ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 5, 2007 г., ІІ (L), ISSN - 1312-6628
Тема на броя: РАДИОВЪГЛЕРОДЪТ В АТМОСФЕРАТА
This issue’s topic: RADIOCARBON IN THE ATMOSPHERE
 • Българските картни проекции
 • Колко е висок вр. Мусала
 • Дискусия:
          Новата Харта по география
 • Конкурси, състезания:
  • Спомени за Сан-Диего 2007
  • Награда на ЕС за Африка
 • Пътешествия:
          Африкански маршрути - Судан и Мали

БЛАГОДАРНОСТ: Този брой е подготвен със спомоществователството на г-н Стойчо Димитров, учител по география в Гимназията с преподаване на немски език ”Гьоте”, Бургас.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S


География `21 - Абонаментна кампания 2008 г.
Geography’21 - Subscription campaign 2008

Глобалните промени
Global changes
И. Светлик, В. Михалек (Чешка република) - Радиовъглеродът и въглеродният диоксид в атмосферата
I. Světlík, V. Michalek (Czech Republic): Radiocarbon and Carbon dioxide in the Atmosphere
стр. 3

Геодезия и картография.
Geodesy and Cartography
Ил. Йовев - GPS–технологиите и създаване на условия за тяхното ефективно приложение в България (втора част)
Il. Jovev: GPS-technologies and provisions for their effective application in Bulgaria (part 2
)
стр. 12

Обратна връзка
Feedback
Ил. Йовев - Колко е висок връх Мусала?
Il. Jovev: What is Moussala peak altitude?
стр. 21
Ст. Генчев – коментар върху статията “Морфография и топонимия в българската география" (4/2007)
St. Genchev: Some comments on the paper “Morphography and toponimy in the Bulgarian Geography” (4/2007)
стр. 23

Методика на обучението. Документация
Methods of education. Documentation
Д. Михова - Важни документи на Комисията по географско обучение към Международния географски съюз
D. Mikhova: Some important documents issued by the Commission of Geographic Education of the International Geographical Union
стр. 24
*** Международна харта за географско обучение (нов проект)
***The International Charter of Geographical Education (a new project)
стр. 25

Конкурси, състезания
Competitions, Contests
К. Шатров - Впечатления от световното състезание на “National Geographic” в Сан Диего, САЩ (2007 г.)
K. Shatrov: Some impressions from the International competition of National Geographic in San Diego, USA (2007)
стр. 34
*** Младежка награда за развитие – 2007: “Африка - устойчиво развитие” (конкурс на ЕС)
*** EU competition for young participants - 2007 under the title “Africa and its sustainable development”.
стр. 39

Пътешествия
Travels
Ю. Варошанов – Африкански маршрути: 1. Судан и Мали – белязани от великите реки
U. Varoshanov: African routes: 1. Sudan and Mali: marked by the great rivers
стр. 42

На ІV корица:
Африкански контрасти: пирамидите край древния град Мероуе в Северен Судан (горе) и река Нигер край Ниамей.
Автор: Юри Варошанов