ПРОЕКТИ
Projects
брой/година
2007
В. Гутов - “Геохрон-1” – оригинално изобретение за учебния процес
V. Gutov: “Geochron-1” – an original invention for the teaching process
1/2007
*** Световна програма по случай 50-годишнината на “Международната геофизична година”
*** World Program on the occasion of the 50-th anniversary of the “International Geophysical Year”
1/2007
2005
"ГИС в класна стая"
"GIS in the classroom"
6/2005
Информационните и комуникационни технологии в географското образование в средното училище (първа част) 6/2005
Образователна програма “Как се създават картите”
An educational program: “How are map created”
5/2005
Урок по география с ГИС, представен в НМ "Земята и хората"
A lesson in Geography with GIS, presented at the National Museum of Earth and People
5/2005
Постижения и проблеми при внедряване на новата учебна документация в гимназиален етап (тренингова програма)
Achievments and problems in adopting of the new educational documentation for secondary school level (training program)
4/2005
Анкетно изследване на резултатите от експериментален урок по география с прилагане на ГИС, проведен в български училища
A survey of the results of experimental geography lesson with GIS implementation, conducted at Bulgarian schools
4/2005
2007 - Международна хелиофизична година
2007: International Heliophysical year
2-3/2005
Нови методи за обучение в областта на туризма (проект EuroPresent 112 214 по програма Leonardo da Vinci на ЕС)
New teaching methods in Tourism (project EuroPresent 112 214pf the EU Leonardo da Vinci program)
2-3/2005
Българската инициатива: "Да се научим да изследваме света заедно"
A Bulgarian initiative: “Let’s learn how to investigate the world together”.
1/2005
2004
Експериментално въвеждане на съвременни информационни технологии (ГИС и Интернет) в обучението по география и икономика в средното училище в България
Experimental introduction of modern Information Technologies (GIS and Internet) in Geography and economics education in High School
6/2004
Международни проекти в областта на екообразованието
International projects in of ecological education
2-3/2004
Проект "Образование за екология"
“Education and ecology” project
1/2004