Обучението по география
научно-методическо списание
брой 4, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Портрети Portraits
*** Проф. дгн Георги Кирилов Балтаков
*** Prof. Dr. Hab. Georgi Kirilov Baltakov
стр. 4

Палеогеография Paleogeography
Г. Балтаков – Долината на р. Дунав между Джердап и Черно море през последните триста хиляди години
G. Baltakov: The Danube Valley between Dgerdap gorge and Black Sea during the last 300 000 years
стр. 7

География Geography
Г. Кънев – За старото и новото в училищната география
G. Kanev: The old and new in the school geography
стр. 19

Плевели в географията
Weeds in Geography
Г. Кънев – Студентски бисери в геоморфологията
G. Kanev: Student howlers in geomorphology
стр. 25

Методика на обучението.
Мethods of education.
Д. Стефанова, Д. Михова, Н. Илиева – Анкетно изследване на резултатите от експериментален урок по география с прилагане на ГИС, проведен в български училища
D. Stefanova, D. Mikhova, N. Ilieva: Survey on the results of an experimental lesson of geography using GIS, held in some bulgarian schools
стр. 27

Проекти Projects
Д. Ангелова-Ганчева – Постижения и проблеми при внедряване на новата учебна документация в гимназиален етап (тренингова програма)
D. Angelova-Gancheva: Achievments and problems in adopting of the new educational documentation for secondary school level (training program)
стр. 38

Професионален опит
Рrofessional experience
Н. Гетова – Предимствата за България от нейното присъединяване към ЕС (урок-дискусия)
N. Getova: The advantages for Bulgaria caused by its EU joining (discussion lesson)
стр. 39
Н. Петкова – Проектно-базирано обучение на тема „Развитие на туризма в Ловешка област “ в група ЗИП, 11 клас
N. Petkova: Project-based education on theme „Tourism development in Lovech district“
стр. 45
П. Гьозова – Четене на полово-възрастова пирамида (урок за дейност)
P. Gjozova: Reading of gender-age pyramid (activity lesson)
стр. 53

Конкурси, състезания
Competitions, contest
Д. Делибалтова – „Земята – позната и непозната“ (резултати от петото издание на конкурса)
D. Delibaltova: „Earth - known and unknown” (results from the fifth issue of the competition)
стр. 57

Обратна връзка
Feedback.
стр. 61

Нашият конкурс Our quiz
Ж. Босилкова – В обятията на Врачанския Балкан
Zh. Bosilkova: In the embrace of the Vratsa Balkan
стр. 62