ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 3, 2007 г., ІІ (L), ISSN - 1312-6628
Тема на броя: ЕТНОСИТЕ В ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
This issue’s topic: ETHNIC GROUPS IN THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF BULGARIA
  • Религиозен туризъм
  • География на португалския език
  • Енергетиката на България – проектно-базирано обучение с ИКТ
  • Интегрално обучение – изобразително изкуство и география
  • Трета национална олимпиада
  • по география и икономика
  • Пътешествия – Драконите от Комодо
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География
Geography

Ч. Младенов, Ем. Димитров - Етническата структура на населението на България и отражението й върху демографските процеси
Ch. Mladenov, Em. Dimitrov: Ethnic structure of Bulgaria's population and its impact on the demographic processes
стр. 3
Сл. Димитров - Географски аспекти на разпространението на португалския език в света
Sl. Dimitrov: Geographic aspects of the distribution of portuguese language in the earth
стр. 9
В. Василева - Има ли религиозен туризъм в Източна Стара планина и Източния Предбалкан?
Vanya Vasileva: Is there Religious tourism in East Stara planina mountiain and the surrounding area?
стр. 13

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise

Д. Ангелова-Ганчева - Проектно-базирано обучение по география, интегрирано с Информационно-комуникационни технологии
D. Angelova – Gancheva: Project-based education integrated with information – communication technologies (ICT)
стр. 19
Л. Любенова-Петкова - Проектно–базирано обучение, интегрирано с Информационно комуникационни технологии на тема: “Енергетиката на България - накъде?”
L. Ljubenova-Petkova: Project-based education, integrated with ICT: “The Energy in Bulgaria – now what?”
стр. 22
Е. Кръстев - Възможности за интегрален подход в обучението по Изобразително изкуство и География при използване на средства за визуална комуникация
E. Krastev: Possibilities for an integral approach in teaching Art and Geography, using means of visual communication
стр. 35

Конкурси, състезания
Competitions, Contests

В. Миланова - Национална олимпиада по география и икономика - национален кръг (28-29.04.2007 г., гр. Велико Търново)
V. Milanova: National Olympiad of Geography and Economics, national round (28-29 April 2007, Veliko Tarnovo)
стр. 41

Нашият конкурс
Our competition

*** "Природно и културно наследство на моя роден край”
*** “Natural and cultural heritage of my home place”
стр. 8

Пътешествия
Travels

Р. Пенин – Индонезия – географски етюди. 1. Вараните от остров Комодо
R. Penin: Indonesia: Geogaphic etuds. 1. The Varans of Kokodo island
стр. 46

На ІV корица: “Комодският дракон” от Индонезия
® Румен Пенин