РЕТРО
Retro
брой/година
*** Проф. Димитър Яранов: приноси в педологията
*** Professor Dimiter Yaranov: contributions to Pedology
5-6/2009
*** Участие на Географския институт при БАН в Третата международна геофизична година (1957/58)
*** Participation of the Geographical Institute of the Bulgarian Academy of Sciences in the Third International Geophysical Year (1957/58)
2/2007
Вл. Попов - Морфология на циркуса “Големия казан” в Пирин планина и наблюдения върху снежника в него
Vl. Popov: Morphology of the “ The Great Caldron“ circus in Pirin Mountain and observations of the snow accumulation in it
2/2007
Ж. Радев - Повече география!
G. Radev: More Geography!
6/2006
Из историята на българската метеорология и климатология
From the history of the Bulgarian Meteorology and Climatology
2/2006
Пионери на българската климатология: Киро Киров и първата "Климатична скица на България"
Pioneers of Bulgarian Climatology: Kiro Kirov and the first “Climatologic diagram of Bulgaria”
2/2006
К. Киров - "Черният вятър" в България
K. Kirov: The Black wind” in Bulgaria
2/2006
Пионери на българската карстология - Х. и К. Шкорпил и Ж. Радев
Pioneers of Bulgarian karstology: H. K. Shkorpil and J. Radev
1/2006
Д. Яранов - Приносите на Гунчо Ст. Гунчев за изучаване геоморфологията на България
D. Yaranov: Contribution of Guncho Gunchev to the Bulgarian Geomorphology
5/2004
Х. и К. Шкорпил - Глава Панега и Вит
H. & K. Scorpil: Glava Panega and Vitt
4/2004
Най-новата географическа карта на България
The latest geographical map of Bulgaria
6/2003
А. Иширков - Областното име Загорье или Загора в миналото и сега
A. Ishirkov: The regional name Zagorie or Zagora in the past and now
5/2003
Д. Яранов - Физикогеографски изучвания в Западна Африка
D. Yaranov: Phisical Georaphical research in West Afriva
2-3/2003