ГEOграфия'21
научно-методическо списание
брой 3, 2006 г.

Министерство на образованието и науката,

Тема на броя: БЪЛГАРИЯ В ПРЕХОД
This issue’s topic: Bulgaria in transition


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

Увод стр. 1

Географски аспекти на прехода
Geographic aspects of the transition

Ч. Младенов, Ем. Димитров - Резкият спад на броя на децата - проблем на остаряването на населението в България
Ch. Mladenov, Em. Dimitrov: The abrupt decrease in the number of children - a problem of population aging in Bulgaria
стр. 4
Д. Стефанова - Регионални аспекти на икономическата реализация на населението в България в периода на социално-икономическа трансформация
D. Stefanova: Regional aspects of employment in Bulgaria in the period of social and economic transformation
стр. 9
М. Илиева - Трансформацията на българското селско стопанство
M. Ilieva: Transformation of Bulgarian agriculture
стр. 15
Д. Димитров - Преференциалната регионална политика в България и някои държави от ЕС - сравнителни характеристики и приоритети
D. Dimitrov: The preferential regional policy in Bulgaria and other EU countries-a comparative characteristic and priorities
стр. 20

Юбилеи
Anniversaries

*** Благородството и високият професионализъм не са подвластни на времето (110 години от рождението на акад. Анастас Бешков)
*** Nobility and high professionalism are not subordinates of time (Acad. Anastas Beshkov: 110 years since his birth)
стр. 27

Портрети
Portraits

*** Владимир Бешков - за моя баща и за географията
*** Vladimir Beshkov – about my father and Geography
стр. 32

Методика на обучението
Methods of education

П. Събева - Контролът в обучението при курса „География на България”- аспектни възможности и технология на приложение
P. Sabeva: Control in the teaching process of the course “Geography of Bulgaria”- aspects of opportunities and techniques of application
стр. 36
Ел. Бойдева - Проектно-базирано обучение, интегрирано с ИКТ на тема ”Ядрената енергетика и нейното бъдеще в България”
El. Boydeva: Project-based education, using IT, entitled “Nuclear energy and its future in Bulgaria”
стр. 41

Конкурси, състезания
Competitions, Contest

М. Султанова - Географията - начин да откриваш света
M. Sultanova: Geography as a Way of Exploring the World
стр. 45

Нашият конкурс
Our competition

*** "По следите на времето" - трети етап
*** “Along the tracks of time” – third stage
стр. 48

На ІV корица:
Картини от прехода: бедствия (наводненията от лятото на 2005 г. - долу) и надежда (селският туризъм - с. Крушуна, Ловешко)
© П. Стефанов