ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 2, 2009 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628

40 години сп. „Обучението по география”


Тема на броя: ЕСТЕТИКА В ГЕОГРАФИЯТА
This issue’s topic: AESTHETICS IN GEOGRAPHY

  • Естетика на релефа
  • Японска храна и за … очите
  • „Островът на красотата”
  • Екологична икономика
  • Хърватска география на България
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География
Geography
Й. Гото (Япония) - Японската култура на хранене – история и основни храни
Y. Goto (Japan): The Japanese food culture: history and main foods
стр. 3
Ат. Дерменджиев – Съвременни аспекти на обществената география
At. Dermendziev: Current aspects of Social Geography
стр. 9
В. Василева - Състояние и перспективи пред ловния туризъм в Източна Стара планина с Предбалкана
V. Vasileva: Condition and Perspectives of Hunting Tourism in the Eastern Balkans and the Northern Surrounding Area
стр. 13

Портрети
Portraits
*** Проф. Димитър Яранов: Средиземноморските земи и тяхната роля в историята
*** Professor Dimiter Yaranov: The Mediterranean Lands and their Role in History
стр. 18

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
Г. Кънев - Естетиката на релефа - част от географското образование и ресурс за устойчиво развитие
G. Kanev: Relief aesthetics as a part of the Geography education and a resource for sustainable development.
стр. 21
Г. Минчева - Тест за държавен зрелостен изпит по география и икономика
G. Mincheva: Test for State maturity examination in Geography and Economics
стр. 27
М. Стефанова - „Светът на религията” или трябва ли да се изучава религия в училище
M. Stefanova: ”The World of religion” or should Religion be taught at school?
*

Конкурси, състезания
Competitions, Contests
В. Стоянова – Пета Национална олимпиада по География и икономика – национален кръг (10-12.IV.2009, Несебър)
V. Stojanova: Fifth National Olympiad of Geography and Economics – national round (Nessebur, 10-12 April, 2009)
стр. 31

Нови книги
New books
М. Гюлеметова - За екологична икономика (интерпретация по книгата на Л. Браун “План Б 2.0 - Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда”)
M. Gylemetova: For an ecological interpretation (Interpretation L. Brown’s book “Plan B 2.0 To save the planet from stress and the civilization from misfortune”)
стр. 34
Н. Мичев – Алманахът „Родно Лудогорие”
N. Michev: The Almanac “Native Ludogorie”
стр. 37

Юбилеи
Anniversaries
*** 2009 - Година на приятелство между България и Япония
*** 2009 – The Year of friendship between Bulgaria and Japan
стр. 8

Духовно огледало. Другите за нас
Spiritual mirror. Others about us
*** Д-р Иван Хоич: Картини от общата география: Княжество България
*** Dr. Ivan Hoic: Pictures from the common Geography: Principality of Bulgaria
стр. 38

Географска енциклопедия
Geographical encyclopedia
Ем. Гачев - Корсика – неизвестният остров на красотата
Em. Gachev: Corsica – the unknown island of beauty
стр. 43

Фотогалерия (ІV корица): Корсика – „Островът на красотата”: Бонифацио (горе) и корсиканско село (долу). © Емил Гачев


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal