents
Д. Михова – 31-ви световен конгрес на географите (август 2008, Тунис)
D. Mikhova: The 31st congress of the IGU (August 2008, Tunisia)
стр. 18

Методика на обучението - дискусия
Methods of education: Discussion
П. Лазаров - Някои проблеми на подготовката на учителите по география
P. Lazarov: Some problems in training Geography teachers
стр. 20
Ст. Генчев - Коментар върху редакционната бележка "SOS за училищната география", публикувана в бр. 4/2008 на „География `21”
St. Genchev: Comments on the Editor’s Note “SOS for School Geography”, published in “Geography’21”, issue 4 (2008)
стр. 22
А. Петкова - Училищно състезание по география “Eдна европейска държава отблизо” (проведено в ОУ”Стефан Стефанов”, гара Елин Пелин на 11.04.2008 г.)
А. Petkova: School Geography competition “An European country at close” (held at the “Stefan Stefano” Elementary school, Elin Pelin, 11 April 2008), 1-Video, 2-Video, 3-Video
стр. 24

Юбилеи
Anniversaries
П. Славейков - Развитие на географията в България (110 г. българска университетска география)
P. Slaveykov: Development of Geography in Bulgaria (110 Anniversary of the Bulgarian University Geography)
стр. 27
П. Михайлов - Кореспонденцията на проф. Анастас Иширков до Стою Н. Шишков
P. Mihailov: The Correspondence of Professor Anastas Ishirkov with Stoyo N. Shishkov
*
П. Стефанов – В памет на Българското географско дружество
P. Stefanov: In memory of the Bulgarian Geographical Union
стр. 34
Г. Балтаков, П. Стефанов - Професор Живко Гълъбов (по случай 100-годишнината от рождението му)
G. Baltakov, P. Stefanov: Professor Zhivko Galabov (dedicated to the 100th Anniversary of his birth).
стр. 47

Географски вести
Current News
*** Велизар Гутов - стипендиант на Фондация “Комунитас” в област География
*** Velizar Gutov, winner of the "Komunitas" foundation scholarship in Geography
стр. 60
*** Стойчо Димитров от ГПНЕ „Гьоте”, Бургас получи наградата. „Неофит Рилски”
*** St. Dimitrov of “Goethe” German Language Secondary School of Burgas
стр. 61

Пътешествия
Travels
Ю. Варошанов – Диханието на Андите
Y. Varoshanov: The breath of Andes Mountains
*

*** Годишно съдържание (2008)
*** Annual contents (2008)
стр. 55

ФОТОГАЛЕРИЯ (ІV корица): Сиера Невада дел Кокуй (Източни Кордилери, Колумбия) – Дяволският зъб (горе) и Лагуна де ла Пласа (долу) © Юри Варошанов


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal