ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 6. Фондацията има следните цели:
/1/ Да съхрани творчеството на ст.н.с. Владимир Йорданов Попов - известен български географ и основоположник на съвременната карстология в България;
/2/ Да доразвие научните идеи на ст.н.с. Владимир Попов;
/3/ Да подпомага развитието на карстологията в България и на екологията и устойчивото развитие в карстовите райони на страната;
/4/ Да образова ученици, студенти и граждани в областта на карстологията и на екологията и устойчивото развитие на карстовите райони;
/5/ Да предлага природозащитни и правозащитни инициативи в областта на екологията и устойчивото развитие на карстовите райони в България.

Чл. 7. За постигането на тези цели Фондацията изпълнява следните основни задачи:
/4/ Организиране на комплексни проучвания, включително и на експедиции в карстовите райони на България и в чужбина;
/5/ Установяване и поддържане на контакти и обмен на опит, информация и специалисти със сродни организации и учреждения в страната и чужбина;
/6/ Сключване и поддържане на сътрудничество между български и международни организации в областта на карстологията и екологията и устойчивото развитие на карстовите райони;
/7/ Участие в международни организации и форуми;
/8/ Оказване на методическа, организационна и друга помощ на пещерните (спелеоложките) клубове в страната и на Българската федерация по спелеология;

Чл. 8. Целите и задачите си Фондацията постига чрез осъществяването на следните дейности:
/1/ Координиране на проекти; научно-изследователска дейност и приложението на резултатите от нея в практиката; информационна дейност; популяризаторско-образователна дейност; природозащитна дейност; правозащитна дейност;
/2/ Консултиране на проекти в областта на карстологията, екологията и устойчивото развитие на карстовите райони в страната и чужбина;
/3/ Оценка на карстовите геосистеми и модели на устойчиво развитие в карстови райони в страната и чужбина;
/4/ Съдействие за разработването, адаптирането и приложението на съвременни методики и апаратури за карстоложки изследвания;
/5/ Организиране на учебно-познавателни лектории и експедиции за ученици, студенти и граждани в благоустроени пещери в България и в типични карстови райони.
/6/ Допълнителна стопанска дейност – специализирана издателска дейност и разпространяване на отпечатаните издания; проектиране, картиране и картографиране; експертна, рекламна дейност; мениджмънт и посредничество; организиране на образователни курсове и програми; специализирани туристически услуги, благоустройство и опазване на карстови обекти с цел рационалното им използване.

Из Учредителния акт на Фондацията
(Приет на 22.12.1998 г., изм. и доп. 12.12.2002 г.НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Приоритетни теми:

Фондацията осъществява съвместна научно-изследователска програма с Географския институт на БАН (от 2010 г. департамент География на Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН) по силата на сключения на 23.11.1999 г. Договор за сътрудничество. Тясно сътрудничество и активно партньорство се поддържа с Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН.ПАРТНЬОРСТВО В ПРОЕКТИ, НАУЧНИ ФОРУМИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Проекти:

Научни форуми:

Образователни инициативи:ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Поредица НАУЧНИ ТРУДОВЕ ПО КАРСТОЛОГИЯ:ЗА КОНТАКТИ:

Фондация . Център по карстология „Владимир Попов”
1113 София 
НИГГГ - БАН
ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 3
Петър Стефанов – изпълнителен директор
Tел.: (+359 2) 979 33 75
Е-mail: vp_found@abv.bgИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ И УЧЕНИЯТ ВЛАДИМИР ПОПОВ

ДАТИ ОТ БИОГРАФИЯТА

НАГРАДИ

По-важни трудове на Вл. Попов по карстология:


Пълен библиографски списък на Вл. Попов по карстологияПо-важни публикации на Вл. Попов за защитените територии:


Пълен библиографски списък публикации на Вл. Попов за защитените територииПУБЛИКАЦИИ ЗА ВЛАДИМИР ПОПОВ:ПО-ВАЖНИ ПРИНОСИ на ст. н. с. Вл. Попов за българската карстология: