ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 3, 2009 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628

40 години сп. „Обучението по география”


Тема на броя: АНТРОПОГЕОГРАФИЯ
This issue’s topic: ANTHROPO-GEOGRAPHY

  • Селски туризъм по японски
  • Планинско животновъдство – спомени от миналото, рискове от съвремието
  • Проф. Димитър Яранов - антропогеографски етюди
  • Обучението по география - актуални проблеми
  • Матурите по география – отрезвяването
  • VІ конкурс „Земята – позната и непозната”
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География
Geography
Д. Михова, Н. Сато, Т. Цуики - Някои особености на селския туризъм в Япония
D. Mikhova, N. Sato, T. Tsuiki: Some features of rural tourism in Japan
стр. 3
Цв. Коцев, В. Младенова, З. Чолакова, Б. Блажев - Съдържание на тежки метали и арсен в овче и козе мляко от горното поречие на река Огоста
Ts. Kotsev, V. Mladenova, Z. Cholakova, B. Blazhev: Heavy metal and Arsenic content in sheep’s and goat’s milk from the Upper reach of the Ogosta river
стр. 10
Ч. Младенов, Ем. Димитров - Урбанизационният процес в България през периода от края на Втората световна война до наши дни
Ch. Mladenov, Em. Dimitrov: The urbanization process in Bulgaria from the end of the second world war to these days
стр. 20

Портрети
Portraits
*** Проф. Димитър Яранов: Антропогеографски етюди
*** Professor Dimiter Yaranov: Anthropo-Geographic etudes
стр. 25

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
Г. Коцев - Приложение на мултимедийни презентации в уроци за нови знания при обучението по география
G. Kotseff: Using multimedia presentations to introduce new material in geography classes
стр. 33

Нови книги
New books
*** Основни въпроси в методиката на обучението по география
*** Fundamental problems in the methodology of teaching Geography
стр. 36

Дискусия
Discussion
П. Лазаров - Развитие на географското образование в България
P. Lazarov - Development of the Bulgarian Geographic education
стр. 37
Ив. Дреновски - Матурите по география – отрезвяването
Iv. Drenovski: Matriculation exams in Geography - sobering down
стр. 41

In Memoriam
Ат. Дерменджиев - В памет на проф. Дончо Дончев
At. Dermendjyev: In memorial of Professor Doncho Donchev
стр. 43

Конкурси, състезания
Competitions, Contests
*** VІ национален конкурс за младежка научна разработка "Земята - позната и непозната" и V международен фотоконкурс-изложба “Земя за всички”
*** VIth National competition for youth research work “The Earth: known and unknown” and Vth International photography competition and exhibition “Earth for all”
стр. 45

*** Апел за национална дискусия за обучението по география стр. 40

Фотогалерия (ІV корица): „Земя за всички” – Родопите: язовир Кърджали (горе) © Росица Василева и Чудните мостове в Родопите (долу), © Румен Кърджиев.


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal