ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 3, 2008 г., ІІІ (LІ), ISSN - 1312-6628

50 години научно-методическо списание по география
Поздравление 1, Поздравление 2
Тема на броя:
ГЕОГРАФСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

This issue’s topic:
GEOGRAPHICAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

  • Люцернската декларация
    Клуб “Млади еколози”
  • Матурите по география
  • Картография за незрящи
  • Географска енциклопедия: Бенeлюкс
  • Пътешествия: Камък от вода
  • Столиците на ЕС: Брюксел
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


Духовно огледало. Великите българи за ... българите
Spiritual mirror. The great Bulgarians about… the Bulgarians

*** Христо Смирненски (по случай 110-годишнината от рождението му)
*** Khristo Smirnenski (110th Anniversary of his birth)
стр. 3

Методика на обучението
Methods of education

*** Люцернска декларация за географското обучение за устойчиво развитие
*** The Lucern declaration about Geographic education and sustainable development
стр. 7
М. Гюлеметова - 10 години Клуб ”Млад еколог” – фактор за образование в устойчиво развитие на околната среда
М. Gyulemetova: Ten years of the club “Young ecologist” – a factor for environmental and sustainable development education
стр. 13
Д. Темелкова - Диагностика на картографските умения при изучаване на политическа карта в VІІ клас в СОУ за деца с нарушено зрение
D. Temelkova: Diagnostics of map skills in studying the political map in VIIth grade for children with vision disabilities
стр. 18
Ив. Дреновски, Кр. Стоянов, Ем. Патарчанова - Матурите по география – първи анализи и коментари
Iv. Drenovski, Kr. Stoyanov, Em. Patarchanova: Matriculation exam in geography: first analyses and comments
стр. 24

Обратна връзка. Дискусия
Feedback. Discussion

Ст. Генчев – По дискусията за подготовката на учениците и учителите по география
St. Genchev: On the discussion about teaching students and teachers of Geography
стр. 28

Юбилеи - 140 години от рождението на акад. проф. д-р Анастас Иширков
Anniversaries: 140 years since the birth of Academician Professor Dr. Anastas Ishirkov

П. Михайлов - Поправки и добавки към библиографиите на проф. Анастас Иширков
P. Mihailov: Rectification and additions to Professor Anastas Ishirkov’s bibliographies
стр. 29

Географска енциклопедия
Geographical encyclopedia

Н. Попов – Бенелюкс - културно-политическо и социално-икономическо пространство
N. Popov: Benelux: a cultural, political and socio-economic space
стр. 35
Ем. Гачев – Белгия – страната с двете лица
Em. Gachev: Belgium: the country of two faces
стр. 40

Пътешествия. Защитени територии
Travels. Protected territories

ЮНЕСКО – световно природно и културно наследство стр. 48
П. Ножаров – Хиераполис - Памуккале
P. Nojarov: Hierapolis - Pamukkale
стр. 49
Ан. Наумова – Перлената отърлица на Хърватия
An. Naumova: The pearl string of Croatia
стр. 51

Столиците на обединена Европа
Capitals of United Europe

Ем. Гачев - Брюксел – космополитният град
Em. Gachev: Brussels: a cosmopolitan city
стр. 55

Фотогалерия (ІV корица):
Камък от вода – Памук кале, Турция (горе) и Плитвичките езера, Хърватия (долу).
® Петър Ножаров, ® Антоанета Наумова